Oznámenie č. 507/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnom veku pre prácu pod zemou v baniach (č. 123)

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990 do28.09.1998
Zrušený 341/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohovor nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť 7. júnom 1969. Dňom 29. 9. 1998 v súlade s článkom 10 ods. 4 písm. f) dohovoru prijatie záväzkov tohto dohovoru Slovenskou republikou má ipso iure za následok okamžité vypovedan...

507

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 22. júna 1965 bol na 49. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o minimálnom veku pre prácu pod zemou v baniach (č. 123). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 7. júna 1968 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 7 Dohovor nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť 7. júnom 1969.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 123

Dohovor o minimálnom veku pre prácu pod zemou v baniach

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 2. júna 1965 na svojom 49. zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa minimálneho veku pre podzemnú prácu v baniach, ktoré sú štvrtým bodom programu zasadania,

konštatujúc, že Dohovor o podzemnej práci (ženy), 1935, zásadne zakazuje zamestnávať ženy, bez ohľadu na vek, podzemnými prácami v baniach,

konštatujúc, že Dohovor o minimálnom veku (priemysel) (revidovaný), 1937, ktorý je použiteľný na bane, ustanovuje, že deti do 15 rokov nesmú byť zamestnávané a nesmú pracovať v žiadnom verejnom ani súkromnom podniku ani v jeho pobočke,

konštatujúc, že pokiaľ ide o také zamestnania, ktoré pre svoju povahu alebo vzhľadom na prostredie, v ktorom sa vykonávajú, sú nebezpečné životu, zdraviu alebo morálke zamestnancov, Dohovor ďalej ustanovuje, že národné zákony určia alebo splnomocnia príslušný orgán, aby určil vyšší vek než 15 rokov pre pripustenie mladistvých alebo dospievajúcich osôb na takú prácu,

berúc do úvahy, že vzhľadom na povahu zamestnania pod zemou v baniach je žiadúce prijať medzinárodné normy určujúce vyššiu vekovú hranicu než 15 rokov pre pripustenie na také zamestnanie,

ustanovujúc, že tieto normy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 22. júna 1965 nasledujúci Dohovor, ktorý bude označený ako Dohovor o minimálnom veku (práce v podzemí), 1965.

Článok 1

1. Na účely tohto Dohovoru sa pod výrazom „baňa“ rozumie každý podnik či už verejný alebo súkromný, pre ťažbu látok umiestnených pod povrchom zeme, pri ktorej sú ľudia zamestnaní pod zemou.

2. Ustanovenia tohto Dohovoru týkajúce sa zamestnania alebo práce pod zemou v baniach sa vzťahujú aj na zamestnania a práce pod zemou v lomoch.

Článok 2

1. Osoby nedosahujúce určenú vekovú hranicu nebudú zamestnávané alebo pracovať pod zemou v baniach.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, určí minimálny vek vo vyhlásení, ktoré sa pripojí k ratifikácii.

3. Minimálny vek nebude v žiadnom prípade nižší než 16 rokov.

Článok 3

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže dodatočne oznámiť generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce neskorším vyhlásením, že určuje minimálny vek vyšší, než je ten, ktorý určil v čase ratifikácie.

Článok 4

1. Na zabezpečenie účinného vykonávania ustanovení tohto Dohovoru prijmú príslušné orgány všetky nevyhnutné opatrenia včítane ustanovenia primeraných sankcií.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje udržiavať primeraný systém kontroly za účelom dozoru nad vykonávaním ustanovení tohto Dohovoru alebo overovať, že primeraná kontrola sa vykonáva.

3. Národné zákony a predpisy určia osoby zodpovedné za vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru.

4. Zamestnávateľ bude viesť a dá k dispozícii kontrolným orgánom záznamy obsahujúce údaje o osobách, ktoré sú zamestnané alebo pracujú pod zemou a ktoré sú o menej než dva roky staršie, než je určený minimálny vek. Tieto zoznamy budú obsahovať

a) dátum narodenia, pokiaľ možno úradne overený, a

b) dátum udávajúci, od kedy je pracovník zamestnaný alebo začal pracovať v podniku pod zemou.

5. Zamestnávateľ dá k dispozícii zástupcom pracovníkov na ich žiadosť zoznamy osôb zamestnaných alebo pracujúcich pod zemou, ktoré sú o menej než dva roky staršie, než je určený minimálny vek. Tieto zoznamy budú obsahovať dátum narodenia takýchto osôb a dátum udávajúci, od kedy sú zamestnané alebo začali pracovať v podniku pod zemou.

Článok 5

Minimálny vek určený v súlade s článkami 2 a 3 tohto Dohovoru sa určí po konzultácii so zúčastnenými najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.

Článok 6

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 7

1. Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, kedy bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 8

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 9

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

2. Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, kedy tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 10

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 11

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 12

1. Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak neustanoví nový Dohovor inak

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď toho Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 8, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor zostane však v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 13

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.