Oznámenie č. 516/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991

516

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Výkonným výborom Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti výnos z 30. októbra 1990 o doplnení a zmene úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. júla 1978 č. Z-8328/1978-C/4, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia, registrovanej v čiastke 3/1979 Zb., v znení úpravy z 28. októbra 1981 č. Z-7403/1981-C/4, registrovanej v čiastke 12/1982 Zb., a úpravy z 31. augusta 1984 č. Z-5927/1984-C/4, registrovanej v čiastke 10/1985 Zb.

Výnosom sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní a pracovných činností, ktoré sa zaraďujú v rezorte zdravotníctva na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991 a bude uverejnený pod č. 13/1990 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno do neho nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a v ústavoch národného zdravia.