Vyhláška č. 463/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních

Čiastka 77/1990
Platnosť od 12.11.1990
Účinnosť od 12.11.1990

463

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 31. října 1990

o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 19 odst. 1 věty první po projednání, a pokud jde o § 19 odst. 1 věty druhé zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a podle § 1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 113/1964 Sb., o příplatcích na lázeňskou péči, po projednání s Českomoravskou komorou České a Slovenské konfederace odborových svazů.


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE

Obecná ustanovení

§ 1

(1) Lázeňská péče se poskytuje výběrově osobám s nemocemi obsaženými v indikačním seznamu, který tvoří přílohu této vyhlášky, jestliže to jejich zdravotní stav vyžaduje a za předpokladu, že od lázeňské péče je možné očekávat zlepšení zdravotního stavu nebo zábranu zhoršování poruchy zdraví (dále jen „nemocným“).

(2) Lázeňská péče se poskytuje v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní na základě termínovaných poukazů na lázeňskou péči nebo na základě předvolání vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

§ 2

(1) Lázeňská péče může být nemocným poskytnuta jako dobrovolná dávka, a to

a) občanům účastným sociálního zabezpečení (nemocenského pojištění, nemocenského zabezpečení) a jejich rodinným příslušníkům1) na náklad tohoto zabezpečení (pojištění);

b) příslušníkům ozbrojených sil, Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy České republiky a těm jejich rodinným příslušníkům, kteří nejsou samostatně účastni sociálního zabezpečení, na náklad nemocenské péče v ozbrojených silách.

(2) Na účet státní zdravotní správy může být lázeňská péče jako dobrovolná dávka poskytnuta nemocným:

a) dětem ve věku do skončení základní školy,

b) ve věku po skončení základní školy na předvolání u nemocí a stavů takto označených v indikačním seznamu,

c) jako ambulantní lázeňská péče.

(3) Dále se může lázeňská péče jako dobrovolná dávka poskytnout nemocným:

a) na náklad organizací,

b) kteří si hradí lázeňskou péči z vlastních prostředků,

c) cizincům na základě zvláštních dohod2) nebo na jejich vlastní náklad.

§ 3

Navrhování lázeňské péče

(1) Obvodní lékař nebo pracoviště zdravotnického zařízení uvedené v indikačním seznamu (dále jen „navrhující pracoviště“) navrhuje lázeňskou péči na tiskopisu „Návrh na lázeňskou péči“3) (dále jen „návrh“). Tiskopis návrhu vyplňuje navrhující pracoviště, které lázeňskou péči indikovalo.

(2) Návrh na opakování lázeňské péče v témže kalendářním roce pro různé indikace je možno podat u nemocných s nemocemi označenými v indikačním seznamu „x“, a to jen v případech, kdy navrhující pracoviště od tohoto opakování očekává navrácení pracovní schopnosti nebo odvrácení invalidity. Jinak opakování lázeňské péče pro tutéž indikaci v témže kalendářním roce nelze navrhnout; to neplatí, jde-li o lázeňskou péči na předvolání a lázeňskou péči poskytovanou podle § 2 odst. 3.

(3) Návrh obsahuje:

a) klinickou a funkční diagnózu,

b) údaj, kdy a pro jakou indikaci byla v posledních 3 letech nemocnému poskytnuta lázeňská péče a jaký byl jejich výsledek. Nelze-li tyto údaje zjistit, navrhující pracoviště tuto skutečnost uvede v návrhu,

c) výsledky fyzikálního vyšetření a výsledky všech odborných a laboratorních vyšetření. Odborná laboratorní vyšetření nesmí být starší než 1 rok, pokud zdravotní stav nemocného nevyžaduje provedení nového vyšetření. RTG vyšetření hrudních orgánů u nemocných nemocemi z indikačních skupin II a V nesmí být starší jednoho roku,

d) dosavadní způsob léčby ambulantní i ústavní včetně ordinovaných léků, popřípadě alergie a intolerance na léky, výsledek vyšetření sedimentace erytrocytů a jednoduchého vyšetření moče, u osob nad 40 let popis EKG,

e) podle druhu nemoci i další povinná vyšetření uvedená v části A indikačního seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, dorost a děti – „Povinná vyšetření“.

(4) Pokud navrhující pracoviště neuvede v návrhu výsledky povinných vyšetření, popřípadě další údaje podle odstavce 3 písm. c), d) a e), sdělí tyto údaje před termínem zahájení lázeňské péče formou lékařské zprávy lázeňské léčebně. Zprávu může předat nemocnému k doručení do lázeňské léčebny při přešetření zdravotního stavu před nástupem lázeňské péče podle § 7 odst. 1.

(5) Souhrn výsledků klinických a laboratorních vyšetření musí umožňovat, aby odpovídající lázeňská léčba mohla být ordinována již v první den pobytu, nikoliv až po provedení doplňujícího vyšetření.

(6) U indikací, kde návrh může vystavit několik navrhujících pracovišť, vystavuje návrh pracoviště, které má nemocného v soustavné péči pro indikované onemocnění.

(7) Při navrhování lázeňské péče u nemocných pro indikace u nichž obvodní lékaři nejsou v indikačním seznamu uvedeni mezi navrhujícími pracovišti, mohou i obvodní lékaři vystavit návrh za podmínky, že nemocní jsou v jejich dispenzární péči. Tento postup se nevztahuje na navrhování lázeňské péče na předvolání.

(8) Dorostové oddělení nemocnice s poliklinikou může navrhnout lázeňskou péči o dorost i pro indikace, u nichž je jako navrhující pracoviště uveden obvodní lékař nebo interní oddělení.

Vystavování, potvrzování a ověřování návrhů na termínované poukazy

§ 4

(1) Navrhující pracoviště vystavuje návrhy průběžně v závislosti na vzniku zdravotní potřeby lázeňské péče, zpravidla do 15. října a 15. dubna. U nemocných, kteří jsou nepracujícími důchodci a nemocných, kteří si hradí lázeňskou péči z vlastních prostředků, se návrhy vystavují v průběhu celého roku.

(2) Jestliže návrh na lázeňskou péči podává jiné navrhující pracoviště než obvodní lékař, zašle kopii návrhu příslušnému obvodnímu lékaři.

(3) Má-li navrhující pracoviště k dispozici propouštěcí zprávu z nemocnice, která obsahuje všechny potřebné údaje, připojí k návrhu kopii propouštěcí zprávy a v návrhu vyplní číslo indikace, statistickou značku hlavní diagnózy, schopnost chůze, hlavní a vedlejší diagnózu.

§ 5

(1) Je-li navrhujícím pracovištěm obvodní lékař, nebo lékař poliklinického oddělení nemocnice s poliklinikou, návrh se neověřuje. Navrhuje-li lázeňskou péči nemocniční oddělení nemocnice s poliklinikou, ověří návrh vedoucí tohoto oddělení. Návrhy u indikací XII ověřuje oddělení nemocí z povolání nemocnice s poliklinikou.

(2) Navrhne-li lázeňskou péči u nemocných pro indikace označené „x“:

a) obvodní lékař nebo lékař poliklinického oddělení, potvrdí návrh lékařská poradní komise ve zdravotnickém obvodu,

b) nemocniční oddělení nemocnice s poliklinikou, potvrdí návrh lékařská poradní komise příslušné nemocnice s poliklinikou.

(3) U nemocných navržených pro indikace označené „x“, u nichž je poskytnutí lázeňské péče vázáno na I. nebo IV. čtvrtletí, nebo u nemocných, jimž se lázeňská péče poskytuje na indikace označené „x“ podle § 34 nebo 35, vyznačí lékařská poradní komise tuto skutečnost v příslušné části návrhu.

(4) U indikací II/8x, II/10x, III/6x, III/9x, VI/8x, VI/12x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/8x, VIII/4x, IX/3x, u nichž lze na žádost nemocného poskytnout lázeňskou péči bez „x“ ve II. a III. čtvrtletí, lékařská poradní komise návrh nepotvrzuje.

(5) Návrhy na indikaci označené „x“ u nemocných, kteří jsou pracujícími důchodci se nepotvrzují.

§ 6

Navrhující pracoviště předá návrh nemocnému, který jej neprodleně postoupí okresní správě sociálního zabezpečení, popřípadě Pražské správě sociálního zabezpečení (dále jen „okresní správa“) příslušné podle trvalého bydliště nemocného [§ 2 odst. 1 písm. a)].

§ 7

(1) Nemocný se dostaví zpravidla 3 týdny před nástupním termínem uvedeným na poukazu k navrhujícímu, popřípadě ošetřujícímu lékaři, který přešetří zdravotní stav nemocného, popřípadě vystaví lékařskou zprávu podle § 3 odst. 4. Vhodnost lázeňské péče potvrdí lékař razítkem a podpisem na poukazu.

(2) Zjistí-li navrhující pracoviště, že zdravotní stav nemocného, kterému byla povolena lázeňská péče, již tuto péči nevyžaduje, nebo je tato péče kontraindikována, sdělí stanovisko nemocnému a příslušné okresní správě.

(3) Chronicky nemocným předepisuje před nástupem lázeňské péče potřebné léky a zdravotnické potřeby jejich ošetřující lékař, který také poučí nemocného, aby si léky vzal s sebou.

Povolování lázeňské péče na termínované poukazy

§ 8

Při výběru na lázeňskou péči se orgán, který povoluje lázeňskou péči, řídí pořadím zdravotní naléhavosti a dbá na to, aby byla dávána přednost nemocným navrženým pro nemoci označené v indikačním seznamu „x“, při stejné diagnóze těm nemocným, kteří jsou v dispenzární péči, popřípadě kteří jsou neschopni práce a pracovníkům na rizikových pracovištích, dorostu a účastníkům odboje4).

§ 9

(1) O výběru nemocných na lázeňskou péči rozhoduje u osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) na podkladě lékařských návrhů okresní správa příslušná podle místa trvalého bydliště nemocného. Při tomto rozhodování se nepostupuje podle správního řádu a proti rozhodnutí není přípustný opravný prostředek5).

(2) Okresní správa zašle nemocnému do 6 týdnů od povolení lázeňské péče oznámení s uvedením místa léčení, léčebny, nástupního termínu a výše úhrady ze strany nemocného.

(3) V případech, kdy nemůže být poskytnuta lázeňská péče, vydá příslušná okresní správa do 6 týdnů od projednání rozhodnutí se zdůvodněním a návrh vrátí.

(4) V případech, kdy nelze lázeňskou péči poskytnout z důvodu nedostatku poukazů, oznámí okresní správa tuto skutečnost do 6 týdnů od projednání nemocnému s tím, že návrh si ponechává k vyřízení v dalším období.

§ 10

Přidělování poukazů na lázeňskou péči

(1) Poukazy jsou nemocným přidělovány okresní správou na základě zdravotní naléhavosti, s přihlédnutím k počtu poukazů pro jednotlivé indikace a čtvrtletí.

(2) Okresní správa zajistí řádné vyplnění poukazu dle údajů v návrhu a jeho zaslání nemocnému na základě předložení dokladu o zaplacení příplatku na lázeňskou péči, zpravidla 4 týdny před nástupním termínem uvedeným na poukazu.

(3) Okresní správa zajistí nejpozději 3 týdny před nástupním termínem uvedeným na poukazu doplnění návrhu o povolení, včetně čísla poukazu, nástupu léčení, podpisu a otisku svého razítka, a zaslání jeho první části příslušné lázeňské léčebně. Druhou část návrhu si ponechá pro svoji evidenci.

(4) Poukaz vystavený okresní správou na jméno nemocného, kterému byla lázeňská péče povolena je nepřenosný.

(5) Poukaz může zcela výjimečně, z vážných důvodů, vyměnit v rámci okresu příslušná okresní správa, mezi jednotlivými okresy Česká správa sociálního zabezpečení.

(6) Nemůže-li některý z vybraných nemocných nastoupit z vážných důvodů lázeňskou péči, je povinen neprodleně vrátit poukaz orgánu, který mu jej přidělil.

(7) V případě uvedeném v § 7 odst. 2 je nemocný povinen poukaz vrátit do tří dnů ode dne, kdy mu navrhující pracoviště sdělilo, že lázeňská péče není již indikována, nebo je kontraindikována.

§ 11

Vystavování, potvrzování a ověřování návrhů na lázeňskou péči na předvolání

Návrhy na lázeňskou péči na předvolání pro indikace I/1x, II/4x, II/12x, IV/1x, V/2x, V/4x, VI/1x, VI/5x, VI/7x, VI/9x, VI/11x, VII/5x, VII/12x, VII/14x, X/7x, XII/5x, XII/6x, XII/11x, XII/12x vystavují zdravotnická zařízení uvedená v indikačním seznamu. Lékařská poradní komise potvrdí správnost návrhu a postoupí jej neprodleně odborné lázeňské komisi (§ 13). Návrhy na lázeňskou péči u nemocných nepracujících důchodců lékařská poradní komise nepotvrzuje, zdravotnická zařízení je zasílají přímo odborné lázeňské komisi. Návrhy u indikací skupiny I ověřuje pověřený lékař onkologického oddělení nemocnice s poliklinikou III. typu.

§ 12

Povolování lázeňské péče na předvolání

(1) Výběr nemocných na lázeňskou péči na předvolání provádějí v rámci stanovené kvóty odborné lázeňské komise.

(2) Ustanovení o povinnostech navrhujícího pracoviště a vybraného nemocného před nástupem do lázeňské léčebny platí obdobně jako u lázeňské péče na termínované poukazy.

(3) Zjistí-li vedoucí lékař lázeňské léčebny, že návrh nesplňuje podmínky stanovené indikačním seznamem, vrátí jej nejpozději do 15 dnů od obdržení odborné lázeňské komisi. Po uplynutí této doby může vedoucí lékař vrátit návrh jen výjimečně, a to po dohodě s touto odbornou lázeňskou komisí.

(4) Nemocné předvolává k nástupu do lázeňské léčebny vedoucí lékař tiskopisem „Předvolání na bezplatnou lázeňskou péči“ nejpozději 2 týdny před skončením lhůty stanovené příslušnou indikací. Řídí se zdravotním stavem nemocného a možnostmi lázeňské léčebny. Pokud nemocný do lázeňské léčebny nenastoupí, uvědomí vedoucí lékař příslušnou odbornou lázeňskou komisi.

(5) Zprávu o hodnocení lázeňské péče na předvolání za uplynulý kalendářní rok předkládá ředitel příslušných státních léčebných lázní ministerstvu zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“).

§ 13

Odborná lázeňská komise

(1) Odborné lázeňské komise působí ve vybraných nemocnicích s poliklinikou určených ministerstvem. Členy této komise jsou zpravidla vybraní odborníci oborů interního lékařství, posudkového lékařství, fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, neurologie, chirurgie, nemocí z povolání, klinické onkologie, dále ordinář pro diabetologii nemocnice s poliklinikou a ordinář pro kardiologii nemocnice s poliklinikou, popřípadě jiní odborní lékaři. Předsedu komise a její členy určuje ředitel zdravotnického zařízení, v němž komise působí.

(2) Odborná lázeňská komise na svých pravidelných zasedáních projednává podle potřeby nejméně jednou měsíčně návrhy na lázeňskou péči u všech nemocných, kteří ukončili základní školu. Plní tyto úkoly:

a) určuje zdravotní naléhavost zejména podle závažnosti onemocnění a stavu, věku a podle předpokládaného výsledku lázeňské péče a předkládá je ke schválení řediteli zdravotnického zařízení, v němž působí; nedostatečně vyplněné nebo neindikované návrhy vrátí se zdůvodněním ihned navrhujícímu pracovišti,

b) sleduje u jednotlivých návrhů lhůty stanovené v indikačním seznamu a navrhuje řediteli zdravotnického zařízení, v němž působí nejpozději 2 měsíce před koncem lhůty, povolení nebo zamítnutí lázeňské péče na předvolání,

c) povoluje opakování lázeňské péče na předvolání pro tutéž indikaci v témže roce jen ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech,

d) zasílá v rámci stanoveného počtu, popřípadě dohodnutého překročení a podle stanoveného pořadí plynule v průběhu roku návrhy s vyznačením povolení lázeňské péče na předvolání, spolu s tiskopisem „Předvolání na bezplatnou lázeňskou péči“, lázeňské léčebně. Ostatní indikované návrhy si komise ponechá jako rezervu k vyslání náhradníků; informuje o tom navrhující pracoviště s doporučením, aby nemocní byli léčeni v rámci příslušného zdravotnického zařízení. Nejpozději 1 měsíc před skončením indikační lhůty nerealizované návrhy vrátí navrhujícímu lékaři s uvedením důvodu,

e) sděluje nemocnému do 1 měsíce po projednání, zda je vybrán na lázeňskou péči na předvolání s poučením o opravném prostředku,6)

f) vyhodnocuje nejpozději do konce ledna svoji činnost za uplynulý rok.

(3) Zprávu o hodnocení lázeňské péče na předvolání za uplynulý kalendářní rok předkládá předseda odborné lázeňské komise do 31. ledna následujícího roku ministerstvu.

§ 14

Odmítnutí lázeňské péče

Jestliže je lázeňská péče povolena a vedoucí lékař lázeňské léčebny zjistí, že u nemocného jde o kontraindikaci nebo o případ nesprávně indikovaný anebo neindikovaný, popřípadě že poskytnutí lázeňské péče brání jiný důvod, odmítne přijetí nemocného. O takovém opatření uvědomí ihned ředitele příslušného zdravotnického zařízení a orgán, který lázeňskou péči povolil. Nesouhlasí-li nemocný s rozhodnutím vedoucího lékaře lázeňské léčebny, může podat návrh na jeho přezkoumání.6)

§ 15

Příplatky na lázeňskou péči

(1) Od nemocných, kterým se lázeňská péče poskytuje na základě sociálního zabezpečení (nemocenského pojištění, nemocenského zabezpečení), se na tuto péči vybírají příplatky.

(2) Příplatek na lázeňskou péči neplatí nemocní, jimž je tato péče povolena pro nemoci označené v indikačním seznamu „x“, účastníci lázeňské péče o dorost, děti a účastníci odboje.

(3) Příplatek na lázeňskou péči činí 15 Kčs za den v době od 1. dubna do 30. září, mimo tuto dobu se příplatek nevybírá. Celková výše příplatku se stanoví podle délky léčebného pobytu uvedené na poukazu.

ČÁST DRUHÁ

LÉČEBNÝ POBYT

Délka léčebného pobytu

§ 16

Léčebná doba při lázeňské péči na poukaz činí 21 nebo 28 dní; je uvedena v indikačním seznamu a na poukazu. Při lázeňské péči na předvolání rozhoduje o léčebné době vedoucí lékař lázeňské léčebny.

§ 17

(1) Vedoucí lékař lázeňské léčebny může na návrh ošetřujícího lékaře prodloužit zcela výjimečně léčebný pobyt:

a) u 21 denních poukazů ženám nejvýše o čtyři dny z důvodů fyziologických, jde-li o léčebný pobyt s koupelemi a ve stanovené době nebyl léčebný plán splněn,

b) u 21 a 28 denních poukazů o dobu pro kterou je lázeňská péče nemocného zkrácena pro interkurentní nemoc, exacerbaci zánětlivého procesu, nebo podstatné zhoršení základního onemocnění, pokud v důsledku těchto komplikací není lázeňská péče poskytována, nejvýše však o sedm dní,

c) u indikací III/3x, III/7x, III/14x, IV/3x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/8x, XII/8x a u lázeňské péče o dorost nejvýše o sedm dní, jestliže to zdravotní stav nemocného nezbytně vyžaduje.

(2) Každé prodloužení pobytu musí být v chorobopisu a propouštěcí lékařské zprávě podrobně zdůvodněno.

(3) Je-li lázeňská péče u nemocných s nemocemi označenými v indikačním seznamu „x“ prodloužena, zaznamená vedoucí lékař lázeňské léčebny toto prodloužení do „Potvrzení pracovní neschopnosti“.

(4) Povolené prodloužení lázeňské péče o nemocného vedoucí lékař lázeňské léčebny ihned oznámí organizaci, v níž nemocný pracuje, a v opisu orgánu, který lázeňskou péči povolil.

(5) Zkrácení pobytu v léčebně může povolit zcela výjimečně ze závažných důvodů vedoucí lékař lázeňské léčebny, který svůj souhlas spolu se zdůvodněním vyznačí na tiskopisu „Potvrzení o lázeňském léčení“.7)

(6) Předčasný odjezd z lázeňské léčebny z důvodu komplikované dopravy anebo vzdálenosti nad 300 km může výjimečně povolit vedoucí lékař lázeňské léčebny až poslední den před termínem ukončení lázeňské péče. Nemocným léčeným na indikaci označenou „x“ ukončí tímto dnem pracovní neschopnost.

(7) O dobu strávenou cestou do lázeňské léčebny a zpět se lázeňská péče neprodlužuje ani nezkracuje.

§ 18

Předčasné propuštění a předčasný svévolný odjezd z lázeňské léčebny

(1) Vedoucí lékař lázeňské léčebny předčasně propustí nemocného, je-li dán některý z důvodů uvedených v § 14.

(2) Vedoucí lékař lázeňské léčebny může též propustit nemocného z lázeňské léčebny pro hrubé porušení léčebného režimu nebo domácího řádu.

(3) O předčasném propuštění nemocného z lázeňské léčebny nebo o jeho předčasném svévolném odjezdu uvědomí do tří pracovních dnů spolu s udáním důvodů vedoucí lékař lázeňské léčebny orgán, který léčení povolil. V případě, že lázeňská péče je poskytována pro indikaci označenou v indikačním seznamu „x“, ukončí se dnem propuštění nebo svévolného odjezdu pracovní neschopnost nemocného.

§ 19

Potvrzování pracovní neschopnosti nemocným s indikacemi označenými v indikačním seznamu „x“

(1) U práce schopných s nemocemi označenými v indikačním seznamu „x“ vystaví ošetřující lékař lázeňské léčebny při nástupu tiskopis „Potvrzení pracovní neschopnosti“. Jde o indikace I/1x, II/1x, II/4x, II/5x, II/8x, II/10x, II/12x, II/13x, II/15x, III/3x, III/6x, III/7x, III/9x, III/12x, III/14x, III/16x, III/18x, IV/1x, IV/3x, IV/8x, V/2x, V/4x, V/6x, V/11x, VI/1x, VI/5x, VI/6x, VI/7x, VI/8x, VI/9x, VI/10x, VI/11x, VI/12x, VI/13x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/5x, VII/8x, VII/12x, VII/14x, VIII/2x, VIII/4x, VIII/5x, IX/3x, X/2x, X/4x, X/7x, XI/1x, XI/2x, XI/3x, XI/4x, XII/1x, XII/2x, XII/3x, XII/4x, XII/5x, XII/6x, XII/7x, XII/8x, XII/9x, XII/10x, XII/11x, XII/12x, XII/13x.

(2) Nemocným s nemocemi označenými v indikačním seznamu „x“, kteří již před nástupem lázeňské péče byli práce neschopni, zaznamená lékař lázeňské léčebny v „Potvrzení pracovní neschopnosti“ den nástupu do lázeňské léčebny.

(3) Nemocným s nemocemi označenými v indikačním seznamu „x“ vystavuje v průběhu jejich lázeňské péče ošetřující lékař lázeňské léčebny „Průkaz o trvání pracovní neschopnosti“.8) Je-li pracující neschopen práce pro více zaměstnání, jež vykonává, uvede se v každém průkazu příslušné sériové číslo „Potvrzení pracovní neschopnosti“.

§ 20

(1) Nemocným práce neschopným, pokud nejde o nemoci označené v indikačním seznamu „x“, ukončí ošetřující lékař pracovní neschopnost dnem nástupu lázeňské péče. Trvá-li pracovní neschopnost i po návratu z lázeňské léčebny, vydá ošetřující lékař nemocnému po ukončení lázeňské péče nové „Potvrzení pracovní neschopnosti“, počínaje následujícím kalendářním dnem a vyznačí v něm, že jde o pokračování původní pracovní neschopnosti.

(2) Pokud doba lázeňské péče, včetně případného prodloužení léčebného pobytu podle § 17 odst. 1 je delší, než výměra dovolené na zotavenou, ošetřující lékař „Potvrzení pracovní neschopnosti" po návratu nemocného z lázeňské péče nevystavuje.

(3) Nemocným s nemocemi označenými v indikačním seznamu „x“ se poskytuje lázeňská péče mimo dovolenou na zotavenou, avšak jen v tom případě, je-li návrh potvrzen příslušnou lékařskou poradní komisí a je-li poskytnuta jako dávka nemocenského pojištění (zabezpečení) nebo na předvolání.

(4) U indikací II/8x, II/10x, III/6x, III/9x, VI/8x, VI/12x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/8x, VIII/4x, IX/3x, se lázeňská péče poskytuje mimo dovolenou na zotavenou, pokud datum jejího nástupu spadá do I. nebo IV. čtvrtletí. Ve II. a III. čtvrtletí je možno na žádost nemocného u těchto indikací poskytnout lázeňskou péči v rámci dovolené na zotavenou.

§ 21

(1) Nemocný, který nastoupí lázeňskou péči v rámci dovolené na zotavenou, může být během lázeňské péče uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz tehdy, nemohou-li mu být z tohoto důvodu poskytovány lázeňské procedury. Pracovní neschopnost uznává, popřípadě ukončuje, potřebná hlášení podává a potvrzování neschopnosti provádí výhradně vedoucí lékař lázeňské léčebny podle zvláštních předpisů.9)

(2) Uzná-li vedoucí lékař lázeňské léčebny nemocného práce neschopným, současně určí, zda bude předán do péče nemocnice s poliklinikou příslušné podle sídla lázeňské léčebny, ponechán v lázeňské léčebně, nebo z lázeňské léčebny předčasně propuštěn. Je-li nemocný v lázeňské léčebně ponechán, postupuje se obdobně jako v případě pracovní neschopnosti při ústavní péči. Uzná-li vedoucí lékař lázeňské léčebny nemocného, který je po dobu pracovní neschopnosti ponechán v lázeňské léčebně, práce schopným, prodlouží se nemocnému i lázeňský pobyt a poskytne se mu po tuto dobu lázeňská péče [§ 17 odst. 1 písm. b)]. Jestliže změnou zdravotního stavu dojde ke kontraindikací lázeňské péče, nemocný se z lázeňské léčebny propustí.

§ 22

Ukončení lázeňské péče

(1) V den ukončení lázeňské péče vydá lázeňská léčebna nemocnému potvrzení o lázeňském léčení7).

(2) Trvá-li pracovní neschopnost i po ukončení lázeňské péče, prodlouží vedoucí lékař lázeňské léčebny pracovní neschopnost nejdéle o tři dny a upozorní nemocného na povinnost hlásit se v této době u svého ošetřujícího lékaře.

(3) Nemocnému, u něhož trvá pracovní neschopnost i po ukončení lázeňské péče, vydá vedoucí lékař lázeňské léčebny v uzavřené obálce lékařskou zprávu a upozorní ho, aby ji odevzdal do tří dnů zdravotnickému zařízení, kde byl až do dne nástupu na lázeňskou péči veden v pracovní neschopnosti. V ostatních případech odešle lázeňská léčebna lázeňskou zprávu navrhujícímu pracovišti do tří dnů.

§ 23

Úhrada nákladů

Za nemocné, kteří nenastoupí v termínu na lázeňskou péči, svévolně ji přeruší nebo ukončí, nebo jsou z lázeňské péče předčasně propuštěni pro hrubé porušení léčebného režimu nebo domácího řádu, lázeňská léčebna účtuje úhradu orgánu, na jehož náklad se lázeňská péče poskytuje, podle uzavřených hospodářských smluv o poskytování lázeňské péče.

ČÁST TŘETÍ

DOPRAVA DO LÁZEŇSKÉ LÉČEBNY A ZPĚT

Úhrada jízdného

§ 24

(1) Jízdné do lázeňské léčebny a zpět se hradí z prostředků sociálního zabezpečení nemocným:

a) zaměstnancům, členům výrobních družstev, členům zemědělských družstev, pracujícím důchodcům a jejich rodinným příslušníkům; jízdné vyplácí závod (družstvo),

b) nepracujícím důchodcům a jejich rodinným příslušníkům; jízdné vyplácí příslušná lázeňská léčebna,

c) pracovníkům malých závodů10) a osobám samostatně výdělečně činným; jízdné vyplácí okresní správa příslušná podle místa trvalého bydliště.

(2) Jízdné do lázeňské léčebny a zpět nemocným léčeným na předvolání a dětem hradí na účet státní zdravotní správy příslušné zařízení státní zdravotní správy podle místa trvalého bydliště nemocného.

(3) Tytéž orgány a organizace hradí jízdné ve stejném rozsahu i povoleným průvodcům, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4 písm. b) a c).

(4) Jízdné se nehradí:

a) nemocným, jimž je poskytována lázeňská péče podle § 2 odst. 3,

b) průvodcům nemocných uvedených pod písmenem a),

c) průvodcům nemocných – držitelů průkazů ZTP/P, kteří absolvují cestu do lázeňské léčebny vlastním motorovým vozidlem,

d) nemocným propuštěným z lázeňské léčebny z důvodů uvedených v § 18 odst. 2.

§ 25

(1) Nemocným se hradí pouze jízdné včetně místenek z místa trvalého nebo přechodného pobytu nejkratším anebo nejvhodnějším směrem při cestě osobním vlakem a přes 100 km 2. třídou rychlíku, dále autobusem pro hromadnou přepravu cestujících buď za celou cestu na lázeňskou péči a zpět, nebo i za část cesty. Nejde-li o případy uvedené v odstavci 3, může zcela výjimečně orgán, který rozhoduje o poskytnutí lázeňské péče, předem povolit použití 1. třídy rychlíku, použití rychlíku pro kratší vzdálenost, jízdu lůžkovým nebo lehátkovým vozem, letadlem pro hromadnou dopravu, a to na doporučení ošetřujícího lékaře u:

a) těžké formy onemocnění pohybového ústrojí, u nichž jde o značnou poruchu chůze (těžké polyartritidy), těžkých případů koxartróz, stavů po zranění nebo amputaci dolních končetin, těžké formy obliterujících procesů cévních na dolních končetinách a všech těžkých forem obrn postihujících dolní končetiny, jakož i stavů po operacích s porušením nosnosti dolních končetin,

b) slepoty přidružené k jiné nemoci indikované pro lázeňskou péči,

c) stavů po těžkých operacích,

d) stavů po infarktu myokardu u indikací na předvolání.

(2) Jízdné do lázeňské léčebny a zpět se vyplatí výhradně na základě řádného dokladu včetně potvrzení o lázeňském léčení7) a oznámení o povolení lázeňské péče okresní správou.

(3) Spolu s jízdným se na základě předloženého dokladu uhradí též náklady za použití lehátkového vozu, jestliže vzdálenost mezi místem trvalého nebo přechodného bydliště a místem lázeňského pobytu je delší než 300 km a je-li jízda konána v noci. Použije-li nemocný k takové cestě lůžkového vozu, uhradí se mu pouze náklady ve výši jízdného 2. třídou rychlíkem v lehátkovém voze.

(4) Použije-li nemocný k cestě do lázeňské léčebny a zpět letadla, hradí se mu pouze částka odpovídající výši jízdného při použití osobního vlaku a nad 100 km 2. třídy rychlíku.

(5) Náklady na přepravu zavazadel ani jízdné prostředky městské hromadné přepravy se nemocnému nehradí. Rovněž se nehradí jízdné nemocnému, který k cestě nepoužil dopravního prostředku pro hromadnou přepravu cestujících, s výjimkou uvedenou v odstavci 6.

(6) Při použití vlastního motorového vozidla se hradí částka odpovídající výši jízdného při použití osobního vlaku a nad 100 km 2. třídy rychlíku pouze nemocným

a) s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí, jimž byl poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla,

b) těžce postiženým na zdraví, jimž se poskytují mimořádné výhody III. stupně11).

Jízdné hradí orgány a organizace uvedené v § 24 na podkladě písemného vyúčtování nemocného a předložení průkazky opravňující k mimořádným výhodám III. stupně nebo dokladu o poskytnutí příspěvku okresním národním výborem na zakoupení motorového vozidla.

§ 26

Převoz nemocného

(1) Převoz sanitním vozem do lázeňské léčebny povoluje ředitel příslušného zdravotnického zařízení na doporučení ošetřujícího lékaře.

(2) Převoz z lázeňské léčebny povoluje ředitel státních léčebných lázní (vedoucí lékař lázeňské léčebny mimo sídlo ředitelství) na doporučení ošetřujícího lékaře lázeňské léčebny; převoz zajišťuje zdravotnické zařízení příslušné podle místa trvalého bydliště nemocného. Ředitel státních léčebných lázní (mimo sídlo ředitelství vedoucí lékař lázeňské léčebny) vyžaduje převoz nejméně dva dny předem.

(3) Příslušná zdravotnická zařízení nevyžadují od státních léčebných lázní úhradu za převoz sanitním vozem. Pokud je převoz z lázeňské léčebny uskutečněn letadlem pro hromadnou dopravu, vyúčtují se náklady za tento převoz orgánu, který léčení povolil; při léčení na předvolání se vyúčtují zdravotnickému zařízení příslušnému podle místa trvalého bydliště nemocného.

§ 27

Průvodce pro dopravu

(1) Orgán, který rozhoduje o poskytnutí lázeňské péče, u lázeňské péče na předvolání zdravotnické zařízení příslušné podle místa trvalého bydliště nemocného, může na návrh ošetřujícího lékaře předem povolit průvodce pro dopravu nemocného do lázeňské léčebny nebo zpět. Průvodcem pro dopravu může být jen osoba starší 18 let.

(2) Průvodce pro dopravu dětí a dorostu ve věku do 16 let do lázeňské léčebny předem povolí orgán, který o lázeňské péči rozhodl, na žádost zákonného zástupce dítěte. Doporučení ošetřujícího lékaře se v tomto případě nevyžaduje.

§ 28

Povolení průvodce – ošetřovatele

U nevidomých, popřípadě i u dalších osob uvedených v bodu 12 části B indikačního seznamu (obecná kontraindikace lázeňské péče) může orgán, který povolí lázeňskou péči, doporučit na návrh ošetřujícího lékaře státním léčebným lázním povolení průvodce-ošetřovatele; u nemocných vysílaných na lázeňskou péči na předvolání tak může učinit navrhující pracoviště. Povolení průvodce-ošetřovatele musí být současně odsouhlaseno příslušným vedoucím lékařem lázeňské léčebny, který v případě, kdy uzná požadavek za odůvodněný, zašle orgánu, který léčení povolil, potvrzení pro průvodce-ošetřovatele. Průvodci-ošetřovateli se poskytne v lázeňské léčebně ubytování a stravování, náklady za nemocného. Požadavky na způsobilost průvodce-ošetřovatele jsou stejné jako u průvodce pro dopravu (§ 27 odst. 1).

ČÁST ČTVRTÁ

ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ SKUPINY NEMOCNÝCH

§ 29

Děti

(1) Dětské lázeňské léčebny poskytují lázeňskou péči dětem do konce školního roku, v němž ukončí základní školu, tj. do 31. srpna kalendářního roku. Tato péče se poskytuje podle indikací uvedených v části D indikačního seznamu pro lázeňskou péči. Rozdělení počtu míst do spádových území jednotlivých vybraných nemocnic s poliklinikou stanoví ministerstvo.

(2) Návrhy na lázeňskou péči o děti podává obvodní dětský lékař, nebo jeho prostřednictvím lékař dětského nebo jiného odborného oddělení nemocnice s poliklinikou na předepsaném tiskopisu12) a doplňuje vložkou příslušnou podle druhu dětské lázeňské léčebny uvedené v části D indikačního seznamu pro lázeňskou péči a potřebnými odbornými nálezy. U dětí, které v době podání návrhu na léčení končí základní školu, je nutno tuto skutečnost v návrhu vyznačit.

(3) Návrh potvrdí vedoucí lékař příslušného dětského oddělení nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky a odešle jej přednostovi dětského oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky určené ministerstvem, příslušné podle místa trvalého bydliště dítěte. Příslušné odborné oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky provádí výběr dětí na lázeňskou péči. Návrhy dětí, jimž je léčení povoleno, zasílá příslušným lázeňským léčebnám. V návrhu se vyznačí též zdravotní naléhavost lázeňské péče.

(4) Vedoucí lékař dětské lázeňské léčebny rozhodne podle zdravotního stavu dítěte a podle pořadí došlých návrhů o předvolání dítěte na lázeňskou péči. U dětí, které končí základní školu, zajistí jejich předvolání na léčení mimo pořadí tak, aby léčba byla uskutečněna do skončení školního roku. O předvolání dítěte na léčení vyrozumí vždy zákonného zástupce dítěte a opisem příslušné vysílající zdravotnické zařízení nejméně 2 týdny před nástupem.

(5) Je-li indikace nevhodná, nebo je-li návrh nedostatečně odůvodněn, vrátí jej lékař lázeňské léčebny příslušnému odbornému oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky s vysvětlením, popřípadě doporučí předání návrhu do jiné vhodné lázeňské léčebny. Nemá-li lázeňská léčebna v průběhu roku dostatek návrhů z některého přiděleného spádového území, může předvolat děti z jiného spádového území, především děti s naléhavou zdravotní indikací.

(6) Délka léčebného pobytu v dětských lázeňských léčebnách se řídí indikací a zdravotním stavem dítěte. Určuje ji vedoucí lékař lázeňské léčebny. Při propuštění dítěte zasílá vedoucí lékař lázeňské léčebny navrhujícímu lékaři zprávu o průběhu a výsledku léčení a příslušnému oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky její opis.

(7) Dopravu dítěte do lázeňské léčebny a zpět zajišťuje zákonný zástupce dítěte nebo jiná oprávněná osoba v den stanovený léčebnou. Při pobytu dětí v dětských lázeňských léčebnách se nepovoluje průvodce-ošetřovatel.

(8) Ve vybraných dětských lázeňských léčebnách lze poskytnout ústavní lázeňskou péči pro děti do 6 let v doprovodu zákonného zástupce anebo jiné oprávněné osoby.

(9) Lázeňská péče o děti se poskytuje bezplatně s výjimkou péče o děti cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalý pobyt v České a Slovenské Federativní Republice13).

§ 30

Dorost

(1) Lázeňská péče o dorost se poskytuje mladistvým do konce školního roku, ve kterém dokončili základní školu, tj. od 1. září do konce kalendářního roku, v němž dovršili 19 let věku.

(2) Lázeňská péče o dorost se poskytuje ve vyčleněných dorostových odděleních lázeňských léčeben, kde se zajišťuje výchovný dohled a v lázeňských léčebnách pro dospělé.

(3) Pro lázeňskou péči o dorost se všechny indikace uvedené v indikačním seznamu považují za indikace označené „x“. Omezení uvedená v indikačním seznamu, týkající se poskytování lázeňské péče v I. a IV. čtvrtletí a opakování lázeňské péče, pro lázeňskou péči o dorost neplatí.

(4) Lázeňskou péči o dorost navrhuje příslušný lékař podle § 3. Návrh postupuje České správě sociálního zabezpečení. Potvrzení návrhu v lékařské poradní komisi se nevyžaduje.

§ 31

Nemocní, jimž je lázeňská péče poskytována za plnou úhradu léčebných výloh

(1) Nemocným, jímž byl vystaven návrh a kteří si hradí lázeňskou péči sami, nebo je jim hrazena z prostředků organizace, se poskytuje lázeňská péče za plnou úhradu podle platných sazeb.

(2) Navrhující pracoviště se při navrhování lázeňské péče řídí indikačním seznamem. Neplatí omezení týkající se opakování lázeňské péče.

(3) Lázeňskou péči lze prodloužit jen za podmínky, že náklady s tím spojené jsou současně uhrazeny nemocným nebo organizací, která poukaz zakoupila.

§ 32

Nemocní léčení ambulantně

(1) Nemocným, kterým nelze poskytnout ústavní lázeňskou péči, může být v některých lázeňských léčebnách, popřípadě lázeňských poliklinikách, poskytnuta ambulantní lázeňská péče. Tato péče se poskytuje mimo pracovní dobu nemocného, a to zpravidla po dobu 21 dnů.

(2) Ambulantní lázeňská péče může být poskytnuta:

a) na náklad zdravotnického zařízení na základě návrhu předem schváleného ředitelem zdravotnického zařízení, příslušného podle místa trvalého bydliště nebo pracoviště nemocných, a to pouze pro vyšetření a léčení,

b) na náklad nemocných,

c) na náklad organizací.

(3) Nemohou-li být nemocným poskytovány lázeňské procedury z důvodů uvedených v § 17 odst. 1 písm. a) a b), ambulantní lázeňská péče se přeruší. Nelze-li v ní pokračovat, má nemocný, který si hradí tuto péči z vlastních prostředků, nebo organizace, na jejíž náklad se ambulantní lázeňská péče poskytuje, nárok na vrácení poměrné částky za nevyčerpané dny.

(4) Ambulantní lázeňská péče se navrhuje za stejných podmínek a stejným způsobem jako ústavní lázeňská péče.

§ 33

(1) Státní léčebné lázně vydávají na ambulantní lázeňskou péči poukazy dvojího druhu:

a) na vyšetření a léčení,

b) na vyšetření, léčení a stravování.

(2) Poukazy na ambulantní lázeňskou péči platí jen pro zařízení a časové období na poukazu přesně vymezené. Jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy a jsou nepřenosné.

§ 34

Pracující na rizikových pracovištích

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu, se lázeňská péče poskytuje mimo dovolenou na zotavenou jedenkrát ročně v I. a IV. čtvrtletí na indikace III/1, III/2, V/1, V/7, VI/3, VI/4, VII/6, VII/10, VII/11, IX/1, X/1, X/6; přitom není rozhodující, pro jaký druh rizika bylo pracoviště do této kategorie zařazeno.

§ 35

Pracující vybraných oblastí

Občanům účastným sociálního zabezpečení (nemocenského pojištění, nemocenského zabezpečení), kteří pracují v pánevní oblasti Severočeského kraje (okresy Most, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov a obce Blažiny, Břvany, Počerady a Výškov v okrese Louny) a v Západočeském kraji v okrese Sokolov se poskytuje lázeňská péče pro netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí mimo dovolenou na zotavenou, tj. v pracovní neschopnosti, a to pracujícím ve výrobě jednou ročně, ostatním jednou za dva roky.

§ 36

Příslušníci ozbrojených sil a sborů

(1) Lázeňská péče se poskytuje účastníkům péče v ozbrojených silách a v bezpečnostních sborech a jejich rodinným příslušníkům a důchodcům, u nichž o dávkách důchodového zabezpečení rozhodují orgány federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstev vnitra České republiky a Slovenské republiky a ministerstev spravedlnosti České republiky a Slovenské republiky14), zpravidla v lázeňských léčebných ústavech těchto ministerstev, popřípadě též v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní15).

(2) Postup při zabezpečování a poskytování lázeňské péče osobám uvedeným v odstavci 1 upravují zvláštní předpisy.

ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 37

Indikace

(1) Pokud je u indikací stanovena lhůta k nástupu lázeňské péče, považuje se za splněnou, jestliže je lázeňská péče nastoupena nejpozději poslední den této lhůty.

(2) Pokud je u indikací stanovena podmínka věku, považuje se za splněnou až do konce kalendářního roku, ve kterém je stanovený věk dovršen.

(3) Pokud je u indikace stanovena doba pro opakování lázeňské péče, rozumí se jí kalendářní rok, bez ohledu na termín předcházející lázeňské péče.

§ 38

Do doby zahájení činnosti odborných lázeňských komisí plní jejich úkoly lázeňské komise krajských ústavů národního zdraví a Ústavu národního zdraví Národního výboru hlavního města Prahy.


§ 39

Zrušuje se výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 10/1988 Ú. v. ČSR, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy (reg. v částce 50/1988 Sb.).

§ 40

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.


Příloha

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 41 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 87/1968 Sb.
§ 18 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

2) Úmluvy o spolupráci v oblasti zdravotnictví a v oblasti sociální politiky.

3) Tiskopis SEVT 14 780 0 a 14 780 1.

4) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

5) § 54 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánu ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

7) Tiskopis SEVT 147840.

8) Tiskopis SEVT 14 523 0.

9) § 21 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (registrované v částkách 2/1968 Sb. a 20/1970 Sb.)

10) § 5 vyhlášky č. 91/1958 Sb., kterou se uvěřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 262/1990 Sb.

11) § 39 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení.

12) Tiskopis SEVT 14 451 0.

13) § 66 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

14) § 142 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

15) § 11 odst. 1 vyhlášky ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád).