Zákon č. 48/1990 Zb.Zákon o zmene názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Čiastka 11/1990
Platnosť od 01.03.1990
Účinnosť od 01.03.1990

OBSAH

48

ZÁKON

z 27. februára 1990

o zmene názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Názov „Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně“ sa mení na „Masarykova univerzita“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.