Oznámenie č. 441/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (č. 45)

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990 do19.02.2009
Zrušený 118/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 5 Dohovor nadobudol pre Československú republiku platnosť 12. júnom 1951.

441

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. júna 1935 bol na 19. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45). Ratifikáciu Dohovoru Československou republikou zapísal 12. júna 1950 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 5 Dohovor nadobudol pre Československú republiku platnosť 12. júnom 1951.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 45

Dohovor o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 4. júna 1935 na svojom devätnástom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy, týkajúce sa zamestnávania žien prácami v podzemí v baniach všetkých druhov, ktoré sú druhým bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 21. júnom 1935 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o prácach v podzemí (ženy), 1935:

Článok 1

Na účely tohto Dohovoru sa výrazom „baňa“ rozumie každý podnik, či už verejný alebo súkromný pre ťažbu látok umiestnených pod zemou.

Článok 2

Žiadna osoba ženského pohlavia, nech už ktoréhokoľvek veku, nesmie sa zamestnávať prácami pod zemou v baniach.

Článok 3

Vnútroštátne zákonodarstvo môže z tohto zákazu vyňať:

a) ženy, ktoré zaujímajú vedúce postavenie a nevykonávajú ručnú prácu;

b) ženy zamestnané zdravotníckymi a sociálnymi službami;

c) ženy, ktoré v priebehu ich štúdia podstupujú obdobie výcviku v podzemných častiach bane; a

d) všetky ostatné ženy, ktoré príležitostne musia zostúpiť do podzemných častí bane na výkon povolania nie ručného.

Článok 4

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 5

1. Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď jeho ratifikácia bola zapísaná.

Článok 6

Len čo budú zapísané ratifikácie dvoch členských štátov Medzinárodnej organizácie práce, oznámi to generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce. Takisto im oznámi zápis všetkých ratifikácií, ktoré mu oznámia ďalší členovia organizácie.

Článok 7

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo vypovedať ho podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie, a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 8

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 9

1. Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenie uvedeného článku 7, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 10

Francúzske a anglické znenia textu tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.