Vyhláška č. 484/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Účinnosť od 30.11.1990

OBSAH

Čl. I (§ 1ods.znie:)
Čl. II (§ 241ods.znie:)

484

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 11. októbra 1990

o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, sa mení a dopĺňa takto:

§ 1 ods. 1 znie:

(1) Vyhláška ustanovuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, ktoré sú právnické a fyzické osoby4) (ďalej len „organizácia“) podliehajúce dozoru orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce vo svojej výrobnej a nevýrobnej činnosti povinné zabezpečiť.“.

Čl. II

§ 241 ods. 3 znie:

(3) Okrem prípadov uvedených v odseku 2 sa môžu organizácie odchýliť od ustanovení tejto vyhlášky za podmienok ustanovených inšpektorátom bezpečnosti práce, v obvode pôsobnosti ktorého má organizácia sídlo, iba v mimoriadnych prípadoch a za predpokladu, že bude inak zaistená bezpečnosť práce a technických zariadení.“.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.


Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Smorádek v. r.

Poznámky pod čiarou

4) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov.