Zákon č. 523/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Čiastka 85/1990
Platnosť od 21.12.1990
Účinnosť od 21.12.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.12.1990 Aktuálne znenie