Zákon č. 529/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd

Čiastka 86/1990
Platnosť od 21.12.1990
Účinnosť od 05.01.1991

OBSAH

529

ZÁKON

z 28. novembra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 2 sa za slová „osvetovej činnosti,“ vkladajú slová „a o nájme prevádzkových jednotiek zriadených na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie invalidných občanov,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom po rozoslaní.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.