Vyhláška č. 553/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

OBSAH

553

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 7. prosince 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány a Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy2) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů6) (dále jen „organizace“).“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo „provádět“ vkládá slovo „revize,“.

3. V § 3 odst. 2 se za slovo „sídlo“ vkládají slova „popřípadě trvalý pobyt“ a vypouštějí slova „doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.“.

4. V § 3 odst. 2 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

5. V § 4 odst. 6 se slova „kvalifikovaní pracovníci“ nahrazují slovy „revizní technici“.

6. V § 4 odst. 4 se na konci připojuje věta, která zní: „Pro účely revizí se objekty dělí na

a) A – objekty bez nebezpečí výbuchu,

b) B – objekty s nebezpečím výbuchu,

c) C – objekty podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy.“.

7. V § 4 za odstavec 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které zní:

(7) Zařízení uvedená v odstavci 2 písm. b) bod č. 2 a 3. může montážní organizace odevzdat odběrateli jen se souhlasem orgánu dozoru.

(8) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce 2 odběratelská organizace.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Českého úřadu

bezpečnosti práce:

Ing. Gerner v. r.

Předseda Českého báňského

úřadu:

v z. JUDr. Ing. Makarius v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

6) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.