Nariadenie vlády č. 478/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 30.11.1990 do31.03.2002
Zrušený 49/2002 Z. z.

478

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. mája 1990

o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú:

A. Nehnuteľné kultúrne pamiatky:

a) Dóm sv. Martina v Bratislave,

b) Budova bývalého evanjelického kolégia v Prešove,

c) Villa rustica v Bratislave – Dúbravke,

d) Rímsky vojenský tábor Leányvár v Iži,

e) Hradisko Molpír v Smoleniciach,

f) Veľkomoravský dvorec Ducové – Kostolec,

g) Hradisko Havránok v Bobrovníku.

B. Hnuteľná kultúrna pamiatka:

– Historický knižničný fond Diecéznej knižnice v Nitre.

(2) Umiestnenie a vymedzenie týchto národných kultúrnych pamiatok je uvedené v prílohe nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čič v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 478/1990 Zb.

UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

A Nehnuteľné
a) Názov Dóm sv. Martina v Bratislave
kraj Bratislava, hlavné mesto SR
okres Bratislava I.
obec Bratislava I.
katastrálne územie Staré mesto
parcelné číslo 469
územno-technická jednotka Staré mesto (804 096)
b) Názov Budova bývalého evanjelického kolégia v Prešove
kraj Východoslovenský
okres Prešov
obec Prešov
katastrálne územie Prešov
parcelné číslo 4
územno-technická jednotka Prešov (849 502)
súpisné číslo 2939
c) Názov Villa rustica v Bratislave - Dúbravke
kraj Bratislava, hlavné mesto SR
okres Bratislava IV.
obec Bratislava IV.
katastrálne územie Dúbravka
parcelné číslo 4225
územno-technická jednotka Dúbravka (806 099)
d) Názov Rímsky vojenský tábor Leányvár v Iži
kraj Západoslovenský
okres Komárno
obec Iža
katastrálne územie Iža
parcelné číslo 1696 až 1705
územno-technická jednotka Iža (821 501)
e) Názov Hradisko Molpír v Smoleniciach
kraj Západoslovenský
okres Trnava
obec Smolenice
katastrálne územie Smolenice
parcelné číslo 2090, 2091, 2092, 2078
územno-technická jednotka Smolenice (856 771)
f) Názov Veľkomoravský dvorec Ducové - Kostolec
kraj Západoslovenský
okres Trnava
obec Moravany nad Váhom
katastrálne územie Ducové
parcelné číslo 281, 282
územno-technická jednotka Ducové (813 516)
g) Názov Hradisko Havránok v Bobrovníku
kraj Stredoslovenský
okres Liptovský Mikuláš
obec Bobrovník
katastrálne územie Bobrovník
parcelné číslo 8/3, 8/4, 8/5
územno-technická jednotka Bobrovník (803 243)
B. Hnuteľná
&nbsp Názov Historický knižničný fond Diecéznej knižnice v Nitre
&nbsp rozsah fondu 65 288 knižničných jednotiek
&nbsp umiestnenie Nitra, Samova ul. č. 14/983