Vyhláška č. 554/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

OBSAH

554

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 7. prosince 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány a Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy2) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů5) (dále jen „organizace“).“.

2. V § 3 odst. 1 se za slovo „revize“ vkládá slovo „a zkoušky.“.

3. V § 3 odst. 2 se za slovo „sídlo“ vkládají slova „popřípadě trvalý pobyt“ a vypouštějí se slova „doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.“.

4. § 3 se doplňuje odstavci 8, 9 a 10, které zní:

(8) Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek6) zařízení

a) pro těžbu a podzemní skladování plynu v přírodních horninových strukturách včetně těžebních vtláčecích sond,

b) pro plnění tlakových nádob plynem,

c) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,

d) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,

e) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,

f) na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,

g) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

(9) Zařízení uvedená v odstavci 8 může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené orgánem dozoru.

(10) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce 8 a 9 odběratelská organizace.“.

5. § 4 zní:

㤠4

Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.“.

6. V § 5 odst. 2 se slova „komisionální zkouškou jednou za tři roky.“, nahrazují slovy „revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.“.

7. V § 5 odst. 5 se slova „Komisionální zkoušky a přezkušování“ nahrazují slovy „Zkoušky a přezkušování revizním technikem“.

8. V § 5 se vypouštějí odstavce 3 a 4 a dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 6 odst. 1 se vypouští slovo „pracovníků“.

10. § 6 odst. 2 zní:

(2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky u orgánu dozoru“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Českého úřadu

bezpečnosti práce:

Ing. Gerner v. r.

Předseda Českého báňského

úřadu:

v z. JUDr. Ing. Makarius v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

5) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

6) § 9 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.