Zákon č. 525/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane

Čiastka 85/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

525

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. novembra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „socialistickej“.

Odsek 2 toho istého ustanovenia sa vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

2. V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „orgánu, ktorý v nich vykonáva štátny požiarny dozor“.

3. V § 7 ods. 1 v druhej vete sa slová „po vyjadrení krajského národného výboru a organizácie po vyjadrení národného výboru, ktorý v nich vykonáva štátny požiarny dozor“ nahrádzajú slovami „a organizácie po vyjadrení orgánu, ktorý v nich vykonáva štátny požiarny dozor“.

4. V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová „miestnym národným výborom“ nahrádzajú slovami „starostom obce“ a vypúšťajú sa slová „alebo národného výboru vyššieho stupňa“.

5. V § 18 písm. d) sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „orgánov obce“.

6. V § 19 sa slová „alebo národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo orgánov obce“.

7. V § 21 ods. 1 tretia a štvrtá veta znie: „Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje na okresnej správe Zboru požiarnej ochrany, v územnom obvode ktorej požiar vznikol; táto správa o náhrade výdavkov rozhoduje a náhradu výdavkov poskytuje. Ustanovenia osobitných predpisov o náhrade výdavkov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti nie sú týmto dotknuté.“.

8. V § 22 ods. 2 v druhej časti vety za bodkočiarkou sa slová „národným výborom“ nahrádzajú slovami „okresnou správou Zboru požiarnej ochrany alebo orgánom obce“ a v odseku 3 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresná správa Zboru požiarnej ochrany alebo orgán obce“.

9. § 23 sa vypúšťa.

10. Nadpis nad § 24 sa vypúšťa.

11. § 24 znie:

㤠24

(1) Ministerstvo vnútra ako ústredný orgán štátnej správy na úseku požiarnej ochrany

a) riadi výkon štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,

b) vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja požiarnej ochrany,

c) vykonáva štátny požiarny dozor a hlavný štátny požiarny dozor,

d) riadi a vo vymedzenom rozsahu vykonáva odbornú prípravu na úseku požiarnej ochrany,

e) usmerňuje po odbornej stránke výkon služby v jednotkách požiarnej ochrany,

f) zabezpečuje a vykonáva výskum a vývoj na úseku požiarnej ochrany a podieľa sa na normalizačnej činnosti v odbore požiarnej ochrany,

g) zisťuje príčiny vzniku požiarov v závažných prípadoch a vypracúva rozbory požiarovosti; spracúva a vedie evidencie požiarnej ochrany a plní úlohy v rámci automatizovaného systému spracúvania informácií a riadenia požiarnej ochrany,

h) určuje zameranie preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti a podieľa sa na jej zabezpečovaní,

i) plní v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu.

(2) Ministerstvo vnútra je oprávnené určovať technické podmienky požiarnej ochrany stavieb.

(3) Ministerstvo vnútra plní podľa osobitných predpisov úlohy pri poskytovaní účelových štátnych dotácií obciam na účely požiarnej ochrany.6a)“.

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 6a), ktorá znie:

6a) Napr. § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“.

12. Nadpis nad § 26 sa vypúšťa.

13. § 26 sa vypúšťa.

14. § 27 znie:

㤠27

Okresná správa Zboru požiarnej ochrany

a) vykonáva štátny požiarny dozor,

b) riadi, organizuje a v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra vykonáva odbornú prípravu na úseku požiarnej ochrany,

c) zisťuje príčiny vzniku požiarov a vypracúva rozbory požiarovosti; v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra spracúva a vedie evidencie požiarnej ochrany a plní úlohy v rámci automatizovaného systému spracúvania informácií a riadenia požiarnej ochrany,

d) riadi po odbornej stránke výkon služby v jednotkách požiarnej ochrany,

e) plní v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra úlohy pri zabezpečovaní obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v okrese a okresnej správy Zboru požiarnej ochrany po stránke finančnej, materiálno-technickej, informatiky a spojenia, zdravotníckej a sociálnej a hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na ich činnosť,

f) je osobným úradom príslušníkov Zboru požiarnej ochrany okresnej správy Zboru požiarnej ochrány a obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v okrese,

g) organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť,

h) plní v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu,

i) v rozsahu svojej pôsobnosti môže vydávať vše-obecne záväzné vyhlášky.7a)“.

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 7a), ktorá znie:

7a) Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.“.

15. § 28 znie:

㤠28

Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany

a) vykonáva štátny požiarny dozor,

b) riadi, organizuje a v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra vykonáva odbornú prípravu na úseku požiarnej ochrany, najmä preventivárov požiarnej ochrany obcí,

c) prejednáva priestupky na úseku požiarnej ochrany,

d) spracúva a vedie v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra evidencie požiarnej ochrany a plní úlohy v rámci automatizovaného systému spracúvania informácií a riadenia požiarnej ochrany,

e) pomáha obciam pri plnení úloh na úseku požiarnej ochrany, najmä im poskytuje rady vo veciach aplikácie predpisov o požiarnej ochrane a potrebné údaje z evidencií požiarnej ochrany a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré v ich činnosti na úseku požiarnej ochrany zistí,

f) vykonáva preventívno-výchovnú činnosť.“.

16. V § 29 sa slová „Miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „Obec“.

17. V § 30 písm. c) sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovom „obcí“.

18. V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a krajských národných výboroch“.

Odsek 4 toho istého ustanovenia znie:

(4) Posudok vydaný Ministerstvom vnútra Českej republiky v rámci jeho pôsobnosti vo veciach uvedených v odseku 1 písm. b) bod 3 platí aj v Slovenskej republike.“.

19. § 33 znie:

㤠33

Ministerstvo vnútra vo vzťahu k okresným správam Zboru požiarnej ochrany a obvodným správam Zboru požiarnej ochrany vykonáva hlavný štátny požiarny dozor. Pri vykonávaní tohto dozoru zisťuje, ako okresné správy Zboru požiarnej ochrany a obvodné správy Zboru požiarnej ochrany plnia úlohy štátneho požiarneho dozoru; pritom je oprávnené vykonať kontrolu v ktoromkoľvek orgáne a organizácii.“.

20. V § 34 ods. 1 sa slová „Krajský národný výbor“ nahrádzajú slovami „Okresná správa Zboru požiarnej ochrany“. V odseku 2 sa slová „Krajský národný výbor“ nahrádzajú slovami „Okresná správa Zboru požiarnej ochrany“ a slová „okresné národné výbory“ sa nahrádzajú slovami „obvodné správy Zboru požiarnej ochrany“.

21. § 35 znie:

㤠35

Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany vykonáva štátny požiarny dozor v rozsahu § 31 písm. a), c), e) a f), ak tento dozor neprislúcha ministerstvu vnútra alebo okresnej správe Zboru požiarnej ochrany.“.

22. V § 39 ods. 1 písm. a) sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodná správa Zboru požiarnej ochrany“. V odseku 2 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany“.

23. V § 40 ods.1 sa v prvej vete slová „Miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „Obec“. V odseku 2 sa slová „Miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „Obec“ a slová „národného výboru“ sa nahrádzajú slovom „obce“.

24. V § 41 ods. 1 sa slová na konci vety „miestnemu národnému výboru“ nahrádzajú slovami „starostovi obce“. V odseku 2 sa slová „Miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „Starosta obce“ a v písmene c) sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „obvodnej správe Zboru požiarnej ochrany“.

25. Tretia časť prvý oddiel znie:

„TRETIA ČASŤ

ZBOR POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel

Postavenie, úlohy a organizácia Zboru požiarnej ochrany

§ 43

(1) Zriaďuje sa Zbor požiarnej ochrany.

(2) Zbor požiarnej ochrany je jednotne organizovaným zborom pôsobiacim pri ochrane životov a zdravia občanov a majetku pred požiarmi.

(3) Zbor požiarnej ochrany spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, orgánmi obcí, organizáciami, občianskymi združeniami a občanmi.

(4) Zbor požiarnej ochrany je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať pomoc od štátnych orgánov, orgánov obcí a organizácií; uvedené orgány a organizácie sú povinné požadovanú pomoc poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.

§ 44

(1) V rámci svojej pôsobnosti Zbor požiarnej ochrany

a) podieľa sa na ochrane životov a zdravia občanov a majetku pred požiarmi a vykonáva opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov,

b) plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, poskytovaním pomoci a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

(2) Zbor požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi plní úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu.

§ 45

Zbor požiarnej ochrany spolupracuje pri riešení otázok požiarnej ochrany s orgánmi požiarnej ochrany iných štátov a medzinárodnými organizáciami.

§ 46

(1) Zbor požiarnej ochrany je budovaný podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti. Minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister vnútra“) je predstaveným príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (ďalej len „príslušník“).

(2) Na čele Zboru požiarnej ochrany je náčelník Zboru požiarnej ochrany (ďalej len „náčelník zboru“), ktorého vymenúva do funkcie10) minister vnútra.“ .

