Oznámenie č. 521/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 1. októbrom 1990.