Vyhláška č. 52/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb.

Čiastka 12/1990
Platnosť od 05.03.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 05.03.1990 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

52

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 1. marca 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. ustanovuje:


Článok I

Vyhláška federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodových vývozoch a dovozoch vecí č. 41/1985 Zb. v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Text § 1 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa.

2. V § 7 ods. 2 písm. a) bod 2 sa text „alebo pokiaľ ich táto zakúpila pri svojej ceste do Československej socialistickej republiky v čs. obchodoch a prostriedky na nákup týchto vecí získala výmenou voľne zameniteľnej meny v devízovom peňažnom ústave a vyváža ich pri tej istej ceste“ vypúšťa.

3. Text § 1 ods. 2 bod 1. cc/ sa vypúšťa.

4. Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý znie:

㤠17a

V prípade, že colnica udelí povolenie na vývoz vecí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 [§ 1 ods. 1 písm. c) a § 1 ods. 2 bod 1. bb/], vyberie zásadne správny poplatok v najvyššej výške podľa predpisov o správnych poplatkoch.1)

5. Príloha č. 1 znie:

„Veci, na ktorých vývoz je potrebné povolenie [§ 1 ods. 1 písm. c) a § 1 ods. 2 bod 1. bb/ vyhlášky]:

1. pohonné látky vyvážané v rezervných nádobách

2. pletené vrchné ošatenie pre dospelých

3. podšívkoviny z umelého hodvábu

4. perie a výrobky z peria

5. stany

6. gumotextilné ležadlá a nafukovacie člny

7. športové potreby každého druhu včítane rybárskych

8. farebné televízne prijímače

9. rozhlasové prijímače a ich kombinácie

10. magnetofóny a gramofóny

11. jednodverové elektrické ľadničky

12. elektrické spotrebiče na vykurovanie a ohrev vody

13. drobné elektrické spotrebiče rotačné a tepelné (napr. kávovary, mixéry, roboty, remosky a pod.)

14. svietidlá včítane krištáľových lustrov

15. kachle a sporáky na pevné palivá

16. smaltované vane, kotly, paráky a vedrá

17. hliníkový riad

18. automatické práčky

19. vysávače

20. drevené sudy

21. náterové látky a riedidlá

22. lekárske teplomery

23. včelárske potreby

24. muštomery

25. vložkové a visiace zámky

26. sklenené sifónové a šľahačkové flaše

27. pletacie stroje

28. hudobné nástroje

29. liehoviny“.

6. Príloha č. 2 znie:

„Veci, ktorých vývoz je zakázaný (§ 7 ods. 1 vyhlášky):

1. potraviny a potravinárske výrobky každého druhu

2. tovar osobnej hygieny a toalety

3. posteľná bielizeň každého druhu

4. kožené rukavice a galantérne výrobky z prírodnej kože

5. dojčenské a detské ošatenie každého druhu

6. pletená bielizeň a bielizeň šitá z tkanín

7. odevy z usní a kožušinové výrobky z prírodných materiálov

8. obuv každého druhu

9. pletacia priadza

10. pančuchový tovar včítane pančuchových nohavíc

11. detské plienky

12. výrobky zo zlata a striebra

13. pneumatiky, veloplášte, galusky a duše

14. automobily, motocykle, mopedy a náhradné dielce k nim

15. bicykle a náhradné dielce k nim

16. šijacie stroje a náhradné dielce k nim

17. vodoinštalačný, elektroinštalačný a plynoinštalačný materiál

18. smaltovaný riad

19. sanitárna keramika (záchody, umývadlá, bidety a pod.)

20. armatúry včítane náhradných dielcov

21. mrazničky a kombinované ľadničky (dvojdverové)

22. elektrické sporáky

23. článkové a doskové radiátory

24. písacie stroje

25. elektrické a benzínové sekačky na trávu

26. úžitkový porcelán a varné sklo

27. osobné počítače včítane príslušenstva

28. videomagnetofóny

29. negatívne filmy Equicolor a Fomacolor

30. strešné krytiny

31. rezivo a stavebné drevo

32. kanalizačné rúry

33. keramické obkladové materiály a dlaždice

34. okná a dvere

35. cement a vápno

36. asfaltové izolačné pásy

37. hutnícke materiály

38. mlynčeky na mäso a lisy na ovocie

39. saponátové pracie prostriedky

40. guľové zbrane (včítane športových vzduchových zbraní), poľovné brokové zbrane, špeciálne expanzné prístroje a strelivo2)

41. plynové spotrebiče

42. remeselnícke a hospodárske náradie a nástroje včítane elektrických

43. starožitnosti

44. výrobky dovezené z nesocialistických štátov a ZFRJ.“.

7. V prílohe č. 4 sa doterajšia položka č. 2 vypúšťa a nahrádza sa novou položkou č. 2, ktorá znie:

2. veci propagujúce vojnu a násilie, fašizmus a nacizmus, rasovú diskrimináciu a veci, ktoré odporujú ľudskosti.“.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Cuker v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií, cien a miezd SSR č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb.

2) Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive.