Oznámenie č. 555/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmeny Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990 do26.05.1991
Zrušený 322/1991 Zb.

555

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že výmenou osobných nót z 2. augusta 1990 v Prahe a 24. septembra 1990 vo Varšave bola dojednaná zmena Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov, podpísanej vo Varšave 20. júla 1977. Zmena Dohody nadobudla platnosť 24. septembrom 1990.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad poľskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

V Prahe, 2. augusta 1990

Minister zahraničných vecí

Vážený pán minister,

mám česť Vás informovať, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v záujme ďalšieho rozšírenia cestovného ruchu v súlade s príslušnými ustanoveniami dokumentov prijatých v rámci helsinského procesu vyslovila súhlas s tým, aby Cesta česko-slovensko-poľského priateľstva bola sprístupnená tiež občanom tretích štátov. S odvolaním na predchádzajúce rokovania medzi zástupcami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Poľskej republiky o tejto otázke mám česť navrhnúť z poverenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nasledujúcu zmenu Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov z 20. júla 1977.

„V článku 7 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov podpísanej vo Varšave 20. júla 1977 sa vykonávajú nasledujúce zmeny:

a) dopĺňa sa nový odsek 2 tohto znenia:

„„2. Cestu česko-slovensko-poľského priateľstva, vedúcu po hrebeňoch Krkonôš, môžu používať občania tretích štátov, ak pri sebe majú cestovný doklad. Občania tretích štátov podliehajú právnemu poriadku zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádzajú.““,

b) doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.

Navrhujem, aby táto nóta a nóta Vašej Excelencie, potvrdzujúca súhlas s uvedeným návrhom, tvorili Dohodu medzi oboma našimi vládami.

Prijmite, prosím, pán minister, prejav mojej najhlbšej úcty.

v z. Harenčár v. r.

I. námestník

Jeho Excelencii
Krzysztofovi Skubiszewskému
ministrovi zahraničných vecí Poľskej republiky

Varšava

Minister zahraničných vecí

Vážený pán minister,

mám česť potvrdiť dôjdenie Vašej nóty z 2. augusta 1990, v uvedenom znení:

Mám česť Vás informovať, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v záujme ďalšieho rozšírenia cestovného ruchu v súlade s príslušnými ustanoveniami dokumentov prijatých v rámci helsinského procesu vyslovila súhlas s tým, aby Cesta česko-slovensko-poľského priateľstva bola sprístupnená tiež občanom tretích štátov.

S odvolaním na predchádzajúce rokovania medzi zástupcami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Poľskej republiky o tejto otázke mám česť z poverenia vlády ČSFR navrhnúť nasledujúcu zmenu Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov z 20. júla 1977.

„V článku 7 Dohody medzi vládou ČSSR a vládou PĽR o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov podpísanej vo Varšave 20. júla 1977 sa vykonávajú nasledujúce zmeny:

a) dopĺňa sa nový odsek 2 tohto znenia:

„„2. Cestu česko-slovensko-poľského priateľstva, vedúcu po hrebeňoch Krkonôš, môžu používať občania tretích štátov, ak pri sebe majú cestovný doklad. Občania tretích štátov podliehajú právnemu poriadku zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádzajú.““,

b) doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.

Navrhujem, aby táto nóta a nóta Vašej Excelencie, potvrdzujúca súhlas s uvedeným návrhom, tvorila Dohodu medzi oboma našimi vládami.“.

Z poverenia vlády Poľskej republiky mám česť vyjadriť súhlas s uvedenými zmenami v článku 7 Dohody medzi vládou ČSSR a vládou PĽR o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov, podpísanej vo Varšave 20. júla 1977.

Vo svojej nóte z 5. februára 1990 som Vám, pán minister, navrhol, aby v súlade so závermi prijatými počas nášho stretnutia 11. januára 1990 a počas rozhovorov pána premiéra Tadeusza Mazowieckého s pánom premiérom Mariánom Čalfom v Prahe 22. januára 1990, mohli spoločnú „Cestu česko-slovensko-poľského priateľstva“ využívať od 1. apríla t. r. občania tretích štátov.

Vaša nóta, pán minister, a táto odpoveď sú teda definitívnym potvrdením súhlasu našich vlád s praxou, používanou od 1. apríla 1990, a tiež ustanovuje dohodu medzi nimi.

Pán minister, prijmite, prosím, výrazy mojej najhlbšej úcty.

K. Skubiszewski v. r.

minister zahraničných vecí

Poľskej republiky

Varšava, 24. septembra 1990

Jeho Excelencia
Jiří Dienstbier
minister zahraničných vecí
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.