505

ZÁKON

zo 16. novembra 1990

o metrológii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel zákona

Účelom zákona je úprava práv a povinností právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikateľskú činnosť (ďalej len „organizácie“) a orgánov štátnej správy v odbore metrológie, a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie jednotnosti a správnosti meradiel a merania.

§ 2

Zákonné meriacie jednotky

Organizácie a orgány štátnej správy sú povinné používať meracie jednotky ustanovené štátnou technickou normou. V medzinárodnom styku možno použiť aj iné meracie jednotky, ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, alebo z praxe medzinárodného obchodu.

§ 3

Meradlá

(1) Meradlá slúžia na určenie hodnoty meranej veličiny. Spolu s nevyhnutnými pomocnými meracími zariadeniami sa na účely tohto zákona členia na:

a) etalóny;

b) pracovné meradlá určené (ďalej len „určené meradlá“);

c) pracovné meradlá neurčené (ďalej len „pracovné meradlá“);

d) referenčné materiály česko-slovenské aj ostatné, pokiaľ sú určené na funkciu etalónu alebo určeného alebo pracovného meradla.

(2) Etalón meracej jednotky alebo stupnica určitej veličiny je meradlo slúžiace na realizáciu a uchovávanie tejto jednotky alebo stupnice a na jej prenos na meradlá nižšej presnosti. Uchovávaním etalónu sa rozumejú všetky úkony potrebné na zachovanie metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach.

(3) Určené meradlá sú meradlá, ktoré určil Federálny úrad pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Úrad“) na povinné overovanie s ohľadom na ich význam pre ochranu správnosti obchodného styku alebo pre ochranu zdravia, životného prostredia, bezpečnosti práce aj iných verejných záujmov. Úrad zverejňuje druhový zoznam určených meradiel vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie s uvedením doby platnosti overenia ich jednotlivých druhov.

(4) Pracovné meradlá sú meradlá, ktoré nie sú etalónom ani určeným meradlom.

(5) Referenčné materiály sú materiály alebo látky presne určeného zloženia alebo vlastností, používané najmä pre overovanie alebo kalibráciu prístrojov, vyhodnocovanie meracích metód a kvantitatívne určovanie vlastností materiálov.

(6) Pri pochybnostiach určí prípadné zaradenie meradla do niektorej z uvedených kategórií meradiel Úrad.

§ 4

Štátna metrologická kontrola meradiel

(1) Štátnou metrologickou kontrolou meradiel sa na účely tohto zákona rozumie schvaľovanie typu meradla, prvotné a následné overovanie meradla a obdobné úkony vzťahujúce sa podľa tohto zákona na niektoré kategórie meradiel. Štátnu metrologickú kontrolu meradiel zabezpečujú a vykonávajú orgány štátnej správy v oblasti metrológie, ktorými sú Česko-slovenský metrologický ústav, Štátny metrologický inšpektorát a štátne metrologické strediská (ďalej len „metrologické orgány“).

(2) Úrad môže na žiadosť organizácie spravujúcej meradlo vyňať meradlo špecifického určenia z pôsobnosti štátnej metrologickej kontroly meradiel na ustanovené obdobie.

§ 5

Nadväznosť meradiel

(1) Nadväznosťou meradiel sa na účely tohto zákona rozumie zaradenie daných meradiel do neprerušenej postupnosti prenosu hodnoty veličiny začínajúcej etalónom najvyššej metrologickej kvality na daný účel. Štátne schémy nadväznosti pre určitý odbor merania môže ustanoviť Úrad. Spôsob nadväznosti pracovných meradiel používaných v organizácii si určí organizácia sama.

(2) Štátne etalóny majú pre príslušný odbor merania najvyššiu metrologickú kvalitu v štáte. Schvaľuje ich Úrad, ktorý tiež určí spôsob ich tvorby, uchovávania a používania. Štátne etalóny uchovávajú metrologické orgány a nadväzujú predovšetkým na medzinárodné etalóny uchovávané podľa medzinárodných zmlúv alebo na etalóny iných štátov v zodpovedajúcej metrologickej kvalite.

(3) Pre ďalšie etalóny najvyššej metrologickej kvality v štáte v odboroch merania, kde nie je schválený štátny etalón, platia ustanovenia odseku 2 obdobne.

(4) Na ochranu štátnych etalónov sa môže zriadiť v okolí ich uchovávania ochranné pásmo podľa osobitných predpisov.1)

(5) Ostatné etalóny metrologických orgánov podliehajú štátnej metrologickej kontrole v rozsahu ustanovenom Úradom.

(6) Hlavné etalóny organizácií sú etalóny, ktoré predovšetkým tvoria základ nadväznosti meradiel v organizácii. Organizácia môže zaradiť do nadväznosti medzi hlavné etalóny a pracovné meradlá pracovné etalóny, prípadne si nadväznosť používaných pracovných meradiel alebo pracovných etalónov zabezpečiť pomocou etalónov metrologických orgánov alebo stredísk kalibračnej služby (§ 20) so súhlasom Úradu aj inde.

(7) Hlavné etalóny v odboroch merania, v ktorých sú vyhlásené určené meradlá, podliehajú povinnému overeniu. Dobu platnosti overenia jednotlivého hlavného etalónu určí overujúci metrologický orgán podľa metrologických a technických vlastností aj spôsobu a početnosti používania tohto etalónu s prihliadnutím na požiadavku organizácie, ktoré etalón predložila na overenie.

ČASŤ II

SCHVAĽOVANIE TYPOV MERADIEL

§ 6

Schvaľovanie typov meradiel vyrobených v tuzemsku

(1) Novovyrábané typy určených meradiel podliehajú povinnému schvaľovaniu typu ešte pred začatím výroby. Typy iných novovyrábaných meradiel okrem referenčných materiálov sa môžu schvaľovať na žiadosť. Pri schvaľovaní typu meradla sa zisťuje, či bude meradlo schopné plniť funkciu, pre ktorú je určené, a či nemôže ohroziť život alebo zdravie jeho užívateľov alebo životné prostredie.

(2) Žiadosť o schválenie typu meradla sa podáva Úradu, ktorý určí metrologický orgán príslušný na schvaľovanie daného typu. Tento orgán určí minimálny počet vzoriek potrebných pre schvaľovanie, ktoré žiadateľ poskytne bezplatne.

(3) Na základe technických skúšok a ďalších zistení metrologický orgán vydá rozhodnutie, že meradlo ako typ schvaľuje alebo neschvaľuje. Platnosť schválenia typu meradla sa môže obmedziť najmä lehotou alebo množstvom meradiel. Schválené typy meradiel nie sú predmetom schvaľovania podľa zákona o štátnom skušobníctve.2)

(4) V prípade, keď hospodárnosť schvaľovania alebo jeho technická vykonateľnosť by nebola úmerná významu schválenia daného typu meradla, príslušný metrologický orgán oznámi výrobcovi, že tento typ schvaľovaniu nepodlieha.

(5) Platnosť schválenia typu sa pozastavuje, ak zmenou konštrukcie meradla, použitého materiálu alebo technológie jeho výroby boli ovplyvnené vlastnosti rozhodné pre jeho schválenie. Výrobca meradla schváleného typu je povinný vopred ohlásiť príslušnému metrologickému orgánu tieto zmeny. Metrologický orgán schvaľujúci typ meradla potom rozhodne, či je potrebné vykonať nové schválenie typu alebo či zostáva v platnosti pôvodné schválenie. Metrologický orgán môže schválenie typu meradla pozastaviť alebo aj zrušiť sám, ak vyrábané meradlá nezodpovedajú schválenému typu.

(6) Meradlá neschváleného typu, pokiaľ sa mal tento typ schváliť, nemožno uvádzať do obehu.

(7) Metrologický orgán je oprávnený zisťovať u výrobcu, či sa meradlá vyrábajú podľa schválených typov.

§ 7

Schvaľovanie typov dovezených meradiel

(1) Novodovážané typy určených meradiel podliehajú povinnému schvaľovaniu typu. Typy iných novodovážaných meradiel okrem referenčných materiálov môžu sa schvaľovať podľa tohto zákona na žiadosť. Ustanovenia § 6 platia pre schvaľovanie dovážaných meradiel obdobne, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Žiadosť o schválenie typu dovezeného meradla podáva Úradu ten, kto uskutočňuje dovoz (ďalej len „dovozca“), pokiaľ už typ nebol schválený na žiadosť zahraničného výrobcu pred uskutočnením dovozu. Ak nie je možné alebo hospodárne predkladať vzorky, dovozca je povinný umožniť metrologickému orgánu zistenie podmienok rozhodných pre schválenie typu meradla iným spôsobom postačujúcim na účel schvaľovania typu.

§ 8

Schvaľovanie referenčných materiálov

(1) Referenčné materiály, ktorých zloženie alebo vlastnosti sú určené metrologickými orgánmi, sa označujú ako česko-slovenské referenčné materiály.

(2) Spracovateľ východiskového materiálu určeného pre česko-slovenský referenčný materiál je povinný predložiť metrologickému orgánu technické zadanie. Začať výrobu referenčného materiálu môže až po schválení technického zadania metrologickým orgánom. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže metrologický orgán od tejto podmienky upustiť. Metrologický orgán je oprávnený zisťovať u spracovateľa, či sa materiál vyrába podľa schváleného zadania.

(3) Vyrobený referenčný materiál podľa výsledkov skúšok a rozborov vzoriek bezplatne odovzdaných spracovateľom schváli Úrad a jednotlivé dávky česko-slovenského referenčného materiálu osvedčí metrologický orgán.

(4) Za česko-slovenský referenčný materiál sa môže vyhlásiť aj zahraničný referenčný materiál, ktorý na tento účel schválil Úrad, alebo medzinárodný referenčný materiál vyrobený podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.

(5) Výrobcovia alebo dovozcovia ostatných referenčných materiálov, pokiaľ ich uvádzajú do obehu, sú povinní uviesť v dokumentácii ich metrologické charakteristiky.

(6) Referenčné materiály uvádzané do obehu bez náležitostí predpísaných v odsekoch 1 až 5 sa považujú za meradlá uvedené do obehu bez schválenia ich typu.

ČASŤ III

OVEROVANIE A KALIBRÁCIA MERADIEL

§ 9

Overovanie a kalibrácia

(1) Overením meradla sa potvrdzuje, že meradlo má požadované metrologické vlastnosti a že zodpovedá ustanoveniam právnych predpisov, technických noriem aj ďalších technických predpisov, prípadne schválenému typu.

(2) O overení meradla vydá metrologický orgán overovací list alebo sa meradlo opatrí úradnou značkou.

(3) Poškodzovanie alebo pozmeňovanie platných úradných značiek je zakázané.

(4) Pri kalibrácii sa metrologické vlastnosti meradla porovnávajú spravidla s etalónom organizácie.

§ 10

Uvádzanie meradiel do obehu

(1) Pred uvedením určených meradiel do obehu má ich výrobca a po vykonaní opravy týchto meradiel opravca povinnosť zabezpečiť ich prvotné overenie, pri ostatných meradlách ich prvotnú kalibráciu. Organizácia vykonávajúca montáž meradiel do meracieho systému má povinnosť zabezpečiť metrologickú skúšku celého systému. Povinnosť prvotného overenia sa vzťahuje na akékoľvek vyvážané meradlá, pokiaľ tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.

(2) Prvotné overenie, prípadne kalibráciu dovážaných meradiel a prvotné overenie hlavných etalónov zabezpečuje ich užívateľ, pokiaľ už nebolo zabezpečené výrobcom.

§ 11

Používanie meradiel

(1) Určené meradlá sa môžu používať na daný účel len po dobu platnosti vykonaného overenia. Novému overeniu však tieto meradlá už nepodliehajú, pokiaľ sa preukázateľne prestali používať na účely, na ktoré boli vyhlásené ako určené.

(2) Metrologický orgán je oprávnený zisťovať u užívateľov plnenie povinností predkladať určené meradlá na overenie. Ak zistí, že sa určené meradlo používa bez platného overenia, meradlo zaplombuje alebo zruší úradnú značku.

(3) Ustanovenia o používaní určených meradiel platia pre hlavné etalóny obdobne.

(4) Určená skupina meradiel môže byť určená na povinné overovanie aj inými právnymi predpismi.

(5) Pri meradlách, pokiaľ sa používajú za okolností, keď sa nesprávnym meraním môžu významne poškodiť záujmy organizácie alebo jednotlivca, je poškodená strana oprávnená vyžiadať si ich overenie alebo kalibráciu a vydanie osvedčenia o výsledku.

(6) Jednotnosť a správnosť pracovných etalónov a pracovných meradiel zabezpečuje v potrebnom rozsahu ich užívateľ kalibráciou, ak nie je pre dané meradlo vhodnejší iný spôsob alebo metóda.

ČASŤ IV

VZŤAHY K ZAHRANIČIU

§ 12

(1) Osvedčenie o overení, schválení alebo certifikácii meradla alebo jeho typu vydané medzinárodnou organizáciou alebo orgánom iného štátu sa uznáva za overenie alebo schválenie vykonané podľa tohto zákona, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná. Úrad môže týmto osvedčením priznať rovnaké účinky aj v ďalších prípadoch, ak je to účelné.

(2) Ak nemožno použiť predchádzajúce ustanovenia, môže Úrad povoliť na odôvodnenú žiadosť výrobcu alebo dovozcu alebo užívateľa meradla schválenie typu alebo overenie meradla alebo vykonanie určitých technických úkonov v zahraničí takisto s účinkami úkonov vykonaných podľa tohto zákona, prípadne vykonanie týchto úkonov zabezpečiť sám.

(3) Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje niečo iné.

ČASŤ V

ÚLOHY ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ

§ 13

Federálny úrad pre normalizáciu a meranie

(1) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre oblasť metrológie. Úrad riadi jeho predseda vymenovaný vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) V oblasti metrológie úrad

a) určí program štátnej metrológie a zabezpečuje jeho realizáciu;

b) zastupuje Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku v medzinárodných metrologických orgánoch a organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť orgánov a organizácií na plnení týchto úloh aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv;

c) akredituje, prípadne autorizuje organizácie na výkony v oblasti štátnej metrológie a úradného merania a kalibračnej služby;

d) vykonáva registráciu organizácií, ktoré vyrábajú, opravujú, prípadne vykonávajú montáž meradiel;

e) vykonáva kontrolu činnosti metrologických orgánov;

f) je oprávnený kontrolovať v organizáciách dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom, včítane dávkovacích zariadení baleného tovaru na obchodné účely, prípadne podmienok pre certifikáciu predmetu ich činnosti;

g) poskytuje metrologické expertízy; vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti metrologických pracovníkov; vydáva metodické pokyny, ktorými usmerňuje metrológiu v organizáciách;

h) zverejňuje vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie najmä vyhlásenie štátnych metrologických stredísk, organizácií pre úradné meranie a stredísk kalibračnej služby v organizáciách, ďalej štátnych etalónov, česko-slovenských referenčných materiálov, schválených typov meradiel a zoznamov určených meradiel;

i) plní úlohy podľa osobitných predpisov.

§ 14

Česko-slovenský metrologický ústav

(1) Hlavným odborným orgánom štátnej metrológie je Česko-slovenský metrologický ústav, zriadený Úradom, ktorý štatútom upravuje jeho činnosť.

(2) Základným poslaním Česko-slovenského metrologického ústavu je metrologický výskum a uchovávanie štátnych a ostatných primárnych etalónov včítane prenosu hodnôt meracích jednotiek na etalóny ostatných metrologických orgánov.

§ 15

Štátny metrologický inšpektorát

(1) Hlavným výkonným orgánom štátnej metrológie je Štátny metrologický inšpektorát, zriadený Úradom, ktorý štatútom upravuje jeho činnosť.

(2) Základným poslaním Štátneho metrologického inšpektorátu je uchovávanie sekundárnych etalónov najvyšších radov a výkon štátnej metrologickej kontroly meradiel včítane štátneho metrologického dozoru v organizáciách.

§ 16

Štátne metrologické strediská

(1) Štátnymi metrologickými strediskami sú organizácie, ktoré Úrad autorizoval na určité výkony v oblasti štátnej metrológie po akreditácii spočívajúcej v preverení úrovne ich metrologického i priestorového vybavenia a kvalifikácie pracovníkov. Ak nejde o organizáciu v pôsobnosti Úradu, uskutočňuje sa autorizácia po dohode s touto organizáciou. Ak Úrad zistí závažné nedostatky v metrologickej činnosti štátneho metrologického strediska, môže autorizáciu po prerokovaní s organizáciou obmedziť alebo úplne odňať.

(2) Štátne metrologické stredisko vykonáva v rozsahu autorizácie najmä štátnu metrologickú kontrolu meradiel a uchovávanie etalónov.

(3) Úrad štátnemu metrologickému stredisku prideľuje, prípadne odníma úradnú značku pre overenie meradla alebo schválenie typu meradla. V rozhodnutiach a osvedčeniach je štátne metrologické stredisko povinné uviesť svoj názov a pripojiť k podpisu odtlačok pečiatky štátneho metrologického strediska.

(4) Iné organizácie než tie, ktoré sú na to autorizované, nie sú oprávnené používať označenie štátne metrologické stredisko, a to ani ako súčasť svojho názvu.

(5) Činnosti uvedené v odseku 2 môže vykonávať aj Úrad.

§ 17

Oprávnenie pracovníkov metrologických orgánov

Pracovníci metrologických orgánov sú pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom oprávnení vstupovať do prevádzkových priestorov a objektov organizácií, požadovať potrebné informácie, doklady a údaje i zabezpečenie podmienok potrebných na výkon uvedených funkcií. Pri tom sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, dodržiavať osobitné predpisy platné pre vstup do jednotlivých objektov. Pracovníci metrologických orgánov sa vykazujú osobitným preukazom, prípadne poverením vydaným Úradom. Organizácie sú povinné im umožniť plnenie týchto úloh a poskytnúť im na to potrebnú súčinnosť.

§ 18

Úlohy organizácií

Organizácie

a) vedú evidenciu používaných určených meradiel a hlavných etalónov podliehajúcich novému overeniu s dátumom posledného overenia a predkladajú tieto meradlá na overenie;

b) zabezpečujú jednotnosť a správnosť meradiel a merania a sú povinné vytvoriť metrologické predpoklady pre ochranu zdravia pracovníkov, bezpečnosti práce a životného prostredia primerane ku svojej činnosti.

§ 19

Registrácia organizácií

Organizácie, ktoré vyrábajú alebo opravujú meradlá, prípadne vykonávajú ich montáž, sú povinné sa prihlásiť na registráciu na Úrade. Táto povinnosť sa nevzťahuje na organizácie, ktoré tieto činnosti vykonávajú len ojedinele alebo pre vlastnú potrebu alebo ktorých predmetom sú výhradne meradlá svojím určením informatívne. Úrad registráciu vykoná, pokiaľ má prihlásená organizácia pre náležitý výkon danej činnosti vytvorené potrebné predpoklady. Úrad registráciu zruší, ak zanikli dôvody, pre ktoré sa vykonala. Organizácia je pritom povinná ohlásiť Úradu trvalé ukončenie registrovanej činnosti.

§ 20

Strediská kalibračnej služby

Úrad môže akreditovať organizáciu na jej žiadosť ako stredisko kalibračnej služby na poskytovanie metrologických služieb pre iné organizácie a prideliť jej kalibračnú značku. Pre udelenie i odňatie akreditácie platia príslušné ustanovenia o autorizácii štátnych metrologických stredísk obdobne. Predmetom akreditácie sú metrologické výkony, ktoré tento zákon nevyhradzuje iným subjektom.

§ 21

Úradné meranie

Úrad môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa autorizovať organizáciu na jej žiadosť na výkon úradného merania v určenom odbore merania. Podmienkou výkonu je používanie meradiel zodpovedajúcich požiadavkám štátnej metrologickej kontroly, ďalej osvedčenie o odbornej spôsobilosti úradného merača zodpovedného za úradné meranie vydané Úradom a dohľad vykonávaný príslušným metrologickým orgánom. Úradným meraním sa rozumie metrologický výkon, o ktorého výsledku vydáva autorizovaná organizácia doklad, ktorý je verejnou listinou. Autorizáciu môže Úrad odňať, ak sa zistí, že sa nedodržiavajú podmienky jej riadneho výkonu.

ČASŤ VI

ÚHRADY A POKUTY

§ 22

Úhrady

Výkony v metrológii sa poskytujú za odplatu, pokiaľ predpisy o správnych poplatkoch neustanovujú vyrubenie poplatku.

§ 23

Pokuty organizáciám

(1) Úrad môže uložiť pokutu až do výšky 200 000 Kčs organizácii, ktorá

a) uviedla do obehu meradlo, ktorého typ nebol schválený, hoci mal byť, alebo ktoré nemalo vlastnosti schváleného typu alebo nebolo overené, hoci malo byť;

b) použila určené meradlo bez platného overenia na účel, na ktorý bol predmetný druh meradla vyhlásený ako určený;

c) neoprávnene použila, pozmenila alebo poškodila úradnú alebo kalibračnú značku meradla;

d) poskytla výkon štátnej metrologickej kontroly meradiel alebo úradného merania bez oprávnenia alebo vyrobila, prípadne opravila meradlo bez registrácie predpísanej týmto zákonom;

e) neposkytla metrologickým orgánom zákonom ustanovenú súčinnosť;

f) neplní povinnosti ustanovené v § 18.

(2) Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď sa Úrad dozvedel o porušení povinnosti podľa odseku 1, najneskôr však do troch rokov od dňa, keď k porušeniu alebo nesplneniu takej povinnosti došlo.

(4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(5) Právoplatné rozhodnutie o uložení pokút zašle Úrad príslušnej finančnej správe. Výnos pokút plynie do rozpočtu republiky, na ktorej území má sídlo finančná správa, ktorej patrí pokutu vymáhať.

ČASŤ VII

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24

Konanie

(1) V konaní vo veciach štátnej metrológie s výnimkou autorizácie organizácií sa postupuje podľa správneho poriadku, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania je iba ten, komu tento zákon ustanovuje povinnosti alebo oprávnenia.

(2) Metrologické orgány sú povinné uskutočňovať výkony štátnej metrologickej kontroly meradiel v lehotách ustanovených v § 25. Metrologické orgány sú oprávnené konanie zastaviť, ak účastník konania neposkytol potrebnú súčinnosť.

(3) O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam metrologických orgánov rozhoduje Úrad. Odvolania proti týmto rozhodnutiam nemajú odkladný účinok. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam Úradu majú odkladný účinok.

(4) Rozhodnutia o registrácii organizácie podľa § 19 sú preskúmateľné krajským súdom podľa osobitných predpisov.3) Návrh na preskúmanie rozhodnutí možno krajskému súdu podať až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.4)

§ 25

Lehoty pre výkony štátnej metrologickej kontroly

(1) Schválenie typu meradla alebo jeho zamietnutie sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od dodania vzorky meradla, v prípade uskutočnenia výkonu u výrobcu od prvého úkonu metrologického orgánu. Pre ostatné úkony metrologických orgánov je lehota 60 dní od predloženia meradla, prípadne príslušného dokladu.

(2) Ak metrologický orgán nemôže v určenej lehote rozhodnúť, je povinný účastníka konania o tom upovedomiť s uvedením dôvodu a určiť pre daný výkon náhradnú lehotu.

(3) Metrologický orgán sa môže s organizáciou dohodnúť na inej než určenej lehote.

§ 26

Prechodné ustanovenie

(1) Konania vo veciach štátnej metrológie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Lehoty pre periodické overovanie meradiel ustanovené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do prvého overenia meradla za účinnosti tohto zákona; od tohto overenia meradla začínajú plynúť lehoty ustanovené podľa tohto zákona. Ak organizácia používa meradlo, ktoré je novozaradené ako určené, je povinná prihlásiť ho na overenie najneskôr do 90 dní od jeho určenia. Do ukončenia overovacieho konania sa môže meradlo predbežne používať.

(3) Poverenia organizácií overovaním meradiel, prípadne ďalšími metrologickými činnosťami podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do ich nahradenia autorizačnými aktami podľa tohto zákona, pokiaľ nebudú odňaté, najdlhšie však do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 27

Splnomocňovacie ustanovenie

Na vykonanie § 6, 8 až 12, 14 až 18, 20 a 21 tohto zákona vydá Úrad všeobecne záväzný právny predpis, ktorým podrobnejšie upraví postup a podmienky pri schvaľovaní typu meradla a česko-slovenských referenčných materiálov, pri overovaní meradiel a pri akreditáciách, prípadne autorizáciách organizácií.


§ 28

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1. zákon č. 85/1866 r. z. o verejných ústavoch vážnych a merných,

2. nariadenie Ministerstva obchodu č. 126/1876 r. z., ktorým sa vydáva vykonávací predpis k zákonu č. 85/1866 r. z. o verejných ústavoch vážnych a merných,

3. zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe v znení zákona č. 57/1975 Zb.,

4. vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 102/1967 Zb.,

5. vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 26/1983 Zb.,

6. úprava Úradu pre normalizáciu a meranie z 1. novembra 1979 č. 922/79/15-Jn/Šn o štátnych a podnikových overovacích značkách pre meradlá, oznámená v čiastke 26/1979 Zb.,

7. úprava č. 902/1981 Úradu pre normalizáciu a meranie z 28. októbra 1981 o štátnej značke schválenia typu meradla na typové overovanie meradiel, prípadne na schvaľovanie vzoriek meradiel, oznámená v čiastke 34/1981 Zb.,

8. vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 93/1988 Zb. o určených meradlách.

§ 29

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. (úplné znenie č. 84/1987 Zb.).

3) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

4) § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).