Nariadenie vlády č. 55/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1990 až 1992

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 06.03.1990 do31.12.1992

55

NARIADENIE

vlády Československej socialistickej republiky

z 18. januára 1990

o zavedení letného času v rokoch 1990 až 1992

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase a na vykonanie Zákonníka práce po prerokovaní s Ústrednou radou odborov nariaďuje:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v rokoch 1990 až 1992

(1) Letný čas sa zavádza v roku 1990 dňom 25. marca, v roku 1991 dňom 31. marca a v roku 1992 dňom 29. marca. V týchto dňoch o druhej hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas sa končí v roku 1990 dňom 30. septembra, v roku 1991 dňom 29. septembra a v roku 1992 dňom 27. septembra. V týchto dňoch o tretej hodine letného času sa posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 2

Vplyv zavedenia letného času na určený týždenný pracovný čas

(1) Určený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1990 až 1992 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) Určený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1990 až 1992 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku ukončenia letného času predĺži, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.