Zákon č. 500/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990
Účinnosť od 15.12.1990

500

ZÁKON

České národní rady

ze dne 15. listopadu 1990

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby je příslušné ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“) a jím zřízené okresní komise pro privatizaci a Pražská komise pro privatizaci národního majetku (dále jen „komise“).

§ 2

(1) Ministerstvo řídí činnost komisí a kontroluje dodržování předpisů o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen „osoby“).

(2) Komise zřizuje ministerstvo ve všech okresech České republiky a pro území hlavního města Prahy.

(3) Členy komise jmenuje a odvolává ministerstvo.

(4) Člen komise se nesmí ani prostřednictvím svého zástupce účastnit veřejné dražby v územním obvodu působnosti komise, jejímž je členem. To platí i pro osoby jemu blízké.

§ 3

(1) Předsedu komise, jenž organizuje a řídí její práci, jmenuje a odvolává ministerstvo.

(2) O všech otázkách náležejících do její působnosti rozhoduje komise hlasováním. Komise může přijímat rozhodnutí, jen je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnému rozhodnutí je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů komise.

§ 4

Organizačně, technicky a finančně zabezpečuje činnost komisí a jejich sekcí příslušný okresní úřad nebo magistrátní úřad hlavního města Prahy.

§ 5

(1) V obcích, městech, městských částech a městských obvodech1) zřizují komise své sekce.

(2) V sekcích musí být zastoupeny obce, města, městské části a městské obvody, v jejichž územích jsou umístěny provozní jednotky2) a organizace, jejichž provozní jednotka se nachází v jejich územním obvodu.

(3) Sekce připravují podklady pro rozhodování komise a podle jejích pokynů zabezpečují jednotlivé úkony spojené s prodejem provozních jednotek.

(4) Zakladatelé nebo zřizovatelé organizací uvedených v odstavci 2 předají sekci podklady podle § 4 odst. 3 písm. a), b), e) a f) zákona o převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,3) s výjimkou podmínek pro poskytnutí nového úvěru.

§ 6

(1) Komise organizují a zabezpečují převody vlastnictví provozních jednotek.

(2) Komise projedná návrhy na zařazení provozních jednotek do seznamu s příslušnou obcí, městem, městskou částí a městským obvodem a se zakladatelem nebo zřizovatelem organizace, jejíž provozní jednotka se navrhuje k zařazení do seznamu, pokud jím není ústřední orgán státní správy.

(3) Komise vyhotovují návrhy seznamů a předkládají je k potvrzení ministerstvu; předloží i seznam nezařazených provozních jednotek se zdůvodněním svého postupu. Komise rovněž rozhodují o zařazení provozních jednotek do opakované veřejné dražby a na základě tohoto rozhodnutí sestavují seznam provozních jednotek pro opakovanou veřejnou dražbu. Tyto seznamy se zveřejňují způsobem uvedeným v § 8 tohoto zákona.

(4) Komise stanoví výši vstupného na prohlídku provozní jednotky.

§ 7

(1) Jsou-li v seznamech uvedeny provozní jednotky organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem jsou ústřední orgány státní správy, projedná ministerstvo seznamy s těmito zakladateli nebo zřizovateli.

(2) Po projednání podle odstavce 1 ministerstvo seznamy posoudí a po případných úpravách potvrdí a určí tak rozsah majetku státu, který bude nabídnut k prodeji osobám. Na potvrzování seznamů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

§ 8

(1) Náležitosti seznamu stanoví zvláštní předpis.3)

(2) Komise zveřejňuje seznamy vyvěšením na úřední desce příslušné obce, města, městské části a městského obvodu. Zařazení provozní jednotky do seznamu se též zveřejní na veřejně přístupném místě v této provozní jednotce.

§ 9

Výnos z poplatků za oprávnění účastnit se dražby, které platí účastníci dražby, výnos ze vstupného, které platí ostatní přítomní občané a výnos ze vstupného za prohlídku provozní jednotky, je příjmem okresního úřadu nebo magistrátního úřadu hlavního města Prahy.

§ 10

(1) Komise organizují veřejné dražby a dohlížejí na jejich řádný průběh prostřednictvím svých členů, které pověřují účastí na jejich konání.

(2) Komise jmenují licitátory, kteří veřejné dražby provádějí.

(3) O výsledku veřejné dražby pořídí zástupce komise protokol ve dvou vyhotoveních, ve kterém se uvedou vydražené provozní jednotky, jejich vydražitelé, kupní ceny vydražených provozních jednotek a výše dražebních jistot složených jednotlivými vydražiteli včetně označení poboček peněžního ústavu, u kterých byly složeny. Protokol podepíše též licitátor, zástupci organizací, jejichž provozní jednotky byly vydraženy, zástupce obce, města, městské části a městského obvodu a vydražitel. Opis tohoto protokolu vydá komise všem účastníkům veřejné dražby (dále jen „účastník dražby“).

§ 11

(1) Účastníci dražby jsou povinni nejpozději v den konání veřejné dražby složit u kterékoliv pobočky peněžního ústavu dražební jistotu. Pobočka peněžního ústavu vydá účastníkovi dražby potvrzení o složení dražební jistoty, kterým se účastník dražby prokáže před jejím zahájením.

(2) Pobočka peněžního ústavu vydá zpět dražební jistotu těm účastníkům dražby, kteří při ní nebyli úspěšní, po odečtení poplatku za oprávnění zúčastnit se dražby.

(3) Pobočka peněžního ústavu poukáže dražební jistotu složenou vydražitelem na zvláštní účet ministerstva, a to i v případě, že vydražitel kupní cenu nezaplatil ve stanovené lhůtě.

(4) Poplatky za oprávnění zúčastnit se dražby poukáže pobočka peněžního ústavu, u níž byla složena dražební jistota, okresnímu úřadu nebo magistrátnímu úřadu hlavního města Prahy, v jehož územním obvodu se nachází vydražená provozní jednotka.

§ 12

(1) Komise vydá vydražiteli na základě jím předloženého potvrzení o zaplacení kupní ceny potvrzení o tom, že mu byla provozní jednotka veřejnou dražbou prodána a že dnem udělení příklepu se stal jejím vlastníkem. Tvoří-li součást vydražené provozní jednotky též nemovitost, zašle komise jedno vyhotovení uvedeného potvrzení příslušnému orgánu geodézie a kartografie k provedení zápisu v evidenci nemovitostí.

(2) Potvrzení musí obsahovat přesné označení vydražitele, datum a místo dražby, přesné označení předmětu dražby a kupní cenu.

§ 13

(1) Člen komise nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru, zejména má nárok na pracovní volno s náhradou ušlého výdělku.

(2) Člen komise a licitátor mají nárok na odměnu. Výši odměny stanoví ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v dohodě s ministerstvem obecně závazným právním předpisem.

§ 14

O uložení pokut za nesplnění povinnosti pokračovat v prodeji základních potravin rozhoduje okresní úřad nebo magistrátní úřad hlavního města Prahy, v jehož územním obvodu k tomuto nesplnění povinnosti došlo. Výnos těchto pokut je příjmem příslušné obce, města, městské části a městského obvodu.

§ 15

(1) Čistý výnos z prodeje provozních jednotek a konečný výnos z likvidace státních podniků se soustřeďuje na zvláštním účtu ministerstva.

(2) Prostředky z tohoto účtu použije ministerstvo:

a) na uspokojení pohledávek, které nebylo možno uspokojit z výtěžku likvidace státních podniků,

b) na finanční zabezpečení činnosti komisí,

c) na poskytování finančních náhrad oprávněným osobám podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd.

(3) K jiným účelům, než jsou uvedeny v odstavci 2, lze prostředky ze zvláštního účtu ministerstva použít až po uplynutí dvou let od účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem České národní rady.


§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 až 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2) § 2 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

3) § 4 zákona č. 427/1990 Sb.