Nariadenie vlády č. 479/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Účinnosť od 30.11.1990

479

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. mája 1990

o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasujú sa pamiatkové rezervácie:

a) v meste Jur pri Bratislave

b) v obci Plavecký Peter.

(2) Územia pamiatkových rezervácií (ďalej len „rezervácie“) sú vymedzené v prílohe tohto nariadenia.

(3) Územia rezervácií vyznačia orgány geodézie a kartografie v písomných a mapových operátoroch evidencie nehnuteľností. Mapové podklady so zakresleným územím rezervácií sú uložené pre rezerváciu

a) v meste Jur pri Bratislave na Mestskom národnom výbore v Juri pri Bratislave, Okresnom národnom výbore Bratislava – vidiek, Západoslovenskom krajskom národnom výbore, Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave;

b) v obci Plavecký Peter na Miestnom národnom výbore v Plaveckom Petri, Okresnom národnom výbore v Senici, Západoslovenskom krajskom národnom výbore, Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave.

(4) Vyznačenie hraníc území rezervácií v územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii upravujú osobitné predpisy.1)

§ 2

(1) Účelom vyhlásenia rezervácií je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných, národopisných a kultúrno-spoločenských hodnôt historických častí mesta Jur pri Bratislave a obce Plavecký Peter.

(2) Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, verejná zeleň, objekty vyhlásené za kultúrne pamiatky a iné objekty dotvárajúce územia rezervácií.

§ 3

Vyhlásením rezervácií nie sú dotknuté majetkovoprávne vzťahy.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čič v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 479/1990 Zb.

Vymedzenie
území pamiatkových rezervácií

a) JUR PRI BRATISLAVE

Územie pamiatkovej rezervácie v meste Jur pri Bratislave je vymedzené hranicou, ktorú na južnej strane tvorí ulica Februárového víťazstva, na západnej strane pokračuje severným smerom pozdĺž mestských hradieb po Družstevnej ulici na ulicu Horné Predmestie, za domami na ulici Podhradie sa hranica otáča východným smerom k Jurskému potoku, po poľnej ceste prechádza za hranicu parciel domov na ul. Horné Predmestie a okolo východných hradieb k cintorínu a na ulicu Februárového víťazstva.

b) PLAVECKÝ PETER

Územie pamiatkovej rezervácie v obci Plavecký Peter je vymedzené hranicou, ktorá ide od domu č. 3 po východnej hranici parcely č. 302, pokračuje východným a severným smerom po hranici parciel č. 3656, 3635/4 a 3635/6, ďalej ide východným smerom po južnej hranici parcely č. 3418, severným smerom po východnom okraji cesty parcelné č. 3408, pokračuje po južnom a východnom okraji cesty parcelné č. 51, ďalej smerom východným po južnom okraji cesty parcelné č. 102, pokračuje po severnej a východnej hranici parcely č. 133, ďalej smerom východným po južnej hranici parciel č. 134/2 a 134/1, po severnom a východnom okraji poľnej cesty Do výhona parcelné č. 1070 a 506, pretne cestu parcely č. 689 a ide po jej južnom okraji západným smerom, pokračuje západným smerom po južnom okraji cesty parcelné č. 163 a 256, ďalej po západnej hranici parcely č. 354 smerom južným, za mlynom vedie južne východným okrajom náhona parcelné č. 264, pokračuje západným smerom po severnej hranici parcely č. 261/2, pretne cestu parcelné č. 280 a ide po jej západnom okraji severným smerom, pretne cestu parcelné č. 163 pri dome č. 3.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.