Zákon č. 459/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 76/1990
Platnosť od 30.10.1990
Účinnosť od 30.10.1990

459

ZÁKON

České národní rady

ze dne 30. října 1990

o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení a zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se mění takto:

1. V § 1 a 8 se slova „mateřský příspěvek“, „mateřského příspěvku“ a „mateřském příspěvku“ nahrazují slovy „rodičovský příspěvek“, „rodičovského příspěvku“ a „rodičovskému příspěvku“.

2. V § 15 se vypouští písmeno ch); dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena ch) a i).


Čl. II

Působnost orgánů sociálního zabezpečení v řízení o mateřském příspěvku se řídí právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.