Zákon č. 457/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a ktorým sa mení Trestný zákon č. 140/1961 Zb.

(v znení č. 56/1991 Zb.)

Čiastka 76/1990
Platnosť od 30.10.1990 do31.12.2005
Účinnosť od 01.03.1991 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

457

ZÁKON

z 30. októbra 1990,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a ktorým sa mení Trestný zákon č. 140/1961 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

§ 175 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov znie:

(1) Kto ako svedok, znalec alebo tlmočník pred súdom, prokurátorom alebo pred vyšetrovateľom alebo vyhľadávacím orgánom, pokiaľ konajú vyšetrovanie alebo vyhľadávanie podľa Trestného poriadku, alebo pred vyšetrovacou komisiou zákonodarného zboru alebo pred štátnym notárom alebo orgánom hospodárskej arbitráže, pokiaľ vykonávajú rozhodovaciu činnosť,

a) uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo

b) takú okolnosť zamlčí,

potresce sa odňatím slobody až na tri roky.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 93 ods. 1 a 2, § 94 až 104 Trestného poriadku.

2) § 105 až 111 a § 118 Trestného poriadku.