Vyhláška č. 480/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. č. 338/1990 Zb. a č. 430/1990 Zb.

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do30.04.1992
Účinnosť od 30.11.1990 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.

480

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 23. októbra 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb., č. 338/1990 Zb. a č. 430/1990 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:


Čl. I

Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 a č. 430/1990 Zb. sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.


Čl. II

Sadzby náhrad podľa príloh č. 1 a 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na jazdy cestnými motorovými vozidlami pri pracovných cestách začínajúc 19. októbrom 1990.

Čl. III

Zrušuje sa vyhláška č. 430/1990 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 480/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie vlastného vozidla

A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do
1 2 3
moped, motocykel, skúter &nbsp 150 0,71
150 250 0,85
250 &nbsp 0,97
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom &nbsp &nbsp 1,20
osobný (dodávkový) automobil &nbsp 900 1,78
900 1200 2,20
1200 1500 2,62
1500 2000 2,84
2000 &nbsp 3,39
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil, autobus &nbsp 4,5 4,41
4,5 6,0 5,31
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do
1 2 3
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 1,79
1500 2000 2,03
2000 &nbsp 2,35
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil, autobus &nbsp 4,5 3,22
4,5 6,0 3,75
6,0 &nbsp 5,32

Príloha č. 2 vyhlášky č. 480/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla

A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba spolu Rezerva Hodnota benzínu Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu
1 2 3 4 5 6
moped, motocykel, skúter &nbsp 150 0,56 0,03 0,47 0,06
150 250 0,66 0,04 0,55 0,07
250 &nbsp 0,79 0,04 0,67 0,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom &nbsp &nbsp 0,98 0,05 0,81 0,12
osobný (dodávkový) automobil &nbsp 900 1,56 0,10 1,13 0,33
900 1200 1,84 0,10 1,37 0,37
1200 1500 2,21 0,11 1,71 0,39
1500 2000 2,31 0,11 1,78 0,42
2000 &nbsp 2,78 0,13 2,18 0,47
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
nad do &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
nákladný automobil &nbsp 4,5 4,25 0,15 3,52 0,58
4,5 6,0 5,10 0,16 4,32 0,62
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba spolu Rezerva Hodnota motorovej nafly Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty nafty
1 2 3 4 5 6
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 1,38 0,11 0,88 0,39
1500 2000 1,49 0,11 0,96 0,42
2000 &nbsp 1,73 0,13 1,13 0,47
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
nad do &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
nákladný automobil &nbsp 4,5 2,87 0,15 2,10 0,62
4,5 6,0 3,34 0,17 2,31 0,86

a) Ak pracovník vráti blokové poukážky na automobilový benzín alebo motorovú naftu v dôsledku nižšej spotreby pohonnej látky, zvýši sa časť náhrady patriaca podľa stĺpca 6 o hodnotu automobilového benzínu alebo motorovej nafty podľa vrátených poukážok, a to až do výšky 20 % finančnej hodnoty spotreby automobilového benzínu alebo motorovej nafty vypočítanej podľa stĺpca 5.

b) Ak pracovník používa služobné vozidlo prevažne na vnútromestskú dopravu v mestách nad 50 tisíc obyvateľov, môže organizácia zvýšiť časť náhrady poskytovanú za spotrebu pohonnej látky formou blokovej poukážky podľa stĺpca 5 s prihliadnutím na sťažené prevádzkové pomery až o 10 %.