Oznámenie č. 461/1990 Zb.Oznámenie Federálného ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 76/1990
Platnosť od 30.10.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 15. júla 1990.

461

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že výmenou nót z 12. júla 1990 v Oslo a 13. júla 1990 v Prahe bola dojednaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 15. júla 1990.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad nórskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Kráľovské ministerstvo zahraničných vecí

Minister

Oslo 12. júla 1990

Excelencia,

mám česť Vás informovať, že v úmysle zjednodušiť cestovanie medzi Nórskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou je vláda Nórska pripravená uzavrieť s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dohodu podľa nasledujúcich podmienok:

Článok 1

Česko-slovenskí občania, držitelia platných česko-slovenských pasov, môžu voľne pricestovať do Nórskeho kráľovstva cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Nórskom kráľovstve bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace. Táto doba troch mesiacov sa počíta odo dňa vstupu na územie jedného zo severských štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o upustení od pasovej kontroly medzi severskými štátmi z 12. júla 1957. Každý pobyt v niektorom z týchto štátov počas šiestich mesiacov, ktorý predchádzal vstupu na územie niektorého z týchto štátov z neseverského štátu, sa započítava do uvedenej doby troch mesiacov.

Článok 2

Nórski občania, držitelia platných nórskych pasov, môžu voľne pricestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace.

Článok 3

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, od nutnosti dodržiavať platné zákony a predpisy príslušného štátu týkajúce sa vstupu, pobytu – prechodného alebo trvalého – a zamestnania.

Článok 4

Úrady oboch štátov si vyhradzujú právo zamietnuť povolenie na vstup alebo pobyt v štáte nežiadúcim osobám.

Článok 5

Úrady oboch štátov sa zaväzujú prijať bez prieťahov späť na svoje územie každého svojho občana.

Článok 6

Každá zmluvná strana môže z dôvodov verejného poriadku dočasne pozastaviť vykonávanie predchádzajúcich ustanovení ako celok alebo čiastočne, s výnimkou článku 5. Toto pozastavenie sa musí ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Článok 7

Táto Dohoda nadobúda platnosť 15. júlom 1990. Dohodu môže vypovedať písomne jedna zo zmluvných strán, výpoveď nadobúda platnosť jeden mesiac odo dňa jej oznámenia.

V prípade, že uvedené návrhy sú prijateľné pre vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, mám česť navrhnúť, aby tento list  a list s odpoveďou Vašej Excelencie tvorili Dohodu medzi našimi vládami v tejto veci.

Prijmite prosím, Vaša Excelencia, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Kjell Magne Bondevik v. r.

Jeho Excelencii
pánovi Jiřímu Dienstbierovi
ministrovi zahraničných vecí
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Praha

Minister
zahraničných vecí

Praha 13. júla 1990

Vážený pán minister,

mám česť potvrdiť príjem Vašej nóty z 12. júla 1990, v ktorej ste mi z poverenia svojej vlády navrhol uzavretie Dohody medzi vládou Nórskeho kráľovstva a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení vízovej povinnosti, tohto znenia:

Článok 1

Česko-slovenskí občania, držitelia platných česko-slovenských pasov, môžu voľne pricestovať do Nórskeho kráľovstva cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Nórskom kráľovstve bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace. Táto doba troch mesiacov sa počíta odo dňa vstupu na územie jedného zo severských štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o upustení od pasovej kontroly medzi severskými štátmi z 12. júla 1957. Každý pobyt v niektorom z týchto štátov počas šiestich mesiacov, ktorý predchádzal vstupu na územie niektorého z týchto štátov z neseverského štátu, sa započítava do uvedenej doby troch mesiacov.

Článok 2

Nórski občania, držitelia platných nórskych pasov, môžu voľne pricestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace.

Článok 3

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, od nutnosti dodržiavať platné zákony a predpisy príslušného štátu týkajúce sa vstupu, pobytu – prechodného alebo trvalého – a zamestnania.

Článok 4

Úrady oboch štátov si vyhradzujú právo zamietnuť povolenie na vstup alebo pobyt v štáte nežiadúcim osobám.

Článok 5

Úrady oboch štátov sa zaväzujú prijať bez prieťahov späť na svoje územie každého svojho občana.

Článok 6

Každá zmluvná strana môže z dôvodov verejného poriadku dočasne pozastaviť vykonávanie predchádzajúcich ustanovení ako celok alebo čiastočne, s výnimkou článku 5. Toto pozastavenie sa musí ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Článok 7

Táto Dohoda nadobúda platnosť 15. júlom 1990. Dohodu môže vypovedať písomne jedna zo zmluvných strán, výpoveď nadobúda platnosť jeden mesiac odo dňa jej oznámenia.

Mám česť Vám oznámiť, že moja vláda súhlasí s návrhmi obsiahnutými vo Vašej nóte. Vaša nóta a táto odpoveď tvoria týmto Dohodu medzi oboma našimi vládami.

Prijmite prosím, pán minister, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Jiří Dienstbier v. r.

Jeho Excelencii
pánovi Kjellovi Magne Bondevikovi
ministrovi zahraničných vecí
Nórskeho kráľovstva
Oslo

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.