Zákon č. 522/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

Čiastka 85/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.08.2008
Účinnosť od 05.01.1991 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

522

ZÁKON

z 27. novembra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania zriaďuje alebo zrušuje ústredný orgán štátnej správy alebo poľnohospodárske alebo iné družstvo (ďalej len „družstvo“).

(2) Vláda Českej republiky v Českej republike a vláda Slovenskej republiky v Slovenskej republike (ďalej len „vlády republík“) ustanovia nariadením na návrh ministerstiev školstva prípady, keď ústredný orgán štátnej správy je povinný zriadiť stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania. Súčasne určia podmienky uzavierania zmlúv na ich materiálne a finančné zabezpečenie.“,

odsek 3 sa vypúšťa,

doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3,

doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4 a znie:

(4) Stredné odborné učilište zriadené podľa odseku 1 je právnickou osobou. Tiež stredisko praktického vyučovania zriadené podľa odseku 1 môže byť právnickou osobou.“,

doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5,

za odsek 5 sa vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Pokiaľ štátny podnik alebo štátna organizácia, ktoré previedli právo hospodárenia podľa § 11a, alebo ich právny nástupca, požiada príslušný orgán štátnej správy, na ktorý bolo právo hospodárenia prevedené, o bezplatné užívanie majetku stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania, uzavrie tento orgán štátnej správy so štátnym podnikom alebo štátnou organizáciou, alebo s ich právnymi nástupcami hospodársku zmluvu. V tejto zmluve sa vymedzia podmienky pre prevádzkovanie stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania.

(7) Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou podmienky uzavierania hospodárskych zmlúv podľa odseku 6, ich náležitosti, dôvody a spôsob ich zrušenia.“.

2. V § 11 ods. 2 až 6 znejú:

(2) Orgány v odbore svojej pôsobnosti na stredných odborných učilištiach riadia a plánujú prípravu mládeže na povolanie.

(3) Orgány, ktoré rozhodli o zrušení, rozdelení, zlúčení alebo splynutí stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania, určia stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, ktoré prevezme práva a povinnosti k žiakom.

(4) Organizácie môžu byť ústredným orgánom štátnej správy poverené riadením stredných odborných učilíšť.

(5) V prípade zániku družstva, prípadne stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania v jeho pôsobnosti je družstvo povinné prednostne ponúknuť majetok slúžiaci strednému odbornému učilišťu alebo stredisku praktického vyučovania príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý zriadi stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, alebo takto získaný majetok pripojí k už zriadenému strednému odbornému učilišťu alebo stredisku praktického vyučovania.

(6) Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou postup a podrobnejšie vymedzenie úloh orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže pre povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a podmienky pre ich zriaďovanie.“,

doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

3. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) Štátny podnik alebo štátna organizácia, ktorých vnútornou organizačnou jednotkou je stredné odborné učilište, prevedú najneskoršie do 30. 6. 1991 právo hospodárenia s majetkom slúžiacim k 30. 6. 1990 prevažne pre prípravu mládeže na povolanie a odborné činnosti na príslušný ústredný orgán štátnej správy, ktorý zriadi stredné odborné učilište podľa § 10. Ak nemôže príslušný ústredný orgán štátnej správy zriadiť z vážnych dôvodov stredné odborné učilište, prevedie so súhlasom ministerstva školstva právo hospodárenia k tomuto majetku iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý zriadi stredné odborné učilište vo svojej pôsobnosti. Rozsah majetku, ku ktorému sa prevádza právo hospodárenia, navrhne preberajúci ústredný orgán štátnej správy.

(2) Štátny podnik alebo štátna organizácia, ktorých vnútornou organizačnou jednotkou je stredisko praktického vyučovania, prevedú najneskoršie do 30. 6. 1991 právo hospodárenia s majetkom1) slúžiacim k 30. 6. 1990 prevažne pre prípravu mládeže na povolanie a odborné činnosti na príslušný ústredný orgán štátnej správy. Tento ústredný orgán štátnej správy pričlení stredisko praktického vyučovania k strednému odbornému učilišťu vo svojej pôsobnosti alebo zriadi stredisko praktického vyučovania podľa § 10.

(3) Pokiaľ je stredisko praktického vyučovania fyzicky neoddeliteľnou súčasťou štátneho podniku alebo štátnej organizácie, uzavrú tieto s príslušným stredným odborným učilišťom najneskoršie do 30. 6. 1991 o majetku slúžiacom k 30. 6. 1990 prevažne pre prípravu mládeže na povolanie a odborné činnosti hospodársku zmluvu o dočasnom užívaní2) alebo výnimočne zmluvu o nájme.3)

(4) Pokiaľ štátny podnik alebo štátna organizácia, ktorej vnútornou organizačnou jednotkou je stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, zaniká likvidáciou, postupuje sa podľa odseku 1 alebo odseku 2. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné majetok slúžiaci stredisku praktického vyučovania takto previesť, poskytne likvidátor príslušnému strednému odbornému učilišťu finančnú náhradu.

(5) Podrobnosti pre uzavieranie hospodárskych zmlúv podľa odsekov 1 až 4 ustanovia vlády republík nariadením.

(6) Spory o prevod práva hospodárenia podľa odsekov 1 až 3 rozhodujú orgány hospodárskej arbitráže.

4. V § 12 ods. 2 druhá veta znie: „Investičný rozvoj stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriadených družstvom zabezpečuje družstvo zo svojich zdrojov.“.

5. V § 17 ods. 2 sa za slová „§ 11“ vkladajú slová „§ 11a“.

6. V § 32 ods. 5 sa za slová „§ 11“ vkladajú slová „§ 11a“.

7. V § 57a ods. 1 sa za slová „§ 10a“ vkladajú slová „§ 11a“.

8. V § 57b ods. 1 sa za slová „§ 10a“ vkladajú slová „§ 11a“.

9. V § 63 ods. 4 sa za slová „§ 10a“ vkladajú slová „§ 11a“ a slová „31. 12. 1990“ sa nahrádzajú slovami „30. 6. 1991“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom po rozoslaní.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 347 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) § 348 Hospodárskeho zákonníka.

3) Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb.