Vyhláška č. 488/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.

OBSAH

488

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 11. októbra 1990

o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a Slovenský banský úrad podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy,2) a pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „organizácie“).“.

2. V § 3 ods. 2 sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „príp. miesto bydliska“ a vypúšťajú sa slová „doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu“.

3. V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8, 9 a 10, ktoré znejú:

(8) Výrobná alebo montážna organizácia je povinná písomne oznámiť orgánu dozoru príslušnému podľa umiestnenia zariadenia aspoň 15 dní vopred miesto a čas konania skúšok7) zariadení

a) pre ťažbu a podzemné skladovanie plynu v prírodných horninových štruktúrach vrátane ťažobných a vytláčacích sond,

b) pre plnenie tlakových nádob plynom,

c) kompresné a regulačné stanice s vysokým a veľmi vysokým tlakom,

d) pre rozvod plynov s vysokým s veľmi vysokým tlakom,

e) pre spotrebu plynov spalovaním s výkonom nad 3,5 MW,

f) na výrobu horľavých plynov s jednotkovým výkonom nad 5 m3/hod.,

g) na výrobu kyslíka s jednotkovým výkonom nad 1 500 m3/hod.

(9) Zariadenie uvedené v odseku 8 môže výrobná alebo montážna organizácia odovzdať odberateľovi len po úspešnej tlakovej skúške tesnosti zariadenia potvrdenej orgánom dozoru.

(10) Pri dovážaných zariadeniach zabezpečuje plnenie povinností podľa odsekov 8 a 9 odberateľská organizácia.“.

4. § 4 znie:

„Revízny technik musí mať pre vykonávanie revízii a skúšok zariadení osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky.“.

5. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa slovo „pracovníkov“.

6. § 6 ods. 2 znie:

(2) Montáž ostatných zariadení môžu vykonávať iba osoby, ktoré boli oboznámené v rozsahu svojej činnosti s predpismi na montážne práce na zariadení a boli zaškolení. Musia byť oboznámení so súvisiacimi bezpečnostnými predpismi a mať najmenej jeden rok odbornej praxe, čím sa rozumie praktická činnosť na zariadení príslušného druhu a musia zložiť skúšky pred orgánom dozoru.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Macko v. r.

Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Smorádek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

6) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.

7) § 9 vyhlášky č. 86/1990 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.