Vyhláška č. 550/1990 Zb.Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov

(v znení č. 435/2001 Z. z.)

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990 do30.09.2002
Účinnosť od 01.11.2001 do30.09.2002
Zrušený 444/2002 Z. z.

550

VYHLÁŠKA

Federálneho úradu pre vynálezy

z 11. decembra 1990

o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov

Federálny úrad pre vynálezy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa ustanovenia § 88 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


DRUHÁ HLAVA

KONANIE O PRIEMYSELNÝCH VZOROCH

Prvý oddiel

Prihláška priemyselného vzoru

§ 24

(1) Prihláška priemyselného vzoru sa podáva písomne na Úrade v českom alebo slovenskom jazyku.

(2) Hromadná prihláška priemyselného vzoru môže obsahovať najviac dvadsať vyriešení vonkajšej úpravy výrobkov toho istého druhu alebo súbor výrobkov určených na spoločné použitie, ktoré patria do jednej triedy výrobkov.

§ 25

(1) Prihláška priemyselného vzoru musí obsahovať žiadosť o zápis priemyselného vzoru do registra, vyobrazenie priemyselného vzoru v jednom hlavnom a štyroch vedľajších vyhotoveniach, prípadne jeho opis v piatich vyhotoveniach.

(2) Pri hromadnej prihláške priemyselného vzoru musí byť vyobrazenie priemyselného vzoru, prípadne opis predložený pre každé vyriešenie vonkajšej úpravy. Každé vyriešenie vonkajšej úpravy sa musí očíslovať arabskými číslicami.

(3) K hromadnej prihláške priemyselného vzoru sa musí priložiť zoznam výrobkov obsiahnutých v prihláške.

(4) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom priemyselného vzoru, prípadne ak nemá právo podať prihlášku priemyselného vzoru podľa ustanovení § 44 zákona, musí sa k prihláške priemyselného vzoru priložiť doklad o práve podať prihlášku priemyselného vzoru.

Žiadosť o zápis priemyselného vzoru do registra

§ 26

Žiadosť o zápis priemyselného vzoru musí obsahovať:

a) priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo;

b) priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť pôvodcu priemyselného vzoru, ak nie je prihlasovateľom priemyselného vzoru;

c) priezvisko, meno, sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený, ak je prihlasovateľ zastúpený právnickou osobou, uvedie sa jej názov a sídlo;

d) názov priemyselného vzoru;

e) prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis priemyselného vzoru do registra;

f) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

§ 27

Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z medzinárodnej zmluvy podľa ustanovenia § 48 ods. 2 zákona, musí v žiadosti uviesť dátum podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v ktorom sa táto prihláška podala.

§ 28

(1) Úrad môže priznať jednotlivým výstavám usporadúvaným na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky právo, aby pôvodcovia priemyselných vzorov mohli uplatniť pre výrobky vystavené na týchto výstavách právo prednosti (výstavnú prioritu).

(2) Priznanie práva domáhať sa výstavnej priority pre výstavu Úrad zverejní vo Vestníku.

§ 29

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje výstavnú prioritu podľa ustanovenia § 49 zákona, musí v žiadosti uviesť dobu, keď bol výrobok vnesený do výstavy, a dobu konania výstavy.

(2) K prihláške, v ktorej sa uplatňuje výstavná priorita, sa musí pripojiť potvrdenie usporiadateľa výstavy o tom, že sa výrobok vyobrazený, prípadne opísaný v prihláške priemyselného vzoru zhoduje s výrobkom vystaveným alebo na výstave predvedeným, a údaj o dátume, keď bol výrobok do výstavy vnesený alebo na výstave predvedený.

§ 30

Ak prihlášku priemyselného vzoru podáva niekoľko spoluprihlasovateľov a ak nemajú spoločného zástupcu, musia uviesť v žiadosti označenie toho, ktorému z nich sa majú správy a rozhodnutia Úradu zasielať.

Vyobrazenia

§ 31

Všetky charakteristické znaky vonkajšej úpravy výrobku sa musia výrazne vyobraziť na fotografiách alebo na výkresoch (nie však výrobných alebo konštrukčných), a to v toľkých pohľadoch, aby z nich boli zrejmé tvarové, obrysové alebo farebné zvláštnosti vonkajšej úpravy výrobku. Jedno vyhotovenie vyobrazenia musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca podpísať.

§ 32

(1) Fotografie alebo výkresy musia vyhovovať požiadavkám pre tlač a reprodukciu.

(2) Fotografia alebo výkres musia mať formát najmenej A6, najviac A5. Ak má byť predmetom ochrany aj farebné usporiadanie vonkajšej úpravy výrobku, musia sa predložiť farebné vyobrazenia.

(3) Fotografie vonkajšej úpravy výrobku sa podávajú v piatich vyhotoveniach. Výkresy vonkajšej úpravy výrobku sa podávajú v jednom hlavnom a v štyroch vedľajších vyhotoveniach.

(4) Jednotlivé súčasti sa na výkresoch označujú priebežne vzťahovými značkami (arabskými číslicami, prípadne normalizovanými symbolmi) v súlade s označením v opise. Slovné texty a vysvetlivky sa nesmú na fotografiách a výkresoch uvádzať.

§ 33

Opis priemyselného vzoru

(1) Opis priemyselného vzoru musí obsahovať písomné zhrnutie tých znakov, v ktorých najmä spočíva novosť vyriešenia vonkajšej úpravy výrobku. Jedno vyhotovenie opisu priemyselného vzoru musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca podpísať.

(2) Použité odborné názvoslovie musí byť všeobecne používané.

(3) Opis priemyselného vzoru musí vyhovovať požiadavkám pre tlač a reprodukciu.

Druhý oddiel

Konanie o prihláške priemyselného vzoru

§ 34

(1) Na prihláške priemyselného vzoru vyznačí Úrad dátum jej podania, zapíše ju do registra prihlášok priemyselných vzorov a vydá prihlasovateľovi potvrdenie o podaní prihlášky priemyselného vzoru.

(2) Prihláška priemyselného vzoru sa považuje za podanú, ak obsahuje označenie prihlasovateľa, prejav jeho vôle o zápis priemyselného vzoru do registra a vyobrazenie vonkajšej úpravy výrobku, pre ktorú sa požaduje ochrana.

§ 35

Do registra prihlášok priemyselných vzorov sa zapisuje:

a) spisová značka prihlášky priemyselného vzoru podľa medzinárodného triedenia;

b) názov a zatriedenie priemyselného vzoru podľa medzinárodného triedenia;

c) dátum prihlásenia priemyselného vzoru, prípadne údaj o práve prednosti;

d) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu priemyselného vzoru;

e) označenie prihlasovateľa a jeho zástupcu, ak je zastúpený;

f) názov priemyselného vzoru;

g) údaj o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodnej zmluvy, pokiaľ prichádza do úvahy, prípadne o práve prednosti z výstavy;

h) označenie pracovníka Úradu, ktorému sa prihláška pridelila na konanie;

i) údaje k jednotlivým podaniam vo veci a v úkonoch Úradu.

§ 36

Hromadnú prihlášku priemyselného vzoru prerokuje Úrad ako celok.

§ 37

Na žiadosť prihlasovateľa Úrad nezapíše priemyselný vzor, o ktorom rozhodol, že spĺňa podmienky ustanovené zákonom, do registra priemyselných vzorov skôr ako po uplynutí šiestich mesiacov od podania prihlášky priemyselného vzoru.

§ 38

Do registra priemyselných vzorov sa pri každom priemyselnom vzore zapisuje:

a) číslo zápisu priemyselného vzoru a dátum rozhodnutia Úradu o zápise;

b) názov a zatriedenie priemyselného vzoru podľa medzinárodného triedenia;

c) dátum prihlásenia priemyselného vzoru, prípadne údaj o práve prednosti;

d) meno, priezvisko a bydlisko (názov a sídlo) majiteľa priemyselného vzoru, prípadne jeho zástupcu;

e) spisová značka prihlášky priemyselného vzoru;

f) meno, priezvisko a bydlisko pôvodcu priemyselného vzoru;

g) prevod priemyselného vzoru;

h) licenčné zmluvy;

i) právo predchádzajúceho užívateľa;

j) výmaz priemyselného vzoru z registra;

k) predĺženie doby platnosti zápisu priemyselného vzoru v registri;

l) zánik zápisu priemyselného vzoru v registri.

§ 39

V osvedčení o zápise priemyselného vzoru uvedie Úrad údaje uvedené v ustanovení § 38 písm. a) až f).

§ 40

O predĺženie doby platnosti zápisu priemyselného vzoru do registra sa žiada písomne.

Tretí oddiel

Určovacie konanie, konanie o výmaze priemyselného vzoru z registra a zápis licencie

§ 41

Určovacie konanie

(1) Žiadosť o určenie, či vonkajšia úprava v žiadosti zobrazená alebo aj opísaná spadá alebo nespadá do rozsahu určitého zapísaného priemyselného vzoru, sa podáva na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) V žiadosti treba osvedčiť právny záujem na určení, uviesť potrebné údaje a pripojiť podklady potrebné na vydanie rozhodnutia. Podklady sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.

(3) Úrad vyzve účastníkov konania, aby sa k žiadosti vyjadrili, a ak treba, predložili potrebné podklady. Ak sa nevyjadria v ustanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o žiadosti.

§ 42

Konanie o výmaze priemyselného vzoru z registra

(1) Návrh sa podáva na Úrade písomne včítane príloh vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Návrh sa musí vecne odôvodniť a zároveň sa musia doložiť alebo navrhnúť dôkazné prostriedky.

(3) Úrad vyzve majiteľa priemyselného vzoru, aby sa k návrhu vyjadril. Ak sa nevyjadrí v ustanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o návrhu.

§ 43

Zápis licencie

(1) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra priemyselných vzorov sa podáva písomne na Úrade.

(2) K žiadosti sa prikladajú dve vyhotovenia licenčnej zmluvy, z ktorej musí byť zrejmé označenie zapísaného priemyselného vzoru, na ktorého využitie sa poskytuje licencia, nadobúdateľ práv z licencie a rozsah poskytnutých práv.


TRETIA HLAVA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 44

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Predseda:

Ing. Jakl v. r.