Zákon č. 545/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

(v znení č. r1/c33/1991 Zb.)

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.1991 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

545

ZÁKON

z 5. decembra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákonov č. 120/1962 Zb., č. 53/1963 Zb., č. 56/1965 Zb., č. 81/1966 Zb., č. 148/1969 Zb., č. 45/1973 Zb., č. 43/1980 Zb., č. 159/1989 Zb., č. 47/1990 Zb., č. 175/1990 Zb. a č. 457/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Do § 66 sa za text „(§ 124)“ vkladá text „porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§ 124a, 124b, 124c)“.

2. Za § 118 sa vkladá nový § 118a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠118a

Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami

(1) Kto neoprávnene obchoduje s devízovými prostriedkami

a) vo väčšom rozsahu alebo,

b) bol za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch odsúdený alebo v poslednom roku za neoprávnenú kúpu, predaj alebo výmenu devízových hodnôt postihnutý,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak spácha taký čin pre zárobok,

c) ak bol za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch potrestaný alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch prepustený, alebo

d) ak získa takým činom značný prospech.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 prospech veľkého rozsahu.“.

3. Za § 124 sa vkladajú § 124a, 124b a 124c, ktoré včítane nadpisu znejú:

„Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami

§ 124a

(1) Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov,1) potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(2) Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov1) alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa, potresce sa odňatím slobody na tri roky až na osem rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím majetku.

§ 124b

(1) Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnene vydá povolenie na nakladanie s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov1) alebo že taký tovar unikne z evidencie, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,

a) ak sa v dôsledku činu uvedeného v odseku 1 tovar dostal do cudziny,

b) ak spácha taký čin v úmysle získať značný prospech, alebo

c) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo inú značnú ujmu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch,

b) ak spácha taký čin v úmysle získať prospech veľkého rozsahu, alebo

c) ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu alebo inú ujmu veľkého rozsahu.

§ 124c

(1) Kto dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja vydanie dokladu potrebného pre orgány kontrolujúce tovar a technológie podľa osobitných predpisov,1) potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Rovnako sa potresce, kto podklady potrebné pre evidenciu tovaru a technológií kontrolovaných podľa osobitných predpisov1) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají alebo evidenciou nevedie, alebo kto urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, v ktorom sa vedie evidencia tohto tovaru a technológií.“.

4. Do § 167 sa za text „(§ 114)“ vkladá text „porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§ 124a, 124b, 124c)“.

5. Do § 168 sa za text „(§ 106 a 107)“ vkladá text „porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§ 124a, 124b, 124c)“.


Článok II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.