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 10), ktorá znie:

10) § 27 ods. 4 Zákonníka práce.“.

26. Za § 46 sa vkladajú nové § 46a, § 46b, § 46c, § 46d a § 46e, ktoré znejú:

㤠46a

(1) Zbor požiarnej ochrany je riadený ministerstvom vnútra.

(2) V rámci Zboru požiarnej ochrany sa vytvárajú

a) hlavná správa Zboru požiarnej ochrany,

b) okresné správy Zboru požiarnej ochrany,

c) obvodné správy Zboru požiarnej ochrany.

(3) Správy Zboru požiarnej ochrany sú v zásade zriaďované podľa územného členenia Slovenskej republiky. Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany je útvarom ministerstva vnútra; v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra plní úlohy ministerstva vnútra na úseku požiarnej ochrany.

(4) Ak ide o štátnu správu, ktorá nevyžaduje styk s občanmi alebo sa vyskytuje zriedkavo, môže okresná správa Zboru požiarnej ochrany poveriť jednu obvodnú správu Zboru požiarnej ochrany jej výkonom aj pre územný obvod inej susediacej obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany.

(5) Ministerstvo vnútra môže poveriť jednu okresnú správu Zboru požiarnej ochrany výkonom niektorých špecializovaných agend aj pre územný obvod inej okresnej správy Zboru požiarnej ochrany.

(6) Obec, ktorá je sídlom správy Zboru požiarnej ochrany je povinná zabezpečiť na jej umiestnenie kancelárske miestnosti a iné nebytové priestory.10a) Majetok, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol v užívaní jednotiek Zboru požiarnej ochrany a právo hospodárenia s ním patrilo národnému výboru, stáva sa majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(7) Súčasťou Zboru požiarnej ochrany sú zariadenia požiarnej ochrany, ktoré zriaďuje ministerstvo vnútra.

§ 46b

(1) Na čele správy Zboru požiarnej ochrany je náčelník správy. Na čele zariadenia požiarnej ochrany je náčelník zariadenia.

(2) Náčelníka obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany vymenúva do funkcie náčelník zboru na návrh náčelníka okresnej správy Zboru požiarnej ochrany. Náčelníka okresnej správy Zboru požiarnej ochrany vymenúva do funkcie minister vnútra na návrh náčelníka zboru. Náčelníka zariadenia požiarnej ochrany vymenúva do funkcie náčelník zboru.

§ 46c

(1) Celkové početné stavy Zboru požiarnej ochrany určuje vláda Slovenskej republiky.

(2) Organizáciu Zboru požiarnej ochrany, územné obvody a sídla správ Zboru požiarnej ochrany určuje minister vnútra.

(3) Vnútornú organizáciu a početné stavy správ Zboru požiarnej ochrany a zariadení požiarnej ochrany určuje náčelník zboru.

(4) Územné obvody správ Zboru požiarnej ochrany a ich sídla oznamuje ministerstvo vnútra v Zbierke zákonov.10b)

§ 46d

(1) Zbor požiarnej ochrany je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pri plnení svojich úloh hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(2) Rozpočtové prostriedky na činnosť Zboru požiarnej ochrany zabezpečuje a spravuje ministerstvo vnútra.

(3) Ministerstvo vnútra ustanoví spôsob zabezpečenia Zboru požiarnej ochrany po stránke finančnej, materiálno-technickej, informatiky a spojenia, zdravotníckej a sociálnej.

§ 46e

Správy Zboru požiarnej ochrany a zariadenia požiarnej ochrany môžu poskytovať za úhradu odborné služby; poskytnutím týchto služieb nesmie však byť znížená ich akcieschopnosť a pripravenosť na plnenie úloh Zboru požiarnej ochrany.“.

Pod čiarou sa dopĺňajú poznámky 10a) a 10b), ktoré znejú:

10a) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č.129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.

10b) § 9 zákona č.131/1989 Zb. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov.“.

27. V tretej časti druhý oddiel znie:

„Druhý oddiel

Pracovnoprávne vzťahy príslušníkov

§ 47

Pracovný pomer

(1) Príslušník je v pracovnom pomere

a) k okresnej správe Zboru požiarnej ochrany alebo

b) k ministerstvnu vnútra
(ďalej len „organizácia“).

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, plní úlohy vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere

a) k okresnej správe Zboru požiarnej ochrany, náčelník okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo

b) k ministerstvu vnútra, náčelník hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany.

(3) V pracovnoprávnych vzťahoch náčelníkov okresných správ Zboru požiarnej ochrany plní úlohy vedúceho organizácie náčelník hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany; u náčelníka hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany minister vnútra.

§ 48

Podmienky prijatia

(1) Príslušníkom môže byť len česko-slovenský štátny občan, ktorý je bezúhonný, morálne a zdravotne spôsobilý, spĺňa kvalifikačné predpoklady na dojednávaný druh práce v Zbore požiarnej ochrany a dovŕšil vek 18 rokov.

(2) Podmienku dovŕšenia veku podľa odseku 1 nemusia spĺňať absolventi stredných škôl požiarnej ochrany; ustanovenia všeobecných predpisov o pracovných podmienkach mladistvých tým nie sú dotknuté.

(3) Podrobnosti o podmienkach prijatia a výnimky z nich ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 49

Sľub

Príslušník je povinný zložiť tento sľub:

„Ja, príslušník Zboru požiarnej ochrany, sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť životy a zdravie občanov a majetok pred požiarmi. Svoje povinnosti budem vykonávať svedomite a pri ich plnení sa budem riadiť ústavou a zákonmi.

Tak sľubujem!“.

§ 50

Skúšobná doba

S príslušníkom môže byť pri prijatí do pracovného pomeru dohodnutá skúšobná doba až 6 mesiacov.

§ 51

Odborná spôsobilosť

(1) Vybrané funkcie v Zbore požiarnej ochrany môžu vykonávať len príslušníci s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

(2) Okruh týchto funkcií, obsah odbornej spôsobilosti, spôsob a podmienky jej overovania a osvedčovania, ako aj vydávanie a odnímanie osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 52

Prevedenie na inú prácu

(1) Príslušníka možno previesť i bez jeho súhlasu na inú prácu, než bola dohodnutá v pracovnej zmluve až na 30 pracovných dní v kalendárnom roku tiež vtedy, ak to vyžaduje dôležitá potreba výkonu služby.

(2) Príslušníkovi, ktorý bol prevedený na inú prácu podľa odseku 1, patrí mzda podľa skutočne vykonávanej práce, najmenej však vo výške jeho priemerného zárobku, ktorý dosahoval pred prevedením.

§ 53

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer príslušníka sa skončí tiež dňom nasledujúcim po dni, keď

a) odmietol zložiť sľub,

b) nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o odňatí jeho hodnosti.

§ 54

Povinnosti príslušníkov

(1) Príslušník je povinný okrem ostatných povinností vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru

a) plniť rozkazy svojich náčelníkov a veliteľov vydávané pri plnení úloh Zboru požiarnej ochrany podľa § 44 písm. b); splnenie rozkazu môže odmietnuť len vtedy, ak by jeho splnením spáchal trestný čin,

b) zvyšovať svoje odborné znalosti a udržiavať si potrebnú fyzickú zdatnosť,

c) nosiť rovnošatu pri výkone služby,

d) dodržiavať zásady služobnej zdvorilosti.

(2) Podrobnosti o povinnostiach príslušníkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 55

Odmeny a kárne opatrenia

(1) Minister, náčelník hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany a náčelník okresnej správy Zboru požiarnej ochrany môžu príslušníkom udeľovať odmeny a ukladať kárne opatrenia.

(2) Odmenami sú:

a) vecný dar,

b) peňažná odmena,

c) mimoriadne povýšenie alebo vymenovanie do prvej dôstojníckej hodnosti.

(3) Kárnymi opatreniami sú tiež:

a) predĺženie doby výsluhy rokov v hodnosti o jeden rok,

b) zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka.

(4) Podrobnosti o udeľovaní odmien a ukladaní kárnych opatrení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 56

Pracovný čas a práca nadčas

(1) Pracovný čas príslušníkov môže byť rozvrhnutý nerovnomerne.

(2) Dĺžka pracovnej smeny pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase nesmie prekročiť 18 hodín. Do tejto doby sa nezapočítava pracovná pohotovosť na pracovisku alebo mimo pracoviska, ani práca nadčas.

(3) V kalendárnom roku možno nariadiť príslušníkovi prácu nadčas v rozsahu najviac 300 hodín.

§ 57

Pracovná pohotovosť

(1) Príslušníkom sa môže nariadiť pracovná pohotovosť na pracovisku alebo mimo pracoviska, a to najviac v rozsahu 900 hodín v kalendárnom roku.

(2) Ak je príslušník v čase pracovnej pohotovosti povolaný na výkon práce nad rozsah určeného a rozvrhnutého týždenného pracovného času, ide o výkon práce nadčas. Ak nie je povolaný na výkon práce, započítava sa pracovná pohotovosť na pracovisku do odpracovanej doby v rozsahu jednej tretiny a pracovná pohotovosť mimo pracoviska v rozsahu jednej pätiny; táto doba sa nezapočítava do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v kalendárnom roku podľa § 56 ods. 3.

§ 58

Starostlivosť o príslušníkov

(1) Organizácia je povinná zabezpečiť príslušníkom, ktorí vykonávajú službu za sťažených podmienok pri zásahu alebo v súvislosti s ním alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov v potrebnom rozsahu bezplatné stravovanie a odpočinok.

(2) Podrobnosti o poskytovaní bezplatného stravovania a odpočinku ustanoví všeobecne záväzný právný predpis.

§ 59

Rekondičný pobyt

(1) Rekondičného pobytu v trvaní siedmich dní nepretržite v kalendárnom roku sú povinní sa zúčastniť

a) príslušníci starší ako 40 rokov, ktorí vykonávajú činnosti osobitne obtiažne alebo zdraviu škodlivé,

b) ostatní príslušníci, ak tak rozhodne príslušná lekárska komisia.

(2) Podrobnosti o poskytovaní a vykonávaní rekondičného pobytu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.

28. Za § 59 sa vkladá nový § 59a, ktorý znie:

㤠59a

Ak nie je v tomto zákone alebo v pracovnoprávnom predpise vydanom na jeho základe ustanovené inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne vzťahy príslušníkov Zákonník práce a pracovnoprávne predpisy vydané na jeho základe.“.

29. V tretej časti tretí oddiel znie:

„Tretí oddiel

Hodnosti a rovnošata

§ 60

Hodnosti

(1) Príslušníkom patria hodnosti s vyjadrením príslušnosti k Zboru požiarnej ochrany. Príslušnosť k Zboru požiarnej ochrany sa vyjadruje skratkou „PO“ pri hodnosti.

(2) Ustanovujú sa tieto hodnosti

a) práporčícke: rotný PO, rotmajster PO, nadrotmajster PO, podpráporčík PO, práporčík PO, nadpráporčík PO,

b) dôstojnícke: podporučík PO, poručík PO, nadporučík PO, kapitán PO, major PO, podplukovník PO, plukovník PO.

§ 61

Vymenúvanie a povyšovanie do hodnosti

(1) Pri vzniku pracovného pomeru sa príslušník vymenúva do hodnosti rotného PO; ak má úplné stredné vzdelanie do hodnosti rotmajstra PO a ak má vysokoškolské vzdelanie do hodnosti podporučíka PO.

(2) Do práporčíckej hodnosti vymenúva a povyšuje

a) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k okresnej správe Zboru požiarnej ochrany, náčelník okresnej správy Zboru požiarnej ochrany,

b) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k ministerstvu vnútra, náčelník hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany.

(3) Do dôstojníckej hodnosti príslušníkov vymenúva a povyšuje náčelník hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo minister vnútra.

(4) Príslušník má nárok na povýšenie, ak

a) vykonáva počas určenej doby funkciu, pre ktorú je ustanovená vyššia hodnosť,

b) uplynula mu určená doba výsluhy rokov v hodnosti,

c) spĺňa podmienku požadovaného vzdelania a

d) dosahuje dobré výsledky vo výkone služby.

(5) Povyšovanie do hodností plukovníka PO je výberové.

§ 62

Odňatie hodnosti

(1) Príslušníkovi, ktorý sa dopustil konania, ktoré je v príkrom rozpore so sľubom alebo ďalšími požiadavkami kladenými na príslušníka, sa môže odňať hodnosť.

(2) Práporčícku hodnosť príslušníkovi odníma náčelník zboru; dôstojnícku hodnosť odníma minister vnútra.

§ 63

Podrobnosti o hodnostiach príslušníkov, výnimky z § 61 ods. 1 a konanie vo veciach hodností príslušníkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 64

Rovnošata

(1) Príslušníkom patrí rovnošata a iné súčasti výstroja.

(2) Na rovnošatách príslušníkov sa používa štátny znak Slovenskej republiky.10c)

(3) Podmienky poskytovania rovnošaty a ďalšie podrobnosti o rovnošate a iných súčastiach výstroja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 10c) ktorá znie:

10c) Čl. 6 ústavného zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1990 Zb. o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky.“.

30. § 65 ods. 1 písm. a) znie:

a) jednotka Zboru požiarnej ochrany, ktorá je zložená z príslušníkov,“.

31. § 66 znie:

㤠66

Na základe dohody medzi ministerstvom vnútra a organizáciou môže byť jednotka Zboru požiarnej ochrany zriadená v organizácii. Zásady zriaďovania jednotiek Zboru požiarnej ochrany v organizáciách ustanoví vláda Slovenskej republiky.“.

32. V § 67 ods. 1 sa slová „krajský národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresná správa Zboru požiarnej ochrany“. V odseku 2 sa slová „krajského národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany“. V odseku 3 v druhej časti vety za bodkočiarkou sa slová „krajského národného výboru, v územnom obvode ktorého“ nahrádzajú slovami „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany, v územnom obvode ktorej“.

33. V § 68 ods. 1 sa v prvej vete slová „Miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „Obec“ a v druhej vete sa slová „okresným národným výborom“ nahrádzajú slovami „okresnou správou Zboru požiarnej ochrany“.

Odsek 2 znie:

(2) Organizácia môže zriadiť dobrovoľný závodný požiarny zbor; jeho veliteľa vymenúva a odvoláva organizácia so súhlasom okresnej správy Zboru požiarnej ochrany.“.

V odseku 3 sa v prvej časti vety slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresná správa Zboru požiarnej ochrany“.

34. V § 69 ods. 2 sa slová „Miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „Obec“ a na konci sa slová „okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany“.

35. § 71 ods. 2 znie:

(2) Veliteľ jednotky požiarnej ochrany zodpovedá za jej pripravenosť a činnosť tomu, kto túto jednotku zriadil alebo ju riadi.“.

36. V § 73 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“. V odseku 2 prvá veta znie: „Okresné správy Zboru požiarnej ochrany sú oprávnené v prípade naliehavej potreby pri zdolávaní požiarov sústreďovať a nasadzovať jednotky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, komu sú podriadené, a vecné prostriedky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, kto s nimi disponuje.“ V druhej vete sa slovo „krajov“ nahrádza slovom „okresov“.

37. V § 74 sa za slová „Ministerstvo vnútra“ dopĺňajú slová „správy Zboru požiarnej ochrany“, slová „národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“ a na konci vety sa vypúšťajú slová „najmä Zväzu požiarnej ochrany, Revolučného odborového hnutia a Socialistického zväzu mládeže.“.

38. Nadpis pod § 75 znie:

„Dobrovoľné združenie občanov na úseku požiarnej ochrany“.

39. V § 75 sa v prvej časti vety slová „Zväz požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „Dobrovoľné združenie občanov na úseku požiarnej ochrany“, slová „národným výborom“ nahrádzajú slovom „obciam“ a v ustanovení písmena e) sa slová „miestnych národných výborov“ nahrádzajú slovom „obcí“.

40. § 76 znie:

㤠76

(1) Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany alebo okresná správa Zboru požiarnej ochrany môže uložiť pokutu až do 100 000 Kčs organizácii, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) neoznačí pracoviská so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,

b) nevykonáva pravidelnú kontrolu dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane a plnenia príkazov, zákazov a pokynov týkajúcich sa požiarnej ochrany,

c) nevykonáva pravidelné školenie pracovníkov organizácie o požiarnej ochrane a odbornú prípravu jednotky požiarnej ochrany a požiarnych hliadok,

d) neumožní alebo sťažuje výkon štátneho požiarneho dozoru,

e) nevyhotoví predpísanú dokumentáciu požiarnej ochrany alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom,

f) nezabezpečí vybavenie objektov požiarnou signalizáciou, hasiacimi zariadeniami, požiarnou technikou a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany v množstve a druhoch zodpovedajúcich požiarnemu nebezpečenstvu v organizácii alebo tieto neudržiava v použiteľnom stave,

g) neposkytne na výzvu veliteľa cvičenia, veliteľa jednotky požiarnej ochrany, okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo orgánu obce potrebnú vecnú pomoc alebo neumožní vstup na nehnuteľnosť na vykonanie potrebných opatrení v súvislosti s cvičením jednotiek požiarnej ochrany, hoci na to bola povinná,

h) neoznámi orgánu, ktorý v nej vykonáva štátny požiarny dozor, vznik požiaru v organizácii.

(2) Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany alebo okresná správa Zboru požiarnej ochrany môže uložiť pokutu až do 250 000 Kčs organizácii, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) znemožní prístup k núdzovým východom, únikovým cestám alebo k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, najmä nesprávnym uskladnením materiálov,

b) poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo rozhodnutie o zastavení prevádzky,

c) neustanoví technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany alebo nezriadi požiarnu hliadku alebo požiarnotechnickú komisiu,

d) nezriadi jednotku požiarnej ochrany, hoci bola povinná ju zriadiť, alebo ju nevybaví potrebnou požiarnou technikou a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany alebo zníži pripravenosť a akcieschopnosť jednotky požiarnej ochrany, požiarnej techniky a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany pri ich používaní na činnosti nesúvisiace s požiarnou ochranou,

e) nedodrží predpisy o skladovaní a manipulácii s horľavými látkami alebo nevykoná potrebné opatrenia pri činnostiach spojených so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom alebo pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

f) nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené na odstránenie zistených nedostatkov,

g) neposkytne na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany, okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo orgánu obce potrebnú vecnú pomoc, neumožní vstup na nehnuteľnosť na vykonanie potrebných opatrení v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo záchrannými prácami, hoci na to bola povinná,

h) vypaľuje kroviská, trávu, burinu, suché lístie a strniská na poľnohospodárskej pôde a zakladá oheň v lesných porastoch a vysokej zeleni.

(3) Ministerstvo vnútra môže uložiť pokutu až do 250 000 Kčs organizácii, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že koná v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná výroba, uvádzanie do obehu, dovoz alebo ktorým jej bolo uložené vykonanie iných opatrení pri výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

(4) Organizácii, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže obvodná správa Zboru požiarnej ochrany, okresná správa Zboru požiarnej ochrany alebo ministerstvo vnútra uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty ustanovenej v odsekoch 1 až 3.

(5) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobenej škody.

(6) Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 4 zostáva nedotknutá zodpovednosť organizácie za spôsobenú škodu a postih jej pracovníkov podľa pracovnoprávnych predpisov.“.

41. V § 77 sa odsek 2 vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

42. V § 78 ods. 1 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodná správa Zboru požiarnej ochrany“. V odseku 3 v ustanovení písmena b) sa slová „národným výborom“ nahrádzajú slovami „orgánom obce“ a v ustanovení písmena e) sa na konci slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo obce“.

43. Za § 78 sa vkladá nový § 78a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠78a

Blokové konanie

Obvodné správy Zboru požiarnej ochrany a okresné správy Zboru požiarnej ochrany sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku požiarnej ochrany.13a)“.

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 13a), ktorá znie:

13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

44. V § 79 sa odsek 2 vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

45. V § 80 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresná správa Zboru požiarnej ochrany“.

46. V § 84 ods. 1 sa slová „okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého“ nahrádzajú slovami „okresná správa Zboru požiarnej ochrany, v územnom obvode ktorej“. V odseku 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresná správa Zboru požiarnej ochrany“.

47. V § 85 ods. 1 sa slová „krajského národného výboru a okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany a obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany“. V odseku 2 sa slová „krajského národného výboru a okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany“.

48. V § 86 sa slová „Československá socialistická republika“ nahrádzajú slovami „Česká a Slovenská Federatívna Republika“.

49. V § 87 ods. 1 sa slová „Československá socialistická republika“ nahrádzajú slovami „Česká a Slovenská Federatívna Republika“.

50. V § 88 ods. 2 písm b) sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obecný úrad“.

51. § 89 ods. 2 písm. b) znie:

b) náčelník okresnej správy Zboru požiarnej ochrany, ak ide o osoby poverené plnením úloh na úseku požiarnej ochrany.“.

52. V § 91 ods. 2 sa vypúšťa slovo „socialistickej“.

53. § 94 včítane nadpisu znie:

㤠94

Vzťah zákona k všeobecným predpisom o správnom konaní

(1) V konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov alebo organizácií, v ktorom rozhodujú orgány štátnej správy na úseku požiarnej ochrany podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,17) sú vecne príslušné konať v prvom stupni obvodné správy Zboru požiarnej ochrany, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Okresná správa Zboru požiarnej ochrany vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku požiarnej ochrany vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú obvodné správy Zboru požiarnej ochrany. Okresná správa Zboru požiarnej ochrany je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých podľa všeobecných predpisov o správnom konaní17) v oblasti štátnej správy na úseku požiarnej ochrany rozhodovala v prvom stupni obec.

(3) Na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany alebo funkcie zriadenej podľa § 8 a ďalej na rozhodovanie podľa § 31 ods. 1 písm. b) a c), § 38, § 67 ods. 2 a 3 a § 73 ods. 2 tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.17)“.

54. § 96 včítane nadpisu znie:

㤠96

Používanie jednotiek požiarnej ochrany a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na iné účely

Jednotky požiarnej ochrany, požiarnu techniku a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany možno používať na činnosť nesúvisiacu s požiarnou ochranou iba vtedy, ak ich použitím nebude znížená akcieschopnosť a pripravenosť jednotky požiarnej ochrany na plnenie jej úloh podľa tohto zákona.“.

55. Za § 96 sa vkladá nový § 96a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠96a

Mestský požiarny zbor

(1) Na plnenie úloh hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc na úseku požiarnej ochrany zriaďuje príslušné mestské zastupiteľstvo mestský požiarny zbor.

(2) Na čele mestského požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh primátora vymenúva do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva z nej mestské zastupiteľstvo. Veliteľ mestského požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

(3) Organizáciu, riadenie a početné stavy mestského požiarneho zboru upraví mestské zastupiteľstvo v štatúte; v tomto štatúte môže upraviť tiež úlohy mestského požiarneho zboru.“.

56. § 100 znie:

㤠100

Ministerstvo vnútra vydá

a) všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, 10 ods. 5, § 11 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3, § 14 ods. 2, § 15 ods. 2, § 16 ods. 3, § 17 ods. 4, § 30, § 31 ods. 2, § 32 ods. 1 písm. b) bod 2, § 34 ods. 1 písm. b), § 42, § 65 ods. 2, § 70 ods. 3, § 71 ods. 3, § 72 ods. 1 a 4 a § 88 ods.3 tohto zákona,

b) po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným odborovým orgánom všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 48 ods. 3, § 51 ods. 2, § 54 ods. 2, § 55 ods. 4, § 58 ods. 2 a § 59 ods. 2 tohto zákona,

c) po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 25 ods. 3 tohto zákona,

d) po prerokovaní s Federálnym ministerstvom obrany a Federálnym ministerstvom vnútra všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 63, § 64 ods. 3 a § 93 ods. 3 tohto zákona.“.


Čl. II

(1) Správy Zboru požiarnej ochrany a zariadenia požiarnej ochrany podľa tohto zákona sa zriadia z doterajších správ Zboru požiarnej ochrany národných výborov, útvarov Zboru požiarnej ochrany, správy Zboru požiarnej ochrany mmisterstva vnútra a organizácií na úseku požiarnej ochrany riadených ministerstvom vnútra.

(2) Príslušníci, ktorí boli v pracovnom pomere k okresnému národnému výboru, ku krajskému národnému výboru, k ministerstvu vnútra alebo ním riadenej organizácii na úseku požiarnej ochrany, sa považujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za príslušníkov podľa tohto zákona.

(3) Zloženie sľubu podľa tohto zákona u príslušníkov uvedených v odseku 2 zabezpečia náčelníci najneskôr do 5 dní od nástupu príslušníka do práce po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona; pri odmietnutí zložiť sľub sa postupuje podľa § 53.

(4) Príslušníkom sa zachovávajú hodnosti a započítava uplynutá doba výsluhy rokov v hodnosti podľa doterajších predpisov.

(5) V konaní vo veciach hodností začatých do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(6) Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté z pracovného pomeru do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona a právne úkony týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru vykonané pred týmto dňom a ich právne účinky, i keď nastanú po tomto dni, ako aj lehoty, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.

(7) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona prechádza na okresné správy Zboru požiarnej ochrany plnenie úloh jednotiek požiarnej ochrany, ktoré podľa zákona Slovenskej národnej rady č.126/1985 Zb. o požiarnej ochrane, iných zákonov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona plnili útvary Zboru požiarnej ochrany národných výborov; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košíc prechádza plnenie týchto úloh na mestské požiarne zbory.

(8) Kde sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o obecnom požiarnom zbore rozumie sa tým dobrovoľný verejný požiarny zbor podľa tohto zákona.

(9) Veci, ktoré krajské národné výbory a okresné národné výbory nevybavili do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, vybavia okresné správy Zboru požiarnej ochrany a obvodné správy Zboru požiarnej ochrany zriadené podľa tohto zákona.

(10) Pokiaľ sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o správe Zboru požiarnej ochrany ministerstva vnútra, správach Zboru požiarnej ochrany národných výborov, útvaroch Zboru požiarnej ochrany a o príslušníkoch Zboru požiarnej ochrany rozumejú sa tým správy Zboru požiarnej ochrany a príslušníci podľa tohto zákona.

Čl. III

Zrušujú sa:

1. § 106, § 107 a § 109 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 40/1986 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane.

2. Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 29. mája 1986 č. SE-31-65/2-86, ktorou sa podrobnejšie upravujú niektoré pracovnoprávne vzťahy a hodnosti príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (reg. v čiastke 13/1986 Zb.).

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.