Oznámenie č. 495/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznan zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia vydaného úpravou MP SSR

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

495

Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky

po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a s príslušnými výbormi odborových zväzov vydalo podľa ust. § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. výnos č. 1/1990-E zo dňa 2. 11. 1990, ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia vydaného úpravou MP SSR č. 1/1979-E v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej republiky a na útvaroch personálnej práce a ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.