Oznámenie č. 511/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991

511

Federálne ministerstvo obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi výnos č. 4 zo 14. novembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Federálneho ministerstva národnej obrany zo 6. januára 1986 č. 3060-FS/5-1985 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. v čiastke 11/1986 Zb.) v znení neskorších doplnkov (reg. v čiastke 1/1987 Zb. a čiastke 47/1988 Zb.).

Výnosom sa preberajú opatrenia z vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 269/1990 Zb. o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodnoprevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov. Výnos sa vzťahuje na technicko-hospodárskych pracovníkov štátnych podnikov v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991, je uverejnený v Zborníku výnosov FMO ročník 1990 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve obrany.