Vyhláška č. 5/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy

Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990
Účinnosť od 01.03.1990

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 12. novembra 1989,

ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ĺudu ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa

1. vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 89/1961 Zb. o zdravotníckej starostlivosti o telesnú výchovu;

2. smernice Ministerstva zdravotníctva SSR z 15. februára 1973 č. Z-3130/1973-B/1 pre prevádzku nemocnice s poliklinikou a ďalších zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti, uverejnené pod č. 5/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a registrované v čiastke 23/1973 Zb. v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva SSR zo 6. apríla 1976 č. Z-1715/1976-B/2, uverejnených pod č. 6/1976 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaných v čiastke 16/1976 Zb.;

3. smernice Ministerstva zdravotníctva SSR z 24. januára 1973 č. Z-864/1973-B/1 o poskytovaní zdravotníckych služieb pracujúcim v závodoch, uverejnené pod č. 12/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrované v čiastke 25/1973 Zb.;

4. smernice Ministerstva zdravotníctva SSR z 20. marca 1974 č. Z-7629/1974-C/24 o organizácii a riadení úseku objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov v rezorte zdravotníctva, uverejnené pod č. 2/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrované v čiastke 14/1974 Zb.;

5. úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 9. decembra 1975 č. Z-12081/1975-B/1 o poskytovaní zdravotníckych služieb československým občanom pri ich cestách do zahraničia a pobyte v zahraničí, uverejnená pod č. 24/1975 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 24/1975 Zb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1990.


Minister:

v z. Marejková v. r.