Oznámenie č. 439/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26)

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú republiku 12. júnom 1951.

439

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 16. júna 1928 bol na 11. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26). Ratifikáciu Dohovoru Československou republikou zapísal 12. júna 1950 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 7 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú republiku 12. júnom 1951.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 26

Dohovor o zavedení metód určenia minimálnych miezd

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 30. mája 1928 na svojom jedenástom zasadaní

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa spôsobov určenia minimálnych miezd, ktoré sú prvým bodom rokovacieho poriadku zasadania, a

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 16. júna 1928 tento Dohovor, ktorý bude označovaný ako Dohovor o metódach určenia minimálnych miezd, 1928, aby ho členské štáty Medzinárodnej organizácie práce ratifikovali podľa ustanovení ústavy Medzinárodnej organizácie práce:

Článok 1

1. Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, že zavedie alebo bude zachovávať metódy umožňujúce určiť minimálne sadzby miezd pre pracovníkov zamestnaných v niektorých živnostiach alebo odvetviach živností (a najmä v domáckych živnostiach), kde neexistuje účinný systém pre určenie miezd kolektívnymi zmluvami alebo inak a v ktorých sú mzdy mimoriadne nízke.

2. Na účely tohto Dohovoru slovo „živnosti“ zahŕňa výrobné živnosti a obchod.

Článok 2

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, má právo rozhodnúť po prerokovaní s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, ak také organizácie pre dotknutú živnosť alebo pre dotknuté odvetvie živnosti existujú, na ktoré živnosti alebo na ktoré odvetvia živnosti a najmä na ktoré domácke živnosti alebo na ktoré odvetvia týchto živností sa budú vzťahovať metódy určenia minimálnych miezd spomenuté v článku 1.

Článok 3

1. Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, má právo určiť povahu a formu metód určenia minimálnych miezd, ako aj spôsoby ich vykonávania.

2. Avšak

a) než sa budú metódy určenia minimálnych miezd vzťahovať na určitú živnosť alebo na určité odvetvie činnosti, prerokujú sa so zástupcami zúčastnených zamestnávateľov a pracovníkov včítane zástupcov ich príslušných organizácií, ak také organizácie existujú, ako aj so všetkými osobami, najmä na to kvalifikovanými svojím povolaním alebo funkciou, na ktoré príslušný úrad bude pokladať za vhodné sa obrátiť;

b) zúčastnení zamestnávatelia a pracovníci sa majú zúčastniť na uskutočňovaní metód určenia minimálnych miezd vo forme a v miere, ktoré môže určiť vnútroštátne zákonodarstvo, ale vždy v rovnakom počte a za rovnakých podmienok;

c) minimálne sadzby miezd, ktoré budú určené, budú záväzné pre zúčastnených zamestnávateľov a pracovníkov, takže ich oni nebudú môcť znížiť ani individuálnou dohodou ani - okrem všeobecného alebo osobitného povolenia príslušného úradu - kolektívnou zmluvou.

Článok 4

1. Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, bude pomocou kontroly a sankcií robiť opatrenia, aby zúčastnení zamestnávatelia a pracovníci poznali platné minimálne sadzby miezd a aby vyplácané mzdy neboli nižšie než minimálne sadzby, ktoré sa majú použiť.

2. Každý pracovník, na ktorého sa vzťahujú minimálne sadzby a ktorý dostal nižšiu mzdu, než sú tieto sadzby, má právo na to, aby v lehote, ktorú môže určiť vnútroštátne zákonodarstvo, vymáhal súdne alebo inou zákonnou cestou sumu, ktorá sa mu má ešte zaplatiť.

Článok 5

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, podá každý rok Medzinárodnému úradu práce všeobecnú správu, v ktorej uvedie zoznam živností alebo odvetví živností, v ktorých sa použili metódy určenia minimálnych miezd, a oznámi podmienky, za ktorých sa tieto metódy uskutočňovali, ako aj ich výsledky. Táto správa bude zahŕňať stručné údaje o približnom počte pracovníkov podrobených tejto úprave, o určených sadzbách minimálnych miezd a o ostatných najdôležitejších opatreniach týkajúcich sa minimálnych miezd, pokiaľ také opatrenia existujú.

Článok 6

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú za podmienok ustanovených v ústave Medzinárodnej organizácie práce oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 7

1. Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 8

Len čo budú na Medzinárodnom úrade práce zapísané ratifikácie dvoch členských štátov Medzinárodnej organizácie práce, oznámi to generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce. Takisto im oznámi zápis všetkých ratifikácií, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

Článok 9

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná na Medzinárodnom úrade práce.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie päťročné obdobie, a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí päťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 10

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 11

Francúzske a anglické znenia textu tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.