Vyhláška č. 551/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

OBSAH

551

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 7. prosince 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány a Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy2) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů6) (dále jen „organizace“).“.

2. § 4 odst. 1 zní:

(1) Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob dodavatelským způsobem a periodické zkoušky nádob na plyny smějí organizace pouze na základě oprávnění (dále jen „oprávněná organizace“).“.

3. V § 4 odst. 2 se za slovo „sídlo“ vkládají slova „popřípadě trvalý pobyt“ a vypouštějí slova „doložené stanoviskem jejích nadřízeného orgánu.“.

4. V § 4 odst. 3 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

5. § 5 se doplňuje odstavci 6 a 7, které zní:

(6) Výrobní a montážní organizace může odevzdat odběrateli

a) kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa,

b) tlakové nádoby skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa,

jen po úspěšné první tlakové zkoušce zařízení potvrzené orgánem dozoru.

(7) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavců 3 a 6 odběratelská organizace.“.

6. § 8 odst. 1 zní:

(1) Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.“.

7. § 8 odst. 3 se vypouští.

8. V § 8 odst. 4 se vypouští poslední věta. Dosavadní označení odstavce 4 se označuje jako odstavec 3. Číslování ostatních odstavců se posouvá.

9. V § 8 odst. 6 se slovo „pracovník“ nahrazuje slovem „uchazeč“.

10. § 13 odst. 2, 3, 4 zní:

(2) Doplňkové topičské zkoušky se vykonávají u inspektorátů.

(3) Přihlášky k doplňkovým zkouškám podávají uchazeči na předepsaném formuláři prostřednictvím provozovatele u inspektorátu, v jehož obvodě působnosti se kotel nachází. Uchazeč předloží před zahájením zkoušky doklad o tom, že splňuje stanovené požadavky.

(4) Inspektorát uvědomí provozovatele o dni a místě konání zkoušky nejméně 15 dnů předem. Provozovatel o tom vyrozumí uchazeče a zajistí jeho účast.“.

11. V § 13 se odstavce 5, 6 a 7 vypouštějí.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Českého úřadu

bezpečnosti práce:

Ing. Gerner v. r.

Předseda Českého báňského

úřadu:

v z. JUDr. Ing. Makarius v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

6) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.