Oznámenie č. 514/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o odmieňaní odborných veterinárnych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990 do20.05.1992
Zrušený 223/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991

514

Federálne ministerstvo obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a po prerokovaní s ústredným výborom Federálneho odborového zväzu pracovníkov Česko-slovenskej armády výnos č. 8 zo 14. novembra 1990, ktorým sa mení úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 20. decembra 1982 č. 6800-FS/5-1982 o odmieňaní odborných veterinárnych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. v čiastke 14/1983 Zb.).

Výnosom sa upravujú náležitosti za pracovnú pohotovosť na pracovisku vykonávanú odbornými veterinárnymi pracovníkmi.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991, je uverejnený v Zborníku výnosov FMO 1990 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve obrany.