Vyhláška č. 487/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

(v znení č. r1/c23/1991 Zb.)

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.

OBSAH

487

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 11. októbra 1990

o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a Slovenský banský úrad podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovujú:


Čl. 1

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ích bezpečnosti, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce1), pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hlavnénu dozoru orgánov štátnej banskej správy,2) a pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov7) (ďalej len „organizácia“).“.

2. V § 3 ods. 2 sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „príp. miesto bydliska“ a vypúšťajú sa slová „doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu“.

3. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

4. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Pre účely revízií sa objekty delia na tieto revízne triedy:

a) A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu,

b) B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu,

c) C – objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy.“.

5. V § 4 ods. 6 sa slová „kvalifikovaní pracovníci“ nahrádzajú slovami „revízni technici“.

6. V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Zariadenia uvedené v odseku 2 písm. b) bod 2. a 3. môže montážna organizácia odovzdať odberateľovi len so súhlasom orgánu dozoru.

(8) Pri dovážaných zariadeniach zabezpečuje plnenie povinností podľa odseku 2 odberateľská organizácia.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Macko v. r.

Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Smorádek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

7) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.