Ústavný zákon č. 45/1990 Zb.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia zákonodarných zborov

Čiastka 11/1990
Platnosť od 01.03.1990
Účinnosť od 01.03.1990

OBSAH

45

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 27. februára 1990

o skrátení volebného obdobia zákonodarných zborov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Volebné obdobie Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady zvolených v roku 1986 sa skončí v roku 1990 dňom volieb do príslušných zákonodarných zborov.

§ 2

(1) Volebné obdobie Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, ktoré budú zvolené vo voľbách v roku 1990, bude trvať 24 mesiacov.

(2) Volebné obdobie Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, ktoré budú zvolené vo voľbách v roku 1990, ustanovia národné rady svojimi ústavnými zákonmi.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.