Zákon č. 529/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd

Čiastka 86/1990
Platnosť od 21.12.1990
Účinnosť od 05.01.1991

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.01.1991 Aktuálne znenie