Oznámenie č. 512/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmieňaní robotníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990 do20.05.1992
Zrušený 223/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991

512

Federálne ministerstvo obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a po prerokovaní v Ústredným výborom Federálneho odborového zväzu pracovníkov Česko-slovenskej armády výnos č. 6 zo 14. novembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Federálneho ministerstva národnej obrany z 26. novembra 1986 č. 12800-FS/5-1986 o odmieňaní robotníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. v čiastke 6/1987 Zb.).

Výnosom sa preberajú opatrenia z vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 269/1990 Zb. o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodnoprevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov. Výnos sa vzťahuje na robotníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991, je uverejnený v Zborníku výnosov FMO ročník 1990 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve obrany.