Vyhláška č. 486/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.

OBSAH

486

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 11. októbra 1990

o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a Slovenský banský úrad podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy,2) a pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov4) (ďalej len „organizácia“).“.

2. V § 3 ods. 1 sa v prvej vete pred slová „a revízne skúšky“ vkladá slovo „revízie“.

3. V § 3 ods. 2 sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „príp. miesto bydliska“ a vypúšťajú sa slová „doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu“.

4. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

5. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:

(2) Výrobná alebo montážna organizácia je povinná písomne oznámiť orgánu dozoru príslušnému podľa umiestnenia zariadenia aspoň 15 dní vopred miesto a čas individuálneho vyskúšania.

a) prvého kusu zariadení uvedených v § 2 ods. 1 vyrábaných v rovnakom vyhotovení, ktoré uviedla do prevádzkyschopného stavu vo výrobnej organizácii,

b) zariadení uvedených v § 2 ods. 1 písm. b), e) a f), ktoré uviedla do prevádzkyschopného stavu v odberateľskej organizácii.

(3) Zariadenia uvedené v odseku 2 môže výrobná alebo montážna organizácia odovzdať odberateľovi len po úspešnom individuálnom vyskúšaní potvrdenom orgánom dozoru.

(4) Pri dovážaných zariadeniach zabezpečuje plnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 odberateľská organizácia.“.

6. V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Pri zariadeniach odskúšaných podľa § 4 ods. 3, ak do začatia prevádzky neuplynuli viac ako 3 mesiace, stačí overiť splnenie podmienok na zaistenie bezpečnej prevádzky, určenych predpismi na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení alebo dokumentáciou zariadenia.“.

7. § 7 včítane nadpisu znie:

㤠7

Revízie a revízne skúšky

Organizácia je povinná sústavne overovať revíziami a revíznymi skúškami ďalšiu prevádzkovú spôsobilosť zariadenia, rozsah a úplnosť dokumentácie. Tieto revízie a revízne skúšky sa vykonávajú v rozsahu a v lehotách predpísaných technickými normami, prípadne technickými podmienkami výrobnej organizácie“.

8. V § 8 ods. 1 sa na začiatok vety vkladá slovo „Revízie“.

9. § 8 ods. 2 znie:

(2) Revízny technik musí mať na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Macko v. r.

Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Smorádek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods.1 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odborovom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

4) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.