Oznámenie č. 438/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42)

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 4 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú republiku 1. júlom 1950.

438

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. júna 1934 bol na 18. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42). Ratifikáciu Dohovoru Československou republikou zapísal 1. júla 1949 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 4 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú republiku 1. júlom 1950.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 42

Dohovor o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 4. júna 1934 na svojom osemnástom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa čiastočnej revízie Dohovoru o odškodňovaní chorôb z povolania prijaté konferenciou na jej siedmom zasadaní, ktoré sú piatym bodom rokovacieho poriadku zasadania, a

domnievajúc sa, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 21. júna 1934 tento Dohovor, ktorý bude označovaný ako Dohovor o odškodnení pracovníkov (choroby z povolania) (revidovaný), 1934.

Článok 1

1. Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, že v súlade so všeobecnými zásadami svojho vnútroštátneho zákonodarstva o odškodňovaní pracovných úrazov poskytne odškodnenie osobám postihnutým chorobou z povolania alebo v prípade smrti následkom takej choroby, osobám na nich závislým.

2. Sadzba tohto odškodnenia nebude nižšia než sadzba, ktorú vnútroštátne zákonodarstvo určí pre škody z pracovných úrazov.

Bez ujmy tohto ustanovenia každý členský štát pri určení podmienok, za ktorých sa podľa vnútroštátneho zákonodarstva poskytuje odškodnenie pri uvedených chorobách, a pri používaní zákonodarstva o odškodňovaní pracovných úrazov na tieto choroby bude môcť prijať také zmeny a úpravy, ktoré považuje za účelné.

Článok 2

Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, že bude za choroby z povolania považovať choroby, ako aj otravy spôsobené látkami uvedenými v tabuľke, pokiaľ tieto choroby alebo otravy postihnú pracovníkov zamestnaných v povolaniach, výrobe alebo postupoch, ktoré im v spomenutej tabuľke zodpovedajú, a sú následkom práce v podniku, na ktorý sa vzťahuje vnútroštátne zákonodarstvo.

TABUĽKA:
Zoznam chorôb a jedovatých látok Zoznam zodpovedajúcich povolaní, priemyselných odvetví a postupov
Otrava olovom, jeho zliatinami alebo jeho zlúčeninami a priame dôsledky tejto otravy. Zaobchádzanie s rudami obsahujúcimi olovo včítane olovených sterov v továrňach na zinok.
Zlievanie starého zinku a olova do ingotov.
Výroba tovaru z liateho olova alebo z olovených zliatin.
Zamestnávanie v polygrafickom priemysle.
Výroba zlúčenín olova.
Výroba a opravovanie elektrických akumulátorov.
Príprava a používanie smaltov obsahujúcich olovo.
Leštenie olovenými pilinami alebo leštiacim práškom obsahujúcim olovo.
Všetky maliarske práce zahŕňajúce prípravu a používanie náterových hmôt, tmelov a farbív obsahujúcich olovené pigmenty.
Otrava ortuťou, jej amalgámmi a jej zlúčeninami a priame dôsledky tejto otravy. Zaobchádzanie s ortuťovými rudami.
Výroba zlúčenín ortuti.
Výroba meracích a laboratórnych prístrojov.
Príprava surovín pre klobúčnictvo.
Zlatenie za tepla.
Používanie ortuťových vývev pri výrobe žiaroviek.
Výroba rozbušiek z traskavej ortuti.
Nákaza sneťou. Práce so zvieratmi nakazenými sneťou.
Zaobchádzanie s mŕtvolami zvierat alebo ich časťami včítanie koží, kopýt a rohov.
Nakladanie, vykladanie a doprava tovaru.
Silikóza s tuberkulózou pľúc alebo bez nej, ak je silikóza rozhodujúcou príčinou neschopnosti na prácu alebo smrti. Výroba alebo postupy, ktoré podľa vnútroštátneho zákonodarstva sú spojené s vystavením nebezpečenstvu silikózy.
Otrava fosforom a jeho zlúčeninami a priame dôsledky tejto otravy. Všetky postupy zahŕňajúce výrobu, uvolňovanie a používanie fosforu a jeho zlúčenín.
Otrava arzénom a jeho zlúčeninami a priame dôsledky tejto otravy. Všetky postupy zahŕňajúce výrobu, uvolňovanie a používanie arzénu a jeho zlúčenín.
Otrava benzénom a jeho homológmi aj ich nitroderivátmi a amidoderivátmi a priame dôsledky tejto otravy. Všetky postupy zahŕňajúce výrobu, uvolňovanie a používanie benzénu a jeho homológov a ich nitro derivátov a midoderivátov.
Otrava halogénnymi derivátmi uhľovodíkov mastného radu. Všetky postupy zahŕňajúce výrobu, uvoľňovanie a používanie halogénnych derivátov uhľovodíkov mastného radu ustanovené vnútroštátnym záko nodarstvom.
Patologické prejavy spôsobené: Všetky postupy spojené s vystavením pôsobeniu rádia, rádioaktívnych látok a rôntgenových lúčov.
a) rádiom a inými rádioaktívnymi látkami
b) rôntgenovými lúčmi.
Primárne rakoviny epithelu kože. Všetky postupy zahŕňajúce zaobchádzanie alebo použitie dechtu, smoly, živice, minerálnych olejov, parafínu a zlúčenín výrobkov alebo zvyškov týchto látok.

Článok 3

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 4

1. Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 5

Len čo budú na Medzinárodnom úrade práce zapísané ratifikácie dvoch členských štátov Medzinárodnej organizácie práce, oznámi to generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce. Takisto im oznámi zápis všetkých ratifikácií, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

Článok 6

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia piatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie päťročné obdobie a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí päťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 7

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 8

1. Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) Ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 6, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť.

b) Odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 9

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.