Oznámenie č. 441/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (č. 45)

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990 do19.02.2009
Zrušený 118/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 5 Dohovor nadobudol pre Československú republiku platnosť 12. júnom 1951.