477

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 15. novembra 1990

o základných umeleckých školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a § 14 ods. 2 písm. a), § 22a ods. 2 a § 26b ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.) ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Vyhláška upravuje zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, organizáciu štúdia, hodnotenie, klasifikáciu a školné v základných umeleckých školách.

§ 2

Zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl

(1) Základná umelecká škola (ďalej len „škola“) sa zriaďuje a zrušuje podľa siete ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“.1)

(2) Školu možno zriadiť, ak sa na štúdium prijme najmenej 70 žiakov. V mieste, kde nie sú podmienky na zriadenie školy, môže sa ako súčasť školy zriadiť jej pobočka.

(3) Na škole možno zriadiť štúdium pre dospelých, ak sa na štúdium prijmú najmenej štyria žiaci, v hudobnom odbore aj jeden žiak.

§ 3

Riaditeľ školy

(1) Školu riadi riaditeľ, ktorého na základe výsledku výberového konania vymenúva orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi. Riaditeľ zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň, výsledky práce a hospodárenie školy. Pobočku školy riadi riaditeľom poverený učiteľ.

(2) Riaditeľ školy

a) vymenúva zástupcu na usmerňovanie výchovno-vzdelávacej práce v jednotlivých odboroch,

b) určuje učiteľa na vedenie odboru,

c) na usmerňovanie práce v jednotlivých predmetoch zriaďuje predmetové komisie,

d) na návrh príslušnej predmetovej komisie určuje vedúceho príslušnej predmetovej komisie,

e) zriaďuje umeleckú radu ako svoj poradný orgán, zložený z vedúcich predmetových komisií a iných pedagógov školy,

f) umožní zriadenie a činnosť rady školy,

g) vydáva vnútorný poriadok školy.

§ 4

Organizácia štúdia

(1) V škole možno zriadiť hudobný, výtvarný, tanečný alebo literárno-dramatický odbor alebo niektorý z nich.

(2) V jednotlivých odboroch sa vyučovanie organizuje podľa príslušných učebných plánov.

(3) Škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, základné štúdium s rozšírením počtom vyučovacích hodín (ďalej len „rozšírené štúdium“), skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

(4) Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené

a) predovšetkým pre žiakov prvého stupňa základnej školy,

b) nadané deti predškolského veku.

(5) Základné štúdium sa člení na:

a) prvý stupeň, ktorý má najviac osem ročníkov,

b) druhý stupeň, ktorý má najviac štyri ročníky; pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.

(6) Rozšírené štúdium je určené pre žiakov, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

(7) V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách a vysokých školách pedagogického a umeleckého zamerania.

(8) Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.

(9) Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo skupinách určujú učebné plány.

(10) Žiak alebo jeho zákonný zástupca má vo vyučovaní hlavného predmetu možnosť výberu učiteľa, ak s tým učiteľ súhlasí.

(11) Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu žiaka. Po uplynutí prerušenia štúdia žiak môže pokračovať v štúdiu len po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky.

§ 5

Zaraďovanie uchádzačov do štúdia

(1) Učitelia školy v rámci vyučovacej povinnosti vyhľadávajú nadané deti v materských a základných školách v obvode pôsobnosti školy.

(2) Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov o štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov.

(3) Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. Po ukončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na zaradenie do základného štúdia.

(4) Do základného štúdia a do štúdia pre dospelých zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru, prípadne predmetu.

(5) Do skráteného štúdia, prípadne do vyššieho ročníka na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie môže riaditeľ školy zaradiť aj uchádzačov, ktorí prekročili vek určený v učebnom pláne.

(6) Do rozšíreného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov, ktorí vykonali skúšku na návrh učiteľa hlavného predmetu schválený umeleckou radou školy.

§ 6

Hodnotenie a klasifikácia

(1) Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: výborný, uspokojivý, neuspokojivý.

(2) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka sa vyjadruje takto: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.

(3) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá horší stupeň ako uspokojivý, z hlavného predmetu je klasifikovaný stupňom výborný a z povinných predmetov nemá horší priemerný prospech ako 1,5.

(4) Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nemá stupeň prospechu neuspokojivý.

(5) Žiak neprospel, ak má aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu stupeň neuspokojivý.

§ 7

Postup do vyššieho ročníka a preradenie žiaka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

(2) Na odporúčanie učiteľa hlavného predmetu možno mimoriadne nadaného žiaka, po vykonaní postupových skúšok zo všetkých predmetov, preradiť do vyššieho ročníka aj na konci prvého polroka.

(3) Ak žiak zaradený do rozšíreného štúdia nespĺňa požiadavky učebných osnov, na návrh učiteľa hlavného predmetu ho možno preradiť do príslušného ročníka základného štúdia.

(4) V odôvodnených prípadoch riaditeľ školy povolí žiakovi opakovať ročník.

§ 8

Opravné skúšky

(1) Riaditeľ školy povolí žiakovi, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný z niektorého povinného predmetu okrem hlavného predmetu stupňom neuspokojivý, vykonať opravnú skúšku. Opravnú skúšku z hlavného predmetu nepovoľuje.

(2) Ak žiak neospravedlní svoju neprítomnosť na opravnej skúške v určenom termíne, klasifikuje sa v predmete, z ktorého mal opravnú skúšku robiť, stupňom neuspokojivý. Takémuto žiakovi sa nepovoľuje opakovať ročník.

§ 9

Komisionálne skúšky

(1) Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:

a) keď koná záverečnú skúšku z hlavného predmetu,

b) keď je zaradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka

c) keď koná opravné skúšky,

d) pri postupových skúškach z hlavného predmetu na zaradenie do rozšíreného štúdia,

e) pri skúškach po prerušení štúdia,

f) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie, alebo keď sa preskúšanie koná z podnetu riaditeľa školy.

(2) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná, skladá sa z odborníkov pre príslušný predmet alebo odbor. Členov komisie a jej predsedu vymenúva riaditeľ školy.

§ 10

Ukončovanie štúdia

(1) Základné štúdium a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou.

(2) Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia,2)

a) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b) ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neplatí školné.

(3) Štúdium podľa odseku 2 možno ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu. Rozhodnutie o predčasnom ukončení štúdia na škole riaditeľ školy oznámi žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi písomne do 7 dní od jeho vydania.

§ 11

Školné

(1) V prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní platia žiaci školné vo výške 20,– Kčs mesačne, v individuálnom vyučovaní 40,– Kčs mesačne.

(2) V základnom štúdiu platia žiaci školné pri individuálnom vyučovaní hlavného predmetu 40,– Kčs mesačne, pri skupinovom vyučovaní (dvaja a viac žiakov) hlavného predmetu 25,– Kčs mesačne.

(3) V štúdiu pre dospelých platia žiaci, ktorí sú zárobkovo činní, školné v hudobnom a vo výtvarnom odbore 60,– Kčs mesačne, v tanečnom odbore a v literárno-dramatickom odbore 40,– Kčs mesačne. Žiaci, ktorí nie sú zárobkovo činní, platia školné podľa odseku 2.

(4) Školné sa platí spravidla do 10. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť aj za dlhšie časové obdobie. Ak sa žiak bez vážných dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne, alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.

(5) Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu odpustiť školné zo sociálnych dôvodov.

§ 12

Dozor nad žiakmi

(1) Dozor nad žiakmi v čase vyučovania a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej školou zabezpečujú pedagogickí pracovníci školy.

(2) Dozor nad žiakmi pri súťažiach, výchovných koncertoch, divadelných predstaveniach a iných činnostiach organizovaných v sídle školy vykonáva pracovník poverený riaditeľom školy.

(3) Pri podujatiach, ktoré sa konajú mimo sídla školy, vykonáva dozor jeden pedagogický pracovník do počtu 15 žiakov; ak je viac ako 15 žiakov, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej plnoletej osoby. Dozor sa začína 15 minút pred určeným časom a končí sa návratom žiakov na určené miesto.

§ 13

Prehliadky a súťaže

Na výmenu skúseností a na porovnávanie výsledkov práce žiakov školy organizujú prehliadky a súťaže.

§ 14

Riaditeľ školy môže v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu bezplatne zapožičať žiakovi hudobné nástroje.


§ 15

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR č. 124/1988 Zb. o ľudových školách umenia.

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Minister:

Pišut v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).