Vyhláška č. 502/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990
Účinnosť od 15.12.1990

502

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 12. listopadu 1990,

kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 11 zákona č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem financí České republiky a po projednání s Českomoravskou komorou Československé konfederace odborových svazů:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění vyhlášky č. 86/1966 Sb. a vyhlášky č. 38/1968 Sb., se s působností pro Českou republiku mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se částka „5000 Kčs“ nahrazuje částkou „35 000 Kčs“.

2. V § 3 odst. 1 se vypouští věta druhá.

3. § 5 zní:

㤠5

(1) Regresní komisi okresního úřadu zřizuje přednosta okresního úřadu jako zvláštní orgán.1)

(2) Regresní komise se skládá z předsedy, tajemníka a dalších členů. Nemůže-li se jednání zúčastnit předseda regresní komise, řídí jednání jeho zástupce. Přednosta okresního úřadu po vzájemné dohodě2) ustanovuje předsedu, jeho zástupce a tajemníka z řad pracovníků okresního úřadu, další členy regresní komise ustanovuje zpravidla z pracovníků působících v oboru zdravotnictví, sociálního zabezpečení a financí.

(3) Do regresní komise může být ustanoven větší počet členů.

(4) Regresní komise rozhoduje v pětičlenném složení většinou hlasů vždy za účasti člena, který má právnické vzdělání.“.

4. V § 6 odst. 1 v první větě slova „zvolí národní výbor“ se nahrazují slovy „ustanovuje přednosta okresního úřadu“ a v druhé větě slovo „Zvolení“ se nahrazuje slovem „Ustanovení“.

5. § 33 se vypouští.

6. V § 35 se vypouští druhá věta.

Čl. II

Ve všech ustanoveních vyhlášky, kde je uveden název „okresní národní výbor“ nebo „národní výbor“ nahrazuje se názvem „okresní úřad“ a kde je uveden název „Revoluční odborové hnutí“ nebo „krajská odborová rada“ nahrazuje se názvem „příslušný odborový orgán“.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

2) § 29 a § 36 odst. 1 zákoníku práce.