436

VYHLÁŠKA

Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu

z 10. októbra 1990

o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

Česko-slovenská komisia pre atómovú energiu podľa § 21 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a účel vyhlášky

Vyhláška ustanovuje základné požiadavky na zabezpečovanie akosti zariadení, strojov, ich častí a materiálov, stavebných častí a konštrukcií, prostriedkov automatizovaného riadenia technologických procesov včítane technického a programového vybavenia a systémov elektrického napájania dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti1) (ďalej len „vybrané zariadenia“) jadrových zariadení2) a určuje záväzné postupy pre uskutočňovanie technických a organizačných opatrení súvisiacich s akosťou vybraných zariadení v záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.

§ 2

Základné pojmy

(1) Akosť zariadenia je súhrn vlastností zariadenia, ktoré podmieňujú jeho schopnosť uspokojovať určené potreby v súlade s jeho určením.

(2) Určením akosti vybraného zariadenia sa na účely tejto vyhlášky rozumie ustanovenie požiadaviek na jeho vlastnosti, ktoré podmieňujú plnenie funkcií, pre ktoré je určené.

(3) Zabezpečenie akosti vybraného zariadenia je súhrn plánovaných a systematicky realizovaných činností potrebných na vytvorenie dostatočnej istoty o tom, že vybrané zariadenie spĺňa ustanovené požiadavky na jeho akosť.

(4) Programom zabezpečenia akosti sa na účely tejto vyhlášky rozumie dokumentácia, ktorá obsahuje súhrn technických a organizačných opatrení a činností, včítane kontrolných, súvisiacich s dosiahnutím a zachovaním určenej akosti vybraných zariadení.

(5) Dokumentáciou o zabezpečení akosti sa na účely tejto vyhlášky rozumie zoznam vybraných zariadení, jednotlivé programy zabezpečenia akosti včítane ich príloh a dokumentácia súvisiaca s týmito programami, najmä dokumentácia o akosti a normatívno-technická dokumentácia.

(6) Dokumentáciou o akosti sa na účely tejto vyhlášky rozumie dokumentácia, ktorá obsahuje doklady o akosti prvkov a zariadení, o vykonaní činností, ktoré ovplyvňujú akosť, o vlastnostiach materiálov, zvarov alebo prvkov a zariadení a o vý-sledkoch činností, ktoré sa vykonali za účelom vyhodnotenia stavu a zistenia akosti vybraných zariadení.

(7) Prevádzka jadrového zariadenia na účely tejto vyhlášky zahŕňa činnosti od uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky až po jeho konečné vyradenie z prevádzky včítane prevádzkových odstavení, údržby, výmeny paliva, kontrol, skúšok, prehliadok a podobne.

(8) Prevádzkovými kontrolami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú všetky kontroly vybraných zariadení, ktoré sa vykonávajú v období prevádzky jadrového zariadenia.

(9) Bezpečnostnými funkciami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú také funkcie, ktorých plnenie je potrebné na predchádzanie vzniku alebo na zmiernenie následkov nehody jadrového zariadenia.

(10) Normálnou prevádzkou sa na účely tejto vyhlášky rozumejú všetky stavy a operácie plánovanej prevádzky jadrového zariadenia pri dodržaní prevádzkových limitov a podmienok pre jeho bezpečnú prevádzku. Sú to najmä spúšťanie, ustálená prevádzka a odstavovanie jadrového reaktora, zvyšovanie a znižovanie jeho výkonu, jeho čiastočné a plné zaťaženie, údržba, opravy a výmena paliva.

(11) Abnormálnou prevádzkou sa na účely tejto vyhlášky rozumejú stavy, operácie a udalosti, ktoré sú neplánované, ale ktorých výskyt možno pri prevádzke jadrového zariadenia očakávať. Sú to najmä havarijné odstavenie, náhly pokles zaťaženia, výpadok turbíny, strata napájania zo siete. Tieto prevádzkové stavy nesmú však viesť k poškodeniu palivových článkov alebo k porušeniu integrity tlakového okruhu chladiva jadrového reaktora a po ich ukončení, resp. odstránení ich príčin a následkov musí byť jadrové zariadenie schopné normálnej prevádzky.

(12) Havarijnými podmienkami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú všetky udalosti spôsobené zlyhaním alebo porušením stavebných konštrukcií, technologických súborov a zariadení, vonkajšími vplyvmi alebo chybami obsluhy, ktoré negatívne ovplyvňujú bezpečnosť prevádzky jadrového zariadenia a vedú k porušeniu prevádzkových limitov a podmienok a môžu spôsobiť porušenie palivových článkov.

(13) Bezpečnostnými systémami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú systémy dôležité pre jadrovú bezpečnosť, ktoré sú určené na zaistenie bezpečného odstavenia jadrového reaktora za akýchkoľvek podmienok, na odvod tepla z aktívnej zóny alebo na obmedzenie dôsledkov abnormálnej prevádzky a havarijných podmienok.

DRUHÁ ČASŤ

VYBRANÉ ZARIADENIA

§ 3

Zásady členenia vybraných zariadení

Vybrané zariadenia sa v súlade s požiadavkami zaisťovania jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení členia do troch bezpečnostných tried podľa svojho významu pre bezpečnú prevádzku jadrových zariadení, bezpečnostnej funkcie systému, ktorého sú súčasťou, a závažnosti následkov ich prípadnej poruchy.

§ 4

Bezpečnostné triedy vybraných zariadení

(1) Ustanovenia odsekov 2, 3 a 4 sa vzťahujú na zariadenia na skladovanie, spracovanie, ukladanie a dopravu jadrových materiálov, ktoré sa spotrebúvajú pri štiepnej reťazovej reakcii alebo vznikajú pri prevádzke jadrového reaktora, a ďalej pre investičné a prevádzkové celky, ktorých súčasťou je jadrový reaktor, ktorý pracuje na princípe štiepnej reťazovej reakcie tepelnými neutrónmi a je moderovaný a chladený ľahkou vodou. V prípadoch iných jadrových zariadení určí bezpečnostné triedy Česko-slovenská komisia pre atómovú energiu (ďalej len „Komisia“) podľa charakteru týchto zariadení a účelu, na ktorý sú určené.

(2) Vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy 1 sú zariadenia tvoriace hranicu tlakového okruhu chladiva jadrového reaktora, s výnimkou tých zariadení, ktorých poškodenie možno kompenzovať normálnym systémom pre dopĺňanie chladiva.

(3) Vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy 2 sú pokrytia jadrového paliva a zariadení:

a) tvoriace hranicu tlakového okruhu chladiva jadrového reaktora, ktorá nepatrí do bezpečnostnej triedy 1,

b) pre odstavenie jadrového reaktora za abnormálnej prevádzky pri stavoch, ktoré by mohli viesť k havarijným podmienkam, a pre odstavenie jadrového reaktora s cieľom zmierniť následky havarijných podmienok,

c) pre udržanie dostatočného množstva chladiva na chladenie aktívnej zóny jadrového reaktora v priebehu havarijných podmienok, pri ktorých nedošlo k porušeniu tlakového okruhu chladiva jadrového reaktora, a aj po týchto pod-mienkach,

d) pre odvod tepla z aktívnej zóny jadrového reaktora3) pri porušení tlakového okruhu chladiva reaktora s cieľom obmedziť poškodenie paliva,

e) pre odvod zvyškového tepla3) pri normálnej a abnormálnej prevádzke a za havarijných podmienok, keď nedošlo k porušeniu integrity tlakového okruhu chladiva jadrového reaktora,

f) nevyhnutné pre obmedzenie únikov rádio-aktívnych látok z ochrannej obálky pri havarijných podmienkach a po nich,

g) určené pre obmedzenie prieniku ionizujúceho žiarenia mimo ochrannej obálky pri havarijných podmienkach a po nich,

h) nevyhnutné z hľadiska plnenia bezpečnostných funkcií pre dodávku energií alebo pre riadenie ostatných komponentov zaradených do bezpečnostnej triedy 2.

(4) Vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy 3 sú zariadenia:

a) na zabránenie neprípustných prechodových procesov spojených so zmenami reaktivity,

b) na udržanie jadrového reaktora v podmienkach bezpečného odstavenia, po každom z jeho odstavení,

c) na udržanie dostatočného množstva chladiva pre chladenie aktívnej zóny jadrového reaktora pri normálnej a abnormálnej prevádzke,

d) odvádzajúce teplo z bezpečnostných systémov až do prvého akumulačného objemu4) dostačujúceho z hľadiska plnenia bezpečnostných funkcií,

e) nevyhnutné na udržanie ožiarenia obyvateľstva a pracovníkov jadrového zariadenia pod určenými medzami v priebehu havarijných podmienok spojených s únikom rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia zo zdrojov na-chádzajúcich sa mimo ochrannej obálky a aj po týchto podmienkach,

f) nevyhnutné na udržanie podmienok prostredia vnútri jadrového zariadenia potrebných pre prevádzku bezpečnostných systémov a pre prístup pracovníkov na plnenie činností dôležitých pre bezpečnosť,

g) na zabránenie rádioaktívnym únikom z ožiareného paliva dopravovaného alebo skladovaného vnútri jadrového zariadenia mimo systému chladenia jadrového reaktora v priebehu všetkých stavov normálnej a abnormálnej prevádzky,

h) na odvod rozpadového tepla z ožiareného paliva skladovaného vnútri jadrového zariadenia mimo systému chladenia jadrového reaktora,

i) nevyhnutné na udržanie dostatočnej podkritičnosti paliva skladovaného vnútri jadrového zariadenia mimo systému chladenia jadrového reaktora,

j) nevyhnutné na obmedzenie vypustí alebo únikov tuhých, kvapalných alebo plynných rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia pod určené medze v priebehu všetkých stavov normálnej a abnormálnej prevádzky,

k) nevyhnutné z hľadiská plnenia bezpečnostných funkcií pre dodávku energií alebo na riadenie ostatných komponentov zaradených do bezpečnostnej triedy 3,

l) nevyhnutné z hľadiska plnenia bezpečnostných funkcií na zabezpečenie funkčnej schopnosti ostatných komponentov zaradených do bezpečnostných tried 1, 2 a 3, ktoré sa netýkajú riadenia alebo dodávok energie,

m) určené na predchádzanie alebo na obmedzenie dôsledkov porúch ostatných komponentov alebo konštrukcií bezpečnostných systémov zaradených do bezpečnostnej triedy 1, 2 alebo 3.

TRETIA ČASŤ

ZABEZPEČENIE AKOSTI

HLAVA I

ZÁSADY ZABEZPEČENIA AKOSTI

Základné požiadavky zabezpečenia akosti

§ 5

(1) Základné požiadavky zabezpečenia akosti vybraných zariadení sú:

a) určenie činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení,

b) organizačné a technické zabezpečenie zaisťovania akosti a všetkých činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení,

c) spracovanie a schválenie postupov pre vykonávanie činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení tak, aby ich určená akosť bola dosiahnutá a udržovaná,

d) overovanie rozsahu a kvality vykonaných činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení,

e) dokladovanie vykonaných činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení včítane výsledkov kontrol,

f) hodnotenie výsledkov overovania podľa písmena d) a hodnotenie účinnosti prijatých opatrení.

(2) Zodpovedná organizácia5) musí mať potrebný prehľad o technickom stave ňou budovaného alebo prevádzkovaného zariadenia, aby mohla preukázať, že akosť vybraného zariadenia ustanovená najmä projektovou, konštrukčnou, výrobnou, montážnou a stavebnou dokumentáciou bola dosiahnutá a je udržovaná.

§ 6

(1) V organizáciách, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s realizáciou a overovaním plnenia programov zabezpečenia akosti, musia byť vypracované a vykonávané plány pre výcvik a odborný výber pracovníkov, ktorí majú tieto činnosti vykonávať. Harmonogramy výberu a výcviku pracovníkov musia byť ustanovené tak, aby pri začatí činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení a súvisiacich so zabezpečením akosti boli k dispozícii pracovníci v potrebnom počte a so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Spôsob napĺňania týchto požiadaviek musí byť uvedený v čiastkových a individuálnych programoch zabezpečenia akosti.

(2) V rámci oboznámenia pracovníka s jeho pracovnou náplňou je organizácia povinná ho oboznámiť tiež s príslušným programom zabezpečenia akosti,

(3) Organizácia, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s realizáciou a overovaním plnenia programov zabezpečenia akosti, je povinná zabezpečiť a štátnemu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou preukázať platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníka na vykonávanie príslušnej činnosti a zdravotnú spôsobilosť pracovníka.

§ 7

(1) Organizácie, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením akosti vybraných zariadení, sú povinné vykonávať kontrolu všetkých vlastných činností, ktoré môžu ovplyvňovať akosť vybraných zariadení. Vykonávaním kontroly možno poveriť len osoby a organizačné zložky iné, než ktoré kontrolovanú činnosť vykonávali.

(2) V prípade neuskutočniteľnosti jednoznačnej kontroly sledovanej činnosti je organizácia povinná do systému kontroly zahrnúť tiež kontrolu dodržiavania predpísaných pracovných postupov.

(3) Zásady vykonávania kontroly a predkladania informácií štátnemu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení musia byť ustanovené pred začatím činností, ktoré podliehajú kontrole.

HLAVA II

DOKUMENTÁCIA O ZABEZPEČENÍ AKOSTI

§ 8

Požiadavky na dokumentáciu o zabezpečení akosti

(1) Všetky činnosti majúce vplyv na akosť vybraných zariadení, najmä pri ich projektovaní, konštrukcii, výrobe, skladovaní, preprave, montáži, stavbe, skúškach, kontrolách, spúšťaní, prevádzke, údržbe, vyraďovaní z prevádzky, opravách a rekonštrukciách, sa musia vykonávať podľa vopred spracovanej a schválenej dokumentácie. Táto dokumentácia je súčasťou dokumentácie o zabezpečení akosti a musí obsahovať najmä postup a metodiku vykonania danej činnosti, spôsob overenia akosti a kritériá prípustnosti. Jej súlad najmä s požiadavkami na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia sa musí priebežne kontrolovať. O vykonanej kontrole a jej výsledkoch sa musí urobiť záznam v dokumentácii príslušného vybraného zariadenia.

(2) Pokiaľ nie je vykonávanie činností ovplyv-ňujúcich akosť vybraných zariadení upravené technickými normami a predpismi, sú organizácie povinné dojednať a dodržovať technické podmienky. Technické podmienky musia byť dojednané pred začatím činností, na ktoré sa vzťahujú.

(3) Organizácie zabezpečujúce spracovanie dokumentácie uvedenej v odsekoch 1 a 2 sú povinné vypracovať postupy pre vykonávanie zmien tejto dokumentácie. Spôsob napĺňania týchto postupov musí byť uvedený v programoch zabezpečenia akosti.

(4) Zmeny dokumentácie o zabezpečení akosti musia byť prekontrolované a schválené rovnakým postupom a rovnakými organizáciami a orgánmi ako pôvodná dokumentácia. Ak to nie je možné, rozhodne o ďalšom postupe Komisia. Dôsledky zmien musia byť posúdené a doložené v dokumentácii o vykonaní zmien.

(5) Informácie o zmenách dokumentácie o zabezpečení akosti je organizácia, ktorá dala podnet na zmenu alebo zmenu vykonala, povinná bezodkladne odovzdať všetkým organizáciám, ktorých sa táto zmena týka.

(6) Dokumentáciu súvisiacu s činnosťami majúcimi vplyv na akosť vybraných zariadení musí prevádzkovateľ uchovať po celú dobu prevádzky vybraných zariadení na dvoch rôznych, bezpečnostne na sebe nezávislých miestach.

Programy zabezpečenia akosti

§ 9

Zadávací program zabezpečenia akosti

(1) Zadávací program zabezpečenia akosti sa spracúva pre každú stavbu s jadrovým zariadením a je platný od termínu schválenia do konca životnosti tejto stavby.

(2) Zadávací program zabezpečenia akosti rozpracúva zásady zabezpečenia akosti vybraných zariadení a kontrolných činností ustanovené pre účastníkov výstavby, prevádzkovateľov, dodávateľov zariadení a služieb v období od navrhovania až po likvidáciu jadrového zariadenia.

(3) Zadávací program zabezpečenia akosti ustanovuje najmä:

a) podrobné určenie jadrového zariadenia, pre ktoré sa spracúva,

b) postupnosť určenia akosti vybraných zariadení,

c) postupnosť určenia činnosti, ktoré podmieňujú akosť vybraných zariadení v priebehu ich navrhovania, výroby, montáže, stavby, skúšok, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcií,

d) požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie zaistenia akosti vybraných zariadení včítane požiadaviek na kvalifikáciu pracovníkov vykonávajúcich činnosti majúce vplyv na akosť vybraných zariadení,

e) požiadavky na normatívno-technickú dokumentáciu,

f) požiadavky na zabezpečenie jednotnej metrológie,

g) opatrenia pre zabezpečenie akosti dovážaných vybraných zariadení a služieb dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti včítane vykonávania kontroly ich akosti,

h) zásady evidencie, identifikácie a archivácie dokumentácie o akosti, dokumentácie o zabezpečení akosti a výsledkov kontrol,

i) požiadavky, ktoré treba rozpracovať v čiastkových a individuálnych programoch zabezpečenia akosti, početnosť a spôsoby uvádzania týchto programov do súladu so skutočným stavom,

j) výber vybraných zariadení, ktorých sa týkajú činnosti spojené so zabezpečením akosti, ktorý zodpovedá hĺbke spracovania zadania danej stavby,6),

k) prehľad účastníkov výstavby, predpokladaný dodávateľský systém s uvedením vzájomných vzťahov a názov organizácie budúceho prevádzkovateľa jadrového zariadenia,

l) prehľad pracovných funkcií pracovníkov investora s určením osobnej zodpovednosti za napĺňanie jednotlivých požiadaviek tohto programu,

m) spôsob a početnosť kontroly plnenia tohto programu,

n) spôsob, akým bude Komisia informovaná o výsledkoch kontroly a prijatých opatreniach.

§ 10

Čiastkové programy zabezpečenia akosti

(1) Čiastkové programy zabezpečenia akosti sa spracúvajú pre každú stavbu s jadrovým zariadením a sú platné od termínu ich schválenia.

(2) Čiastkové programy zabezpečenia akosti rozpracúvajú požiadavky ustanovené v tejto vyhláške a v zadávacom programe zabezpečenia akosti.

(3) Čiastkové programy zabezpečenia akosti sa spracúvajú pre oblasti

a) projektovania a navrhovania príslušnou projektovou organizáciou,

b) výstavby, včítane prípravy na spúšťanie7) a spúšťanie8) investorom a jeho dodávateľmi,

c) prevádzky prevádzkovateľom,

d) vyraďovania z prevádzky príslušnou projektovou organizáciou, prevádzkovateľom a jeho dodávateľmi činností a služieb dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti.

(4) Čiastkové programy zabezpečenia akosti sa spracúvajú tiež pre ďalšie oblasti, pokiaľ je tak ustanovené v zadávacom programe zabezpečenia akosti.

(5) Čiastkový program zabezpečenia akosti spracúvaný pre jednotlivú oblasť musí obsahovať najmä:

a) súhrn všetkých vlastných činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení,

b) organizačné zabezpečenie a opis zabezpečovania akosti s vymedzením činností, právomocí a zodpovednosti za plnenie jednotlivých požiadaviek tohto programu,

c) organizačné zabezpečenie činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení, včítane požiadaviek na kvalifikáciu pracovníkov vykonávajúcich tieto činnosti,

d) technické zabezpečenie vykonávaných činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení a súhrn normatívno-technickej dokumentácie, podľa ktorej sa budú tieto činnosti vykonávať,

e) spôsob kontroly vykonávaných činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení, včítane kontrol pracovných postupov pri projektovaní, navrhovaní, výrobe, skúškach, výstavbe a prevádzke,

f) spôsob preverovania vykonávania kontrol, skúšok a testov vykonávaných inými organizáciami,

g) postupy riešenia a odstraňovania zistených nedostatkov,

h) spôsob dokumentovania vykonávaných činností včítane kontrol,

i) spôsob identifikácie, evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej so zabezpečením akosti vybraných zariadení,

j) dodávateľský systém s uvedením vzájomných vzťahov a spôsobu zabezpečenia akosti vybraných zariadení v rámci týchto vzťahov,

k) organizáciu, spôsob a početnosť kontroly plnenia týchto programov a ich efektivity,

i) spôsob, akým bude Komisia informovaná o výsledkoch kontroly a prijatých opatreniach.

(6) Čiastkové programy zabezpečenia akosti spracúvané prevádzkovateľom musia takisto obsahovať:

a) postup prípravy, posudzovania, schvaľovania a vydávania dokumentov potrebných pre vykonávanie prác dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti prevádzky jadrového zariadenia včítane špecifikácie týchto dokumentov a postupov pre vykonávanie a schvaľovanie ich zmien,

b) opis zabezpečenia akosti v oblastiach dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, ktorými sú najmä riadenie prevádzky jadrového zariadenia, dojednávanie externých služieb a dodávok náhradných dielcov, skladovanie, údržba, prevádzkové kontroly, funkčné skúšky, opravy vybraných zariadení, hodnotenie ich stavu, metrológia, príprava personálu, príprava a vedenie dokumentácie.

§ 11

Individuálne programy zabezpečenia akosti

(1) Individuálne programy zabezpečenia akosti rozpracúvajú koncepcie a zásady zabezpečenia akosti vybraných zariadení ustanovené touto vyhláškou a zadávacím programom zabezpečenia akosti pre dané jadrové zariadenie.

(2) Individuálne programy zabezpečenia akosti sú platné od termínu svojho schválenia až do konca životnosti vybraného zariadenia, pre ktoré sú spracované.

(3) Individuálne programy zabezpečenia akosti sa spracúvajú:

a) pre jednotlivé vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy 1,

b) pre jednotlivé vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy 2; pre potrubné trasy, armatúry, prostriedky automatizovaného riadenia technologických procesov alebo elektrické zariadenia môže príslušný výrobca v rozsahu jeho dodávky spracovať združený individuálny program zabezpečenia akosti,

c) pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy 3 v rozsahu dodávky vybraných zariadení príslušného dodávateľa.

(4) Individuálne programy zabezpečenia akosti musia obsahovať:

a) vymenovanie vybraných zariadení, na ktoré sa tieto programy vzťahujú,

b) súhrn vlastností majúcich vplyv na jadrovú bezpečnosť určený na základe projektovej, konštrukčnej, výrobnej, montážnej a stavebnej dokumentácie pre dané vybrané zariadenie,

c) doklad o súlade návrhu vybraného zariadenia s požiadavkami projektu,

d) ukazovatele spoľahlivosti vybraných zariadení,

e) vymenovanie jednotlivých činností majúcich vplyv na akosť vybraného zariadenia v období výroby, montáže, výstavby, spúšťania a prevádzky,

f) organizačné zabezpečenie a opis zabezpečenia akosti s vymedzením činností, právomocí a zodpovednosti za plnenie jednotlivých požiadaviek týchto programov,

g) organizačné zabezpečenie vykonávania jednotlivých činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení, včítane požiadaviek na kvalifikáciu pracovníkov vykonávajúcich tieto činnosti,

h) technické zabezpečenie vykonávaných činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení, súhrn normatívnej a technickej dokumentácie, podľa ktorej sa budú tieto činnosti vykonávať, a doklad o dojednaní príslušných technických podmienok medzi výrobcom a odberateľom v prípade, že tieto technické podmienky sa dojednávajú,

i) požiadavky výrobcov na zabezpečenie akosti opráv a zmien vybraných zariadení,

j) spôsob kontroly vykonávaných činností majúcich vplyv na akosť vybraných zariadení,

k) záväzné postupy pre spracovanie výsledkov prevádzkových kontrol a ich hodnotenie, pre hodnotenie zvyškovej životnosti a pre hodnotenie systémov svedočných vzoriek v prípade, že tieto systémy sú predpísané,

l) postupy riešenia a odstraňovania zistených nedostatkov,

m) spôsob dokumentovania vykonaných činností včítane kontrol,

n) spôsob identifikácie, evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej so zabezpečením akosti vybraných zariadení,

o) spôsob značenia a identifikácie jednotlivých vybraných zariadení a ich častí,

p) zoznam všetkých organizácií, ktoré sa podieľajú na zabezpečení dodávok vybraných zariadení,

q) požiadavky spracovateľa individuálneho programu zabezpečenia akosti na svojich subdodávateľov, týkajúce sa spôsobu zabezpečenia a preukázania dosiahnutej akosti a funkčných vlastností dodávok a ich súladu s príslušnými predpismi a normami,

r) spôsob, organizáciu a početnosť kontroly plnenia týchto programov.

(5) Podľa individuálnych programov zabezpečenia akosti sa vykonáva takisto kontrola vybraných zariadení pri výrobe, montáži, príprave na spúšťanie, spúšťaní, prevádzke, opravách a rekonštrukciách.

(6) Prílohová dokumentácia individuálnych programov zabezpečenia akosti, ktorá, pokiaľ sa spracúva, je ich neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať inštrukcie, metodické postupy a výkresy tykajúce sa kontrol akosti a funkčnej spôsobilosti včítane určenia povolených medzných hodnôt a stavov po celú dobu životnosti vybraných zariadení. Tieto inštrukcie, metodické postupy a výkresy musia obsahovať:

a) nevyhnutné kritériá prijateľnosti, aby bolo možné určiť, či sa dosiahla určená akosť,

b) určenie veľkosti najmenšej evidovanej a prípustnej vady v nadväznosti na citlivosť použitej nedeštruktívnej metódy.

Postup spracovania, prerokúvania a schvaľovania programov zabezpečenia akosti a zoznamu vybraných zariadení

§ 12

(1) Súbežne so zadaním stavby je investor povinný zabezpečiť spracovanie zadávacej bezpečnostnej správy,9) ktorej súčasťou je zadávací program zabezpečenia akosti.

(2) Investor môže poveriť spracovaním zadávacieho programu zabezpečenia akosti inú organizáciu, pričom je povinný s ňou spolupracovať a poskytnúť podklady potrebné pre jeho spracovanie.

(3) Pred začatím prác na zadávacom programe zabezpečenia akosti podlieha jeho osnova a výber vybraných zariadení predbežného odsúhlasenia Komisiou.

(4) Pred začatím prác na projekte10) je investor povinný predložiť s dostatočným časovým predstihom zadávací program zabezpečenia akosti na schválenie Komisii.

(5) Súbežne so spracovaním projektu a v rámci predbežnej bezpečnostnej správy11) je investor povinný zabezpečiť v príslušnej projektovej organizácii na základe záväzných podkladov od dodávateľov technologickej a stavebnej časti vypracovanie:

a) zoznamu vybraných zariadení v rozsahu a hĺbke spracovania projektu pre dané jadrové zariadenie. Tento zoznam musí byť:

1. spracovaný textovou a výkresovou formou v samostatnej dokumentácii s uvedením jednotlivých bezpečnostných tried vybraných zariadení,

2. investorom odsúhlasený a následne predložený na schválenie Komisii pred schválením projektu,

3. polročne spresňovaný príslušnou projektovou organizáciou na základe zmien a dodatkov projektu; tieto úpravy je povinný prerokovať s investorom, ktorý ich predkladá Komisii na schválenie pred ich realizáciou;

b) súpisu riešení použitých v projekte, ktoré vytvárajú základnú koncepciu pre realizáciu činností súvisiacich s kontrolou akosti, a to predovšetkým z hľadiska:

1. prístupnosti ku kontrolovanému vybranému zariadeniu (dispozičné riešenie, možnosť dezaktivácie povrchov, snímateľné izolácie a pod.),

2. meracích, kontrolných a diagnostických systémov pre kontrolu počas prevádzky s ohľadom na požiadavky dodávateľov vy-braných zariadení.

(6) Pred spracovaním zoznamu vybraných zariadení sú príslušná projektová organizácia a investor povinní prerokovať s Komisiou obme-dzujúce a spresňujúce podmienky, ktoré budú súčasťou tohto zoznamu.

(7) Zmeny a spresnenie zoznamu vybraných zariadení je investor povinný odsúhlasiť a následne predložiť na schválenie Komisii.

(8) Vybrané zariadenia musí príslušná projektová organizácia vyznačiť v špecifikáciách a výkresovej časti projektu.

(9) Čiastkové programy zabezpečenia akosti musí po spracovaní spracovateľom odsúhlasiť investor, prípadne prevádzkovateľ, a pred začatím činností, pre ktoré sú určené, schváliť Komisia.

(10) Spracované čiastkové programy zabezpečenia akosti predkladá s dostatočným predstihom na schválenie Komisii v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a) a b) investor, v ostatných prípadoch prevádzkovateľ.

§ 13

(1) Výrobcovia vybraných zariadení sú povinní pred začatím výroby vybraných zariadení spracovať individuálne programy zabezpečenia akosti pokrývajúce všetky činnosti ovplyvňujúce akosť vybraných zariadení v rozsahu ich dodávky.

(2) Pred začatím výroby vybraných zariadení musí individuálne programy zabezpečenia akosti prerokovať a odsúhlasiť investor a schváliť Komisia. Individuálne programy zabezpečenia akosti predkladá na schválenie Komisii investor.

(3) V prípade, že sa medzi výrobcom a odberateľom vybraného zariadenia dojednávajú technické podmienky na dodávku vybraného zariadenia, musia sa tieto podmienky dojednať pred predložením individuálneho programu zabezpečenia akosti pre dané vybrané zariadenie na schválenie Komisii. Splnenie tejto požiadavky sa musí preukázať v príslušnom programe zabezpečenia akosti.

§ 14

Zmeny a úpravy programov zabezpečenia akosti a zoznamu vybraných zariadení.

Zmeny a úpravy schválených programov zabezpečenia akosti a zoznamu vybraných zariadení sa vykonávajú podľa zásad platných pre prípravu a schvaľovanie programov zabezpečenia akosti príslušnej úrovne a zoznamu vybraných zariadení. Na prerokovanie a schválenie zmien a úprav programov príslušnej úrovne a zoznamu vybraných zariadení je organizácia, zodpovedná za ich vypracovanie a realizáciu povinná doložiť písomne spracovanú analýzu príčin navrhovanej zmeny alebo úpravy pred jej realizáciou.

HLAVA III

POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA AKOSTI V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH

Zabezpečenie akosti v etape navrhovania

§ 15

(1) Činnosti pri spracovaní návrhu vybraných zariadení treba riadne dokumentačne spracovať tak, aby sa umožnilo ich vyhodnotenie a kontrola inými pracovníkmi než tými, ktorí vykonali návrh alebo ktorí sa na návrhu priamo podieľali.

(2) Vonkajšie a vnútorné vzťahy medzi organizáciami a organizačnými útvarmi, ktoré vykonávajú návrh alebo konštrukciu, treba určiť v príslušných programoch zabezpečenia akosti, včítane opatrení pre systematickú koordináciu prác v jednotlivých fázach návrhu aj medzi nimi navzájom.

(3) Organizácie a osoby, ktoré zodpovedajú za vypracovanie návrhu vybraného zariadenia, sú povinné:

a) vykonávať kontrolu návrhu riešenia (výpočty pevnosti, alternatívne výpočty, experimentálne programy v modelovom a skutočnom meradle atď.),

b) overovať, či návrh riešenia v jednotlivých stupňoch spĺňa požiadavky ustanovené v platných predpisoch, technických normách, prípadne v dohodnutých technických podmienkach,

c) výsledky činností uvedených v písmenách a) a b) náležite dokumentovať aj pre potreby spracovania príslušných individuálnych programov zabezpečenia akosti.

§ 16

(1) Preverovanie návrhu vybraného zariadenia treba zamerať najmä na tieto oblasti:

a) jadrovú bezpečnosť,

b) ochranu pred ionizujúcim žiarením,

c) reaktorovú fyziku,

d) funkčnú schopnosť, namáhanie, spoľahlivosť, technickú bezpečnosť a životnosť vybraných zariadení,

e) tepelné, hydraulické, seizmické a havarijné analýzy,

f) vhodnosť použitých materiálov,

g) prístupnosť pre prevádzkovú kontrolu a revízie,

h) vykonávanie opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok,

i) možnosť a spôsob výmeny vybraných zariadení.

(2) Pri overovaní splnenia daných požiadaviek v riešení návrhu vybraného zariadenia treba, aby program skúšok obsahoval vhodné skúšky prototypovej jednotky alebo modelu z hľadiska funkčnej schopnosti aj za krajne nepriaznivých podmienok predpokladaných návrhom.

Zabezpečenie akosti v etapách výroby, dodávok a výstavby

§ 17

(1) Realizácia činností súvisiacich so zabezpečením akosti vybraných zariadení musí byť ukončená a na základe vlastných kontrol vyhodnotená:

a) pre etapu výroby vybraných zariadení výrobcom, dodávateľom a investorom najneskôr pred začatím montáže týchto vybraných zariadení,

b) pre etapu montáže a stavby vybraných zariadení príslušnými dodávateľmi a investorom najneskôr pred začatím spúšťania jadrového zariadenia.

(2) Vyhodnotenie činností uvedených v odseku 1 musí byť potvrdené vedúcimi organizácií, ktoré tieto činnosti vykonávali, alebo nimi priamo poverenými pracovníkmi.

(3) K následným činnostiam možno pristúpiť iba v prípadoch kladného vyhodnotenia predchádzajúcich činností.

(4) Zodpovedná organizácia musí bez meškania informovať o výsledkoch a vyhodnotení činností súvisiacich so zabezpečením akosti vybraných zariadení a o začatí následných činností Komisiu.

§ 18

(1) Na zabezpečenie súladu s požiadavkami na dodávku musí sa použitý materiál, výrobky a služby podrobiť kontrole podľa schválených príslušných čiastkových a individuálnych programov zabezpečenia akosti. Osvedčenie o tomto súlade majúce charakter potvrdenia alebo atestu výrobcu musí:

a) byť dodané spoločne s vybraným zariadením a súčasne musí byť tiež k dispozícii na mieste výstavby jadrového zariadenia,

b) obsahovať kritériá hodnotenia,

c) obsahovať vyhodnotenie výsledkov, ktoré boli zistené vykonanými kontrolami.

(2) V etape výroby vybraného zariadenia môže byť vyhodnotenie etapy výroby výrobcom nahradené osvedčením o súlade podľa odseku 1.

§ 19

(1) Výrobca vybraného zariadenia je povinný odovzdať spoločne s vybraným zariadením dokumentáciu o akosti.

(2) Výrobcovia a dodávatelia vybraných zariadení, ich materiálov, častí a vybavenia sú povinní uvádzať v dokumentácii o akosti dodávky výsledky vykonaných výrobných kontrol akosti a skúšok vlastností prvkov, zariadení, základného materiálu, zvarových spojov a návarov, ďalej potom vlastnosti a zloženie materiálu, miesto, veľkosť, početnosť a druh odstránených vád zistených kontrolou a spôsob vykonania ich opráv. Pri vybraných zariadeniach zaradených do bezpečnostných tried 1 a 2 sa povinnosť uvedenia konkrétnych údajov vzťahuje aj na ponechané vady prípustnej veľkosti (druh, početnosť, umiestnenie a pod.). Údaje musia byť v súlade s požiadavkami individuálnych programov zabezpečenia akosti.

§ 20

V prípadoch, keď osobitné technologické postupy môžu ovplyvniť výsledné vlastnosti použitých materiálov a výrobkov, musí sa vopred zabezpečiť možnosť vykonania ďalších skúšok (napríklad uschovaním svedočných vzoriek).

§ 21

(1) Identifikácia materiálov, dielov a súčastí sa vykonáva podľa vopred ustanovených zásad, pritom sa týka aj čiastočne vyrobených čiastkových zostáv a polotovarov a prídavného materiálu a musí byť zachovaná počas výrobných operácií, skladovania, prepravy, prípravy pre montáž, montáže, spúšťania a prevádzky. Identifikačné záznamy a súvisiace dokumentácie musia byť dosiahnuteľné počas celého obdobia výstavby i prevádzky. Zásady identifikácie sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na náhradné dielce a materiály.

(2) Opatrenia pre identifikáciu a kontrolu je spracovateľ povinný určiť tak, aby sa zabránilo použitiu nesprávneho alebo vadného materiálu, časti alebo komponentu. Tam, kde je použité identifikačné označenie, musí byť toto označenie jednoznačne čitateľné, nesmie ovplyvňovať funkciu predmetu a nesmie sa odstrániť bez nahradenia iným spôsobom identifikácie.

§ 22

Opatrenia týkajúce sa manipulácie, skladovania, dopravy včítane čistenia, balenia a ochrany vybraných zariadení a kontroly týchto činností je výrobca povinný určiť a dokumentovať v súlade s predpísanými inštrukciami, metodickými postupmi a výkresmi tak, aby sa zabránilo poškodeniu, zničeniu alebo strate. Uvedené opatrenia sa musia určiť v individuálnom programe zabezpečenia akosti.

§ 23

Výrobné a montážne odchýlky a takisto odchýlky vzniknuté opravou zariadenia od realizačnej dokumentácie musia sa určeným spôsobom predložiť na schválenie podľa § 8 ods. 4 tejto vyhlášky. K tomu treba predložiť súhlas s odchýlkou od tej organizácie, ktorá príslušnú realizačnú dokumentáciu zostavila alebo sa na nej inak podieľala. Postup napĺňania tejto požiadavky sa musí určiť v zadávacom programe zabezpečenia akosti.

§ 24

Výrobcovia a dodávatelia vybraných zariadení sú povinní:

a) spresniť príslušné kapitoly individuálnych programov zabezpečenia akosti týkajúcich sa prevádzkových kontrol na základe výsledkov predprevádzkových kontrol,

b) predložiť toto spresnenie na odsúhlasenie prevádzkovateľovi.

§ 25

(1) V prípade dovozu vybraných zariadení zo zahraničia platia opatrenia a zásady uvedené v zadávacom programe zabezpečenia akosti platnom pre jadrové zariadenia v Česko-Slovensku, pre ktoré sú dovážané vybrané zariadenia určené.

(2) Ak sa príslušnej čs. organizácii činnej v zahraničnom obchode nepodarí dohodnúť so zahraničným dodávateľom plnenie požiadaviek uvedených v odseku 1, musí individuálny program zabezpečenia akosti spracovať objednávateľ zariadenia na činnosti ním vykonávané, včítane rozšírenej vstupnej kontroly, ktorej cieľom je zistiť skutočný stav akosti zariadenia a jeho zdokumentovanie.

(3) Všetky činnosti vykonávané po dovoze vybraného zariadenia zo zahraničia musia byť v súlade s požiadavkami schváleného individuálneho programu zabezpečenia akosti pre dané zariadenie.

§ 26

(1) Podmienkou začatia činností súvisiacich s prípravou na spúšťanie je schválenie čiastkových programov zabezpečenia akosti spracovaných investorom a dodávateľmi pre túto etapu Komisiou.

(2) V rámci prípravy na spúšťanie musia byť splnené všetky požiadavky ustanovené v tejto vyhláške, čiastkových a individuálnych programoch zabezpečenia akosti vzťahujúce sa na obdobie od ukončenia montáže do prvého zavezenia paliva do aktívnej zóny reaktora.

(3) V rámci prípravy na spúšťanie musí zodpovedná organizácia spracovať zhodnotenie splnenia všetkých požiadaviek ustanovených v tejto vyhláške, čiastkových a individuálnych programoch zabezpečenia akosti, ktoré sa vzťahujú na činnosti od ukončenia montáže do prvého zavezenia paliva do aktívnej zóny reaktora, a predložiť ich ako súčasť predprevádzkovej bezpečnostnej správy12) Komisii na schválenie.

(4) V rámci prípravy na spúšťanie musí zodpovedná organizácia spracovať zhodnotenie pripravenosti pracovníkov a materiálneho zabezpečenia na vykonávanie činností majúcich vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia v etape spúšťania a prevádzky a predložiť ho ako súčasť predprevádzkovej bezpečnostnej správy Komisii na schválenie.

(5) Podmienkou začatia spúšťania sú:

a) schválenie čiastkových programov zabezpečenia akosti spracovaných investorom a dodávateľmi pre túto etapu Komisiou,

b) kladné výsledky zhodnotení uvedených v odsekoch 3 a 4 a ich schválenie Komisiou.

Zabezpečenie akosti v etape prevádzky

§ 27

(1) Podmienkou začatia skúšobnej prevádzky je schválenie čiastkového programu zabezpečenia akosti pre etapu prevádzky Komisiou.

(2) Ďalšími podmienkami začatia skúšobnej prevádzky sú:

a) splnenie požiadaviek čiastkového programu zabezpečenia akosti pre etapu spúšťania a kladné výsledky príslušných kontrol vykonaných do začatia skúšobnej prevádzky, ktorých vyhodnotenie musí byť predložené v rámci predprevádzkovej bezpečnostnej správy zodpovednou organizáciou na schválenie Komisii pred začatím skúšobnej prevádzky,

b) preukaz o pripravenosti plniť požiadavky ustanovené v § 31 ods. 1 písm. a) a b). Tento preukaz musí zodpovedná organizácia predložiť Komisii pred začatím skúšobnej prevádzky,

c) splnenie požiadaviek ustanovených v § 31 ods. 1 písm. c).

§ 28

(1) V rámci plnenia požiadaviek čiastkového programu zabezpečenia akosti pre etapu prevádzky podľa § 10 ods. 5 a 6 musí prevádzkovateľ takisto zabezpečiť vykonávanie funkčných skúšok a prevádzkových kontrol vybraných zariadení, vyhodnocovanie ich výsledkov a hodnotenie zvyškovej životnosti.

(2) Funkčné skúšky a prevádzkové kontroly sa musia vykonávať v súlade s požiadavkami čiastkového programu zabezpečenia akosti pre obdobie prevádzky, individuálnych programov zabezpečenia akosti, harmonogramov prevádzkových kontrol a limitov a podmienok.

(3) Harmonogramy prevádzkových kontrol sa spracúvajú s cieľom zabezpečiť, aby prevádzkové kontroly vybraných zariadení boli vykonané náležitým spôsobom v cykloch ustanovených v príslušných individuálnych programoch zabezpečenia akosti.

(4) Harmonogramy prevádzkových kontrol sa členia na:

a) dlhodobé, ktoré musia pokrývať minimálne jeden úplný cyklus prevádzkových kontrol,

b) krátkodobé, ktoré uvádzajú najmä rozsah príslušných prevádzkových kontrol pre jednotlivé vybrané zariadenia v rámci jedného kontrolného obdobia úplného cyklu a etapy prípravy, vykonávania a vyhodnotenia týchto kontrol.

(5) Pri vykonávaní prevádzkovej kontroly je potrebné z dôvodov porovnateľnosti výsledkov použiť pokiaľ možno rovnaké metódy a prístroje, aké sa použili pri vykonávaní predprevádzkovej kontroly. Použité metódy musia mať citlivosť vyššiu, než aká zodpovedá vadám prípustným na prevádzku.

(6) Koncepcia prevádzkových kontrol, prístrojového vybavenia, prípravkov a zariadení musí byť uvedená v projekte stavby a zahrnutá do predbežnej bezpečnostnej správy.

(7) Prístroje, prípravky a zariadenia pre prevádzkovú kontrolu musia byť, ak je to reálne možné, automatizované alebo mechanizované s možnosťou diaľkového ovládania, s registráciou indikovaných vád a s možnosťou ich opätovnej lokalizácie.

§ 29

(1) Príslušná kontrola musí byť vykonaná za vhodných podmienok okolitého prostredia kvalifikovanými pracovníkmi a s použitím riadne nastavených prístrojov.

(2) Porovnávacie a opakované merania je potrebné vykonávať podľa predpísaných metodík, za približne rovnakých podmienok okolitého prostredia. Pri plánovanej zámene prístrojov, a to aj rovnakého typu, je povinnosť vykonať porovnávacie merania nezávislé na priebežnom programe kalibrácie a viesť o ňom záznam.

(3) Dokumentované výsledky a závery vykonaných kontrol a skúšok musia byť jednoznačné.

§ 30

(1) Pri materiáloch a dieloch vybraných zariadení, ktoré nevyhoveli požiadavkám na zabezpečenie akosti, musí byť spoľahlivo vylúčené ich nesprávne použitie. V programoch zabezpečenia akosti musia byť určené spôsoby značenia a zodpovednosť za disponovanie s dielmi, ktoré nezodpovedajú ustanoveným požiadavkám.

(2) Do doby vykonania a vyhodnotenia rozboru možných dôsledkov zistenej vady alebo jej rozvoja je potrebné túto vadu a následky jej rozvoja posudzovať podľa jej krajne nepriaznivého vplyvu a vykonať tomu zodpovedajúce opatrenia.

§ 31

(1) Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný:

a) zabezpečiť činnosť vlastného organizačného útvaru, ktorý bude riadiť a koordinovať zavádzanie požiadaviek zabezpečenia akosti, preverovať ich plnenie a vyhodnocovať zistené výsledky a účinnosť prijímaných opatrení,

b) zabezpečiť činnosť vlastného organizačného útvaru pre prípravu a realizáciu prevádzkových kontrol včítane vyhodnotenia ich výsledkov,

c) pred začatím skúšobnej prevádzky predložiť Komisii spresnenie prevádzkových kontrol na schválenie,

d) predložiť Komisii najneskôr mesiac pred začatím prevádzkových kontrol ich krátkodobý harmonogram,

e) predložiť Komisii najneskôr mesiac pred začatím nasledujúceho úplného cyklu dlhodobý harmonogram prevádzkových kontrol,

f) vypracovať správu o vykonanej prevádzkovej kontrole a jej výsledkoch pre každý prevádzkovaný blok jadrového zariadenia a najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia prevádzkovej kontroly predložiť túto správu Komisii,

g) vhodným spôsobom priebežne zabezpečovať kompletnú evidenciu a archiváciu získaných výsledkov a ostatnej dokumentácie súvisiacej so zabezpečením akosti, aby sa zabránilo jej strate alebo znehodnoteniu.

(2) Správa o vykonanej prevádzkovej kontrole musí obsahovať najmä informácie o vykonaných činnostiach s odkazmi na čiastkové správy, spôsoby a výsledky hodnotenia, porovnania výsledkov s výsledkami predchádzajúcich kontrol, závery z hľadiska prípustnosti pre ďalšiu prevádzku, nedostatky a ťažkosti, príčiny nedodržania alebo posunu termínov a rozsahu kontrol oproti individuálnym programom zabezpečenia akosti a harmonogramom prevádzkových kontrol.

(3) Výsledky prevádzkových kontrol a rozbor prijatých opatrení musí spracovať a predložiť prevádzkovateľ na posúdenie a stanovisko odbornej komisii zloženej zo zástupcov prevádzkovateľa, výrobných závodov a popredných odborníkov. Odbornú komisiu vymenúva vedúci zodpovednej organizácie. Rokovanie komisie musí prebehnúť pred uvedením bloku do prevádzky po príslušnej prevádzkovej kontrole.

(4) Prevádzkovateľ je povinný prizvať na rokovanie odbornej komisie zástupca štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a predložiť im najneskôr do začatia rokovania odbornej komisie výsledky prevádzkových kontrol a rozbor prijatých opatrení.

Zabezpečenie akosti vybraných zariadení pri opravách a zmenách

§ 32

Opravy vád a nedostatkov vybraných zariadení, ich zmeny a výmeny sa musia vykonávať len podľa príslušných schválených technologických postupov a ďalších podmienok ustanovených najmä v programoch zabezpečenia akosti.

§ 33

Vykonané opravy a úpravy je potrebné overiť skúškami a novodosiahnutý stav zdokumentovať v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 tejto vyhlášky.

Zabezpečenie akosti pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky

§ 34

Podmienkou začatia činností spojených s vyraďovaním z prevádzky a likvidáciou jadrového zariadenia je splnenie požiadaviek § 10 ods. 3 písm. d) a § 12 ods. 10 a 11.

§ 35

Všetky činnosti súvisiace s vyraďovaním z prevádzky a likvidáciou jadrového zariadenia sa musia vykonávať v súlade s požiadavkami programu zabezpečenia akosti spracovanom pre túto etapu, najmä podľa § 10.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36

Prechodné ustanovenie

Pre vybrané zariadenia vyrobené, rozpracované, rozostavané alebo prevádzkované ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky musia organizácie v prípadoch, v ktorých nie sú splnené požiadavky jej jednotlivých ustanovení, vypracovať a dohodnúť s Komisiou náhradné riešenie a vykonať ho najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 37

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Československej komisie pre atómovú energiu č. 5 zo 14. novembra 1979 o zaistení akosti vybraných zariadení v jadrovej energetike z hľadiska jadrovej bezpečnosti, registrovaná v čiastke 29/1979 Zb.

§ 38

Záverečné ustanovenie

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1990.


Predseda:

Ing. Wagner CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.

2) § 2 ods. 1 zákona č. 28/1984 Zb.

3) