Oznámenie č. 491/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platenom študijnom voľne (č. 140)

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú socialistickú republiku platnosť 24. májom 1977.