Oznámenie č. 508/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 49 ods. 2 dňom 1. novembra 1990.

508

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 6. decembra 1985 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne shromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Ríme 24. septembra 1990.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 49 ods. 2 dňom 1. novembra 1990. Týmto dňom stratili platnosť Dohovor medzi Republikou československou a Kráľovstvom talianskym o právnej ochrane štátnych príslušníkov zo 6. apríla 1922, vyhlásený č. 126/1926 Zb., Dohovor medzi Republikou československou a Kráľovstvom talianskym o vykonateľnosti rozsudkov v občianskych a obchodných veciach zo 6. apríla 1922, vyhlásený č. 127/1926 Zb., a Dohovor medzi Republikou československou a Kráľovstvom talianskym o vydaní zločincov zo 6. apríla 1922, vyhlásený č. 128/1926 Zb.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Prezident Československej socialistickej republiky a prezident Talianskej republiky,

vedení prianím rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma štátmi v súlade s ustanoveniami Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a

s cieľom zlepšiť vzájomnú spoluprácu v právnej oblasti,

dohodli sa takto:

Hlava I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Právna ochrana

(1) Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnaké práva a rovnakú právnu ochranu v osobných a majetkových veciach ako jej vlastní občania.

(2) Občania jednej zmluvnej strany majú na území druhej zmluvnej strany na uplatnenie a obhajovanie svojich záujmov voľný prístup na justičné orgány tejto strany za rovnakých podmienok ako občania druhej zmluvnej strany.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy o občanoch zmluvných strán sa použijú primerane aj na právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán.

Článok 2

Právna pomoc

(1) Justičné orgány oboch zmluvných strán si poskytujú navzájom právnu pomoc vo veciach upravených touto Zmluvou.

(2) Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním rôznych úkonov, najmä vyhotovovaním, zasielaním a doručovaním písomností, vykonávaním dôkazov a znaleckých posudkov, výsluchov účastníkov, svedkov a obvinených a zaistením a odovzdávaním vecných dôkazov.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tejto Zmluvy výraz „občianske veci“ zahŕňa takisto rodinné, pracovné a obchodné veci.

(2) Na účely tejto Zmluvy výraz „justičný orgán“ označuje každý štátny orgán jednej zo zmluvných strán príslušný na prejednanie vecí upravených touto Zmluvou podľa právneho poriadku svojho štátu.

(3) Na účely tejto Zmluvy sú ústrednými orgánmi v Československej socialistickej republike Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky; v Talianskej republike Ministerstvo spravodlivosti.

Článok 4

Spôsob styku

Justičné orgány zasielajú žiadosti o doručenie písomností a o poskytnutie právnej pomoci, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, prostredníctvom svojich ústredných orgánov.

Článok 5

Jazyk

(1) Ústredné orgány zmluvných strán používajú pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy svoje úradné jazyky alebo francúzsky jazyk.

(2) Dožiadania včítane príloh sa vyhotovujú v jazyku dožadujúcej zmluvnej strany s prekladom do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho jazyka.

(3) Preklad spojený s dožiadaním musí vyhotoviť úradne ustanovený tlmočník alebo overiť diplomatická misia alebo konzulárny úrad jednej zo zmluvných strán.

Článok 6

Dožiadanie

(1) Dožiadanie o právnu pomoc musí obsahovať:

a) označenie dožadujúceho orgánu;

b) označenie dožiadaného orgánu, pokiaľ je toto možno uviesť;

c) predmet dožiadania, úkony, ktoré sa majú vykonať;

d) označenie veci, v ktorej sa o právnu pomoc žiada;

e) označenie účastníkov, obvinených, obžalovaných a prípadne ich zástupcov, miesto ich bydliska alebo prechodného pobytu, ich štátne občianstvo a povolanie, v trestných veciach podľa možnosti miesto a dátum ich narodenia a mená a priezviská rodičov; u právnických osôb ich názov a sídlo;

f) v trestných veciach tiež súhrnné opísanie skutkových okolností a zákonné označenie súdne trestného činu a údaje o poškodenom a prípadnej výške škody.

(2) Dožiadanie o právnu pomoc sa musí opatriť dátumom vyhotovenia, vlastnoručným podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

Článok 7

Vybavenie dožiadania

(1) Pri vybavovaní dožiadania postupuje orgán dožiadanej zmluvnej strany podľa právneho poriadku svojho štátu. Môže však na žiadosť orgánu dožadujúcej zmluvnej strany vykonať dožiadanie spôsobom v ňom uvedeným, pokiaľ to nie v rozpore s jeho právnym poriadkom. Dožiadanie sa musí vybaviť čo možno najskôr.

(2) Ak ústredný orgán, ktorému sa dožiadanie zaslalo, nie je príslušný, postúpi ho z úradnej povinnosti príslušnému ústrednému orgánu a informuje o tom dožadujúci orgán.

(3) Ak adresa uvedená v dožiadaní nie je presná alebo nie je známa, alebo ak osoba, ktorej sa dožiadanie týka, na uvedenej adrese nebýva, urobí dožiadaný orgán potrebné opatrenia na jej zistenie. Ak sa adresa nemôže zistiť, vráti sa dožiadanie dožadujúcej strane.

(4) Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť včas miesto a dobu vybavovania dožiadania. Orgány a osoby, ktorých sa dožiadanie týka, môžu byť prítomné na jeho vybavovaní, ak s tým dožiadaná zmluvná strana súhlasí.

(5) Po vybavení dožiadania vráti dožiadaná zmluvná strana spisy dožadujúcej zmluvnej strane; v prípade, že nebolo možné dožiadanie vybaviť, vráti spisy a oznámi dôvody, ktoré zabránili vybaveniu dožiadania.

Článok 8

Doručovanie

Dožiadaný orgán zariadi doručenie písomností, ak je doručovaná písomnosť spísaná v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo je k nej pripojený úradný alebo overený preklad do tohto jazyka. Inak dožiadaný orgán doručí písomnosť adresátovi, iba ak je ochotný ju prijať.

Článok 9

Doklad o doručení

(1) Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, dátumom a podpisom doručujúceho orgánu alebo týmto orgánom vydaným potvrdením, v ktorom je uvedený spôsob, miesto a dátum doručenia. Ak sa doručovaná písomnosť zasiela vo dvoch vyhotoveniach, môže sa jej prijatie a doručenie potvrdiť na druhom rovnopise, s vyznačením uvedených údajov.

(2) Doklad o doručení zasiela dožiadaná zmluvná strana bezodkladne dožadujúcej zmluvnej strane. V prípade, že nemožno doručenie vykonať, dožiadaná zmluvná strana oznámi bezodkladne druhej zmluvnej strane dôvody, ktoré bránia doručeniu.

Článok 10

Právne informácie

Jedna zmluvná strana zasiela na žiadosť druhej vo svojom jazyku informácie o svojich právnych predpisoch, včítane textov týchto predpisov, ako aj o praxi justičných orgánov.

Článok 11

Zasielanie listín o osobnom stave

Jedna zmluvná strana zasiela druhej bezplatne listiny o osobnom stave a výpisy z matrík, ako aj listiny týkajúce sa stavu a spôsobilosti osôb, pokiaľ sa tieto listiny žiadajú pre potrebu súdneho konania.

Článok 12

Platnosť verejných listín

Listiny, ktoré sa na území jednej zo zmluvných strán považujú za verejné, majú pri vykonávaní tejto Zmluvy dôkaznú moc verejných listín tiež na území druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Oslobodenie od overovania

Listiny, včítane ich odpisov a prekladov, vydané alebo overené príslušným orgánom jednej zo zmluvných strán a opatrené podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky, vyhotovené v súvislosti s dožiadaním, nevyžadujú na území druhej zmluvnej strany overenie.

Článok 14

Vybavovanie dožiadania diplomatickými misiami alebo konzulárnymi úradmi

Zmluvné strany môžu doručovať písomnosti vlastným občanom a vypočúvať ich tiež prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov; pritom sa však nesmú použiť donucovacie prostriedky.

Článok 15

Náklady právnej pomoci

Zmluvné strany nepožadujú náhradu nákladov právnej pomoci okrem znalcovského a iných výdavkov vzniknutých v súvislosti s vykonaním znaleckých dôkazov.

Článok 16

Odmietnutie právnej pomoci

Poskytnutie právnej pomoci sa môže odmietnuť, iba ak

a) dožiadaná zmluvná strana sa domnieva, že vybavenie by mohlo ohroziť jej zvrchovanosť alebo jej bezpečnosť alebo by bolo v rozpore s jej verejným poriadkom;

b) dožiadanie sa týka činu, pre ktorý podľa ustanovení tejto Zmluvy nie je možné vydanie.

Článok 17

Ochrana svedkov a znalcov

(1) Svedok alebo znalec, ktorý sa na základe predvolania orgánu dožadujúcej zmluvnej strany dostavil na tento orgán, nesmie byť na území dožadujúcej zmluvnej strany, bez ohľadu na svoje štátne občianstvo, trestne stíhaný, zatknutý ani podrobený inému obmedzeniu osobnej slobody pre skutky alebo súdne trestné činy spáchané pred prekročením štátnych hraníc dožadujúcej zmluvnej strany.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nepoužije po uplynutí pätnástich dní odo dňa, keď dožadujúca zmluvná strana svedkovi alebo znalcovi doručila oznámenie, že jeho prítomnosť nie je ďalej potrebná. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, po ktorú svedok alebo znalec nemohol opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany z dôvodov od neho nezávislých.

Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na svedka alebo znalca, ktorý opustil územie dožadujúcej zmluvnej strany a dobrovoľne sa tam vrátil.

(3) Predvolaný svedok alebo znalec má právo na náhradu výdavkov na cestu a pobyt, ako aj ušlého zárobku a znalec okrem tohto aj na znalcovské. V predvolaní sa uvedie, aké náhrady predvolanému patria. Na žiadosť sa mu poskytne preddavok na náhradu výdavkov.

(4) Osoba, ktorá má pobyt na území jednej zmluvnej strany a ktorá má byť vypočutá pred justičným orgánom druhej zmluvnej strany ako svedok alebo znalec, nie je povinná sa na predvolanie tohto orgánu dostaviť; predvolanie preto nesmie obsahovať hrozbu donútenia pre prípad nedostavenia sa.

Článok 18

Oslobodenie od zloženia žalobnej zábezpeky

Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ majú bydlisko alebo prechodný pobyt na území jednej zo zmluvných strán, nemožno uložiť, aby zložili žalobnú zábezpeku na trovy konania len z toho dôvodu, že sú cudzinci alebo že na území druhej zmluvnej strany nemajú bydlisko ani prechodný pobyt.

Článok 19

Výkon rozhodnutia o trovách konania

(1) Ak osobe oslobodenej od zloženia žalobnej zábezpeky za trovy konania podľa článku 18 tejto Zmluvy bolo uložené právoplatným rozhodnutím justičného orgánu jednej zmluvnej strany uhradiť trovy konania, vykoná sa toto rozhodnutie na návrh oprávnenej osoby na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

(2) Návrh a jeho prílohy sa vyhotovia podľa článku 25 tejto Zmluvy.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o nariadení výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 tohto článku, sa obmedzí na zistenie, či rozhodnutie o trovách je vykonateľné.

Článok 20

Oslobodenie od poplatkov a preddavkov

(1) Občanom jednej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany poskytuje oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov, iných trov konania, a ďalšie poskytované výhody za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občanom druhej zmluvnej strany.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí aj pre poskytovanie bezplatnej právnej pomoci.

(3) Ak jedna zmluvná strana priznala výhody uvedené v predchádzajúcich odsekov občanovi druhej zmluvnej strany, vzťahujú sa na celé konanie a tiež na konanie o výkone rozhodnutia za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako pre občanov tejto zmluvnej strany.

Článok 21

Osvedčenie o osobných a majetkových pomeroch žiadateľa

(1) Ak výhody podľa ustanovenia článku 20 tejto Zmluvy závisia od osobných alebo majetkových pomerov žiadateľa, poskytnú sa na základe osvedčenia o osobných a majetkových pomeroch žiadateľa vydaných príslušným orgánom zmluvnej strany, na ktorej území má žiadateľ bydlisko.

(2) Ak žiadateľ nemá bydlisko na území žiadnej zo zmluvných strán, môže osvedčenie vydať aj diplomatická misia alebo konzulárny úrad zmluvnej strany, ktorej je občanom.

(3) Orgán, ktorý osvedčenie vydáva, ktorý ho prijíma alebo ktorý má rozhodnúť o žiadosti o výhody, môže od orgánu druhej zmluvnej strany žiadať dopĺňajúce údaje alebo potrebné objasnenia.

Článok 22

Podanie žiadosti o priznanie výhod

Občan jednej zmluvnej strany, ktorý hodlá na území druhej zmluvnej strany podať žiadosť o priznanie výhod uvedených v článku 20 tejto Zmluvy, môže tak urobiť na príslušnom orgáne podľa miesta svojho bydliska alebo prechodného pobytu. Tento orgán postúpi žiadosť spolu s osvedčením vydaným podľa článku 21 tejto Zmluvy justičnému orgánu druhej zmluvnej strany.

Hlava II

Uznanie a výkon rozhodnutí v občianskych veciach

Článok 23

Rozhodnutia, ktoré sa uznávajú a vykonávajú

Jedna zmluvná strana uzná a vykoná na svojom území nasledujúce rozhodnutia justičných orgánov druhej zmluvnej strany:

a) rozhodnutia vydané v občianskych veciach;

b) schválené zmiery uzavreté v občianskych veciach;

c) rozhodnutia vydané v trestnom konaní, ktoré sa týkajú náhrady škody a vrátenia vecí.

Článok 24

Podmienky uznávania a výkonu rozhodnutí

(1) Rozhodnutia uvedené v článku 23 tejto Zmluvy sa uznávajú a vykonávajú za podmienok, že

a) rozhodnutie bolo vydané v právnej veci, ktorá nespadá do výlučnej právomoci dožiadanej zmluvnej strany alebo tretieho štátu podľa zákonov dožiadanej zmluvnej strany alebo zmluvy uzavretej medzi touto zmluvnou stranou a tretím štátom;

b) nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území bolo vydané;

c) účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území bolo rozhodnutie vydané, včas a riadne predvolaný na účasť na konaní a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

d) na území zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, nebolo medzi tými istými účastníkmi v tej istej veci vydané rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť;

e) pred justičným orgánom zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, neprebieha konanie medzi tými istými účastníkmi o tej istej veci, ktoré sa začalo ako prvé;

f) zmluvná strana, na ktorej území sa o uznanie alebo výkon žiada, sa domnieva, že uznanie alebo výkon neohrozí jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť alebo nebude v rozpore s jej verejným poriadkom.

(2) Predbežne vykonateľné rozhodnutia a predbežné opatrenia sa na území dožiadanej zmluvnej strany uznávajú a vykonávajú, aj keď podliehajú riadnym opravným prostriedkom, ak sa obdobné rozhodnutia môžu tu vydať a vykonať.

Článok 25

Návrh na uznanie alebo výkon rozhodnutia

(1) Návrh a uznanie alebo výkon rozhodnutia možno podať priamo príslušnému justičnému orgánu zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať. Návrh sa môže podať tiež justičnému orgánu, ktorý vo veci rozhodol ako orgán prvého stupňa, alebo diplomatickou cestou. V dvoch naposledy uvedených prípadoch sa návrh postúpi orgánu druhej zmluvnej strany spôsobom uvedeným v článku 4 tejto Zmluvy.

(2) K návrhu na uznanie alebo výkon rozhodnutia treba pripojiť:

a) overený odpis rozhodnutia justičného orgánu s potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti alebo predbežnej vykonateľnosti, pokiaľ tieto skutočnosti nevyplývajú z obsahu rozhodnutia;

b) doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území bolo rozhodnutie vydané, riadne a včas predvolaný na účasť na konaní a v prípade právnej alebo osobnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený, pokiaľ to nevyplýva zo samotného znenia rozhodnutia;

c) overený preklad písomností uvedených pod písmenami a) a b) tohto odseku do jazyka zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, alebo do francúzskeho jazyka.

Článok 26

Konanie o uznaní a výkone

(1) Justičné orgány zmluvných strán postupujú v konaní o uznaní a výkone rozhodnutí podľa právnych poriadkov svojich štátov, pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

(2) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o uznaní alebo výkone rozhodnutia, sa obmedzí na zistenie, či boli splnené podmienky uvedené v článkoch 23 a 24 tejto Zmluvy.

Hlava III

Právna pomoc v trestných veciach

Článok 27

Odkaz

Ustanovenia hlavy I tejto Zmluvy sa použijú primerane aj na poskytovanie právnej pomoci v trestných veciach.

Článok 28

Oznamovanie odsúdenia

(1) Jedna zmluvná strana bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu o rozsudkoch v trestných veciach, ktoré jej súdy vyniesli nad občanmi druhej zmluvnej strany a ktoré nadobudli právoplatnosť.

(2) Na žiadosť jedna zmluvná strana podá druhej zmluvnej strane správu tiež o rozsudkoch vydaných proti občanom druhej zmluvnej strany, ktoré ešte nenadobudli právoplatnosť.

Článok 29

Výpisy z registra trestov

Jedna zmluvná strana zašle na žiadosť druhej zmluvnej strany výpisy z registra trestov pre potrebu trestného konania, v ktorom sa môže žiadať o právnu pomoc.

Článok 30

Povinnosť na vydanie

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú vydávať si, za podmienok ustanovených v tejto Zmluve, osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území a sú stíhané pre súdne trestný čin alebo boli odsúdené justičným orgánom druhej zmluvnej strany.

(2) Vydané budú:

a) osoby, ktoré sú stíhané pre súdne trestné činy, za ktoré podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán možno uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej jeden rok;

b) osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi dožadujúcej zmluvnej strany pre činy trestné podľa zákonov zmluvných strán na trest odňatia slobody najmenej na šesť mesiacov, ak dosiaľ nevykonaná časť trestu nie je nižšia ako 6 mesiacov.

(3) Pri žiadosti o vydanie týkajúcej sa viacerých súdne trestných činov, z ktorých niektoré nespĺňajú podmienku výšky trestu uvedenú v predchádzajúcom odseku, môže dožiadaná zmluvná strana povoliť vydanie pre všetky tieto činy.

Článok 31

Odmietnutie vydania

(1) Vydanie sa odmietne:

a) ak súdne trestný čin spáchala osoba, ktorá je k dátumu žiadosti o vydanie občanom dožiadanej zmluvnej strany, alebo osobou, ktorej táto strana poskytla politický azyl alebo ktorá je bezdomovcom žijúcim na území tejto strany;

b) ak podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany bol súdne trestný čin spáchaný úplne alebo sčasti na území tejto strany;

c) ak súdne trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, je trestný výlučne podľa zákonných predpisov tlačových, finančných, colných alebo peňažných;

d) ak súdne trestný čin, pre ktorý je podaná žiadosť, spočíva výlučne v porušení vojenskej povinnosti;

e) ak podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa nemôže ohľadne súdne trestného činu, pre ktorý sa o vydanie žiada, trestné stíhanie začať alebo rozsudok sa nemôže vykonať z dôvodov premlčania, amnestie alebo z iného zákonného dôvodu;

f) ak ohľadne toho istého súdne trestného činu, pre ktorý sa o vydanie žiada, bol proti osobe, ktorej vydanie sa žiada, na území dožiadanej zmluvnej strany vynesený rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť, alebo trestné konanie bolo zastavené právoplatným rozhodnutím justičného orgánu tejto strany;

g) ak súdne trestný čin spáchal cudzinec mimo územia dožadujúcej zmluvnej strany a právny poriadok dožiadanej zmluvnej strany nepripúšťa trestné stíhanie pre taký čin spáchaný mimo jej územia;

h) – talianskou stranou, ak súdne trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, považuje táto strana za politický trestný čin alebo za čin s takým súdne trestným činom súvisiaci;
– česko-slovenskou stranou, ak táto strana sa domnieva, že vybavenie žiadosti o vydanie je v rozpore s jej ústavnými zásadami.

(2) Ak je vydanie odmietnuté, dožiadaná zmluvná strana informuje bez meškania dožadujúcu zmluvnú stranu a uvedie dôvody tohto odmietnutia.

Článok 32

Činy proti civilnej leteckej doprave a teroristické činy

S výnimkou ustanovenia článku 31 nemožno odmietnuť vydanie osôb, ktoré sa dopustili činov proti bezpečnosti civilného letectva v zmysle ustanovení Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, otvoreného na podpis 16. decembra 1970 v Haagu, Dohovoru o potlačovaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, otvoreného na podpis 23. septembra 1971 v Montreale, a Dohovoru o potlačovaní a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu včítane diplomatických zástupcov, otvoreného na podpis 14. decembra 1973 v New Yorku, ako aj osôb, ktoré sa dopustili činov v zmysle ustanovení ďalších medzinárodných dohovorov proti terorizmu, ktorých zmluvnými stranami sú alebo budú Československá socialistická republika a Talianska republika.

Článok 33

Žiadosť o vydanie

(1) K žiadosti o vydanie na trestné konanie sa pripojí:

a) zatýkací rozkaz alebo iná listina majúca rovnakú platnosť;

b) správa obsahujúca opísanie skutkového deja, zákonné označenie spáchaného súdne trestného činu a označenie dostupných dôkazných prostriedkov;

c) znenie ustanovení zákonných predpisov, ktoré sa vzťahujú na súdne trestný čin spáchaný osobou, o ktorej vydanie sa žiada.

(2) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí:

a) vyhotovenie rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť;

b) znenie ustanovení zákonných predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný čin;

c) oznámenie, akú časť trestu odsúdený už prípadne vykonal.

(3) Pokiaľ je to možné, k žiadosti o vydanie sa pripojí opis osoby, o ktorej vydanie sa žiada, jej fotografia, jej odtlačky prstov a údaje o jej občianstve, osobných, rodinných a majetkových pomeroch a mieste jej pobytu, ak tieto údaje nie sú uvedené v zatýkacom rozkaze alebo v rozsudku.

(4) Listiny uvedené v odsekoch 1 až 3 tohto článku musia byť opatrené odtlačkom pečiatky orgánu príslušného ich vyhotoviť.

(5) Žiadosť o vydanie a prílohy sa zasielajú diplomatickou cestou s prekladom do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho jazyka.

(6) Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie dôkazy o vine osoby, o ktorej vydanie sa žiada.

Článok 34

Zatknutie za účelom vydania

(1) Po tom, čo dostane žiadosť o vydanie, zmluvná strana urobí bezodkladne potrebné opatrenia na zatknutie osoby, o ktorej vydanie sa žiada.

(2) Tieto opatrenia sa neurobia, pokiaľ je zrejmé, že k vydaniu podľa tejto Zmluvy nemôže dôjsť.

Článok 35

Doplnenie údajov

(1) Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana požiadať o dopĺňajúce údaje a určiť na tento účel lehotu do dvoch mesiacov. Na odôvodnenú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany môže byť táto lehota predĺžená najviac o jeden mesiac.

(2) Ak nie sú dopĺňajúce údaje k žiadosti o vydanie zaslané v určenej lehote, dožiadaná zmluvná strana zatknutú osobu prepustí.

Článok 36

Predbežné zatknutie

(1) V naliehavom prípade môže byť osoba, ktorá má byť vydaná podľa tejto Zmluvy, zatknutá aj pred dôjdením žiadosti o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana o to požiada s odvolaním na zatýkací rozkaz alebo rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť a bol vydaný proti tejto osobe. Žiadosť o predbežné zatknutie môže byť podaná poštou, telegramom alebo ďalekopisom.

(2) Dožadujúca zmluvná strana bude informovaná o predbežnom zatknutí a odovzdá bezodkladne spisy potrebné pre vydanie podľa článku 33 tejto Zmluvy.

(3) Predbežne zatknutá osoba bude prepustená, ak žiadosť o vydanie nebola doručená v lehote jedného mesiaca od predbežného zatknutia, ktoré bolo bezodkladne oznámené dožadujúcej zmluvnej strane.

Článok 37

Odklad vydania

Ak je proti osobe, o ktorej vydanie sa žiada, vedené trestné konanie, alebo ak bola odsúdená za iný súdne trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany, môže byť vydanie odložené do skončenia trestného konania alebo do konca výkonu trestu.

Článok 38

Dočasné vydanie

(1) Ak by odklad vydania mal za následok premlčanie trestného stíhania alebo závažne sťažil trestné konanie proti osobe, ktorej vydanie sa žiada, môže byť vydaná dožadujúcej zmluvnej strane dočasne na odôvodnenú žiadosť na vykonanie určitých procesných úkonov.

(2) Dočasne vydaná osoba bude vrátená bezodkladne po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré bola vydaná, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa dočasného vydania.

Článok 39

Žiadosť o vydanie podaná súčasne niekoľkými štátmi

Ak o vydanie tej istej osoby žiada niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti o vydanie vyhovie, s prihliadnutím na všetky okolnosti, predovšetkým na závažnosť a miesto spáchania súdne trestného činu, na štátne občianstvo osoby, ktorej vydanie sa žiada, na poradie doručenia jednotlivých žiadostí a na možnosť neskoršieho vydania osoby inému štátu.

Článok 40

Medze trestného stíhania vydanej osoby

(1) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nemôže byť vydaná osoba trestne stíhaná, súdená, držaná vo väzbe za účelom výkonu trestu, podrobená inému obmedzeniu osobnej slobody ani vydaná tretiemu štátu pre akýkoľvek iný súdne trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý bolo vydanie povolené. Na tento účel je potrebné podať žiadosť s náležitosťami uvedenými v článku 33 tejto Zmluvy a so súdnym protokolom obsahujúcim vyjadrenie vydanej osoby. Súhlas sa udelí, ak trestný čin, ohľadne ktorého sa žiada o vydanie, zakladá povinnosť na vydanie podľa tejto Zmluvy.

(2) Súhlas dožiadanej zmluvnej strany netreba, ak:

a) vydaná osoba neopustí do tridsiatich dní po skončení trestného stíhania alebo výkonu trestu územie dožadujúcej zmluvnej strany. Do lehoty sa nezapočítava čas, po ktorý vydaná osoba nemohla opustiť územie tohto štátu nezávisle od svojej vôle;

b) sa vydaná osoba po opustení územia dožadujúcej zmluvnej strany naň dobrovoľne vrátila.

Článok 41

Trest smrti

Ak za súdne trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, možno podľa právneho poriadku dožadujúcej zmluvnej strany uložiť trest smrti, nesmie sa uložiť, a ak bol už uložený, nesmie sa vykonať.

Článok 42

Odovzdanie vydanej osoby

Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas odovzdania osoby, ktorej vydanie sa žiada. Osoba, ktorej vydanie sa žiada, môže byť prepustená na slobodu, ak ju dožadujúca zmluvná strana neprevezme do pätnástich dní od dátumu určeného na odovzdanie.

Článok 43

Vydanie vecí

(1) Dožiadaná zmluvná strana na žiadosť vydá, v medziach ustanovených svojím právnym poriadkom, veci, ktoré mohli byť použité na spáchanie súdne trestného činu, pre ktorý je vydanie povolené, veci, ktoré osoba, o ktorej vydanie sa žiada, získala súdne trestným činom alebo ako protihodnotou za takú vec, rovnako ako každú inú vec, ktorá môže byť použitá ako dôkaz.

(2) Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne zadržať veci, o ktorých vydanie sa žiada, ak ich potrebuje v inom trestnom konaní.

(3) Práva tretích osôb na vydané veci zostávajú nedotknuté. Tieto veci budú po skončení trestného konania vrátené dožiadanou zmluvnou stranou dožadujúcej zmluvnej strane, aby mohli byť odovzdané oprávneným osobám.

Článok 44

Opakované vydanie

Ak sa vyhne vydaná osoba trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a ak sa vráti na územie dožiadanej zmluvnej strany, bude na novú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany vydaná bez predloženia písomností uvedených v článku 33 tejto Zmluvy pri zachovaní všetkých ustanovení tejto Zmluvy o vydávaní.

Článok 45

Oznámenie výsledkov trestného konania

Zmluvné strany si oznámia výsledok trestného konania zavedeného proti vydanej osobe. Na žiadosť sa zašle odpis konečného rozhodnutia alebo rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť.

Článok 46

Náklady vydania

Náklady spojené s vydaním znáša zmluvná strana, na ktorej území vznikli. Náklady dopravy osoby, ktorá má byť vydaná, z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 47

Tranzit

(1) Jedna zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie tranzit osoby vydanej tretím štátom.

(2) Na žiadosť o povolenie tranzitu sa vzťahujú ustanovenia článku 33 tejto Zmluvy. Tranzit sa môže odmietnuť z dôvodov, ktoré sú uvedené v článku 31.

(3) Pri preprave vzdušnou cestou bez medzipristátia nie je potrebné povolenie zmluvnej strany, cez ktorej územie sa letí. Dožadujúca zmluvná strana vopred upovedomí druhú zmluvnú stranu, že neexistuje žiadna prekážka pre tranzit podľa tejto Zmluvy a najmä, že prevážaná osoba nie je občanom dožiadanej zmluvnej strany. Pri núdzovom pristátí na území dožiadanej zmluvnej strany má toto oznámenie rovnaký účinok ako žiadosť o predbežné zatknutie podľa článku 36, ak nie sú dané dôvody brániace vydaniu podľa článku 31 tejto Zmluvy. Pokiaľ sa predvída pristátie, zašle dožadujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane žiadosť o tranzit podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku.

(4) Náklady tranzitu znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 48

Trestné stíhanie

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje na žiadosť druhej zmluvnej strany začať podľa svojho právneho poriadku a za podmienok ním ustanovených, včítane podmienok pre súdnu právomoc, trestné stíhanie svojich občanov, ktorí na území druhej zmluvnej strany spáchali obojstranne súdne trestný čin.

(2) Zmluvná strana, ktorá nepovolila vydanie z dôvodov uvedených v článku 31 ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy, sa zaväzuje na žiadosť druhej zmluvnej strany predložiť vec svojim príslušným orgánom, aby, ak je to prípustné, bolo vedené konanie pre súdne trestný čin, pre ktorý sa žiadalo vydanie.

(3) K žiadosti o trestné stíhanie podľa odsekov 1 a 2 sa pripoja písomnosti týkajúce sa veci, všetky dostupné dôkazy, údaje o škode, ak je to možné, a texty trestných predpisov použiteľných na čin; pokiaľ tieto prílohy nie sú dostačujúce, budú na žiadosť zmluvnej strany, ktorá začala trestné stíhanie, zaslané dopĺňajúce údaje.

(4) Nároky poškodených na náhradu škody uplatnené pred odovzdaním trestného stíhania na justičných orgánoch dožadujúcej zmluvnej strany budú prejednané v konaní na území dožiadanej zmluvnej strany.

(5) Dožiadaná zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu bez meškania o výsledku trestného konania. Na žiadosť zašle odpis rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

(6) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 dožadujúca zmluvná strana po predložení žiadosti o trestné stíhanie preruší trestné stíhanie alebo výkon rozhodnutia, ktoré skôr vydala proti obvinenému pre súdne trestný čin, ktorý bol dôvodom žiadosti.

Dožadujúca zmluvná strana upustí s konečnou platnosťou od trestného stíhania alebo výkonu rozhodnutia, ak obvinený bol právoplatne oslobodený alebo odsúdený a trest bol úplne vykonaný, nemôže byť ďalej vykonávaný alebo mu bola udelená milosť alebo amnestia.

Dožadujúca strana pokračuje v trestnom stíhaní alebo výkone rozhodnutia:

a) ak ju dožiadaná zmluvná strana informuje o svojom rozhodnutí, že nevyhovie žiadosti;

b) ak sa obvinený vyhol trestnému stíhaniu alebo výkonu rozhodnutia na území dožiadanej zmluvnej strany. V tomto prípade celý čas obmedzenia jeho osobnej slobody, ku ktorému došlo na území dožiadanej zmluvnej strany, sa započíta do trestu, ktorý prípadne uloží dožadujúca zmluvná strana.

Hlava IV

Záverečné ustanovenia

Článok 49

(1) Táto Zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa vymenia v čo najkratšej dobe v Ríme.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

(3) Táto Zmluva sa dojednáva na neobmedzenú dobu. Zostane v platnosti šesť mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel ju vypovedať.

Článok 50

Dňom nadobudnutia platnosti táto Zmluva nahrádza:

– Dohovor medzi Republikou československou a Kráľovstvom talianskym o právnej ochrane štátnych príslušníkov, podpísaný v Ríme 6. apríla 1922;

– Dohovor medzi Republikou československou a Kráľovstvom talianskym o vykonateľnosti rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Ríme 6. apríla 1922;

– Dohovor medzi Republikou československou a Kráľovstvom talianskym o vydaní zločincov, podpísaný v Ríme 6. apríla 1922.

Dané v Prahe 6. decembra 1985 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, talianskom a francúzskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúce francúzske znenie.

Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Taliansku republiku:

Giulio Andreotti v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.