Vyhláška č. 552/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

OBSAH

552

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 7. prosince 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány a Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy2) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů3) (dále jen „organizace“).“.

2. V § 3 odst. 1 se v první větě před slova „revizní zkoušky“ vkládají slova „revize a“.

3. V § 3 odst. 2 se za slovem „sídlo“ vkládají slova „popřípadě trvalý pobyt“ a vypouštějí slova „doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu“.

4. V § 3 odst. 3 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

5. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které zní:

(2) Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu individuálního vyzkoušení

a) prvního kusu zařízení uvedených v § 2 odst. 1 vyráběných ve stejném provedení, která uvedla do provozuschopného stavu ve výrobní organizaci,

b) zařízení uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), e) a f), která uvedla do provozuschopného stavu v odběratelské organizaci.

(3) Zařízení uvedená v odstavci 2 může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšném individuálním vyzkoušení potvrzeném orgánem dozoru.

(4) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavců 2 a 3 odběratelská organizace.“.

6. § 5 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

(6) U zařízení vyzkoušených podle § 4 odst. 3, pokud do začátku provozu neuplynuly více než 3 měsíce, stačí ověřit splnění podmínek k zajištění bezpečného provozu určených předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení nebo dokumentací zařízení.“.

7. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Revize a revizní zkoušky

Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace.“.

8. V § 8 odst. 1 se na začátku věty vkládá slovo „Revize,“.

9. § 8 odst. 2 zní:

(2) Revizní technik musí mít pro provádění činností podle odstavce 1 osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Českého úřadu

bezpečnosti práce:

Ing. Gerner v. r.

Předseda Českého báňského

úřadu:

v z. JUDr. Ing. Makarius v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

3) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.