Zákon č. 541/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

Čiastka 88/1990
Platnosť od 22.12.1990
Účinnosť od 22.12.1990

541

ZÁKON

zo 6. decembra 1990,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby sa dopĺňa takto:

Za § 26 sa vkladá nový § 26a, ktorý znie:

㤠26a

(1) Štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie a družstvá nemôžu odo dňa účinnosti tohto zákona do 31. decembra 1991 vypovedať1) zmluvy o nájme nebytových priestorov,2) ktorými nebytové priestory, v ktorých sú prevádzkové jednotky (§ 2 ods. 1) umiestnené, prenechali do užívania organizáciám uvedeným v § 1 tohto zákona.

(2) Ak štátne podniky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie alebo družstvá vypovedali3) pred dňom tohto zákona zmluvy o nájme nebytových priestorov,2) ktorými prenechali nebytové priestory, v ktorých sú prevádzkové jednotky (§ 2 ods. 1) umiestnené, do užívania organizáciám uvedeným v § 1 tohto zákona, a ak sa výpovedné lehoty1) neskončili do dňa účinnosti tohto zákona, skončia sa tieto lehoty 31. decembrom 1991.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

2) § 3 zákona č. 116/1990 Zb.

3) § 12 zákona č. 116/1990 Zb.