Zákon č. 541/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

Čiastka 88/1990
Platnosť od 22.12.1990
Účinnosť od 22.12.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1990 Aktuálne znenie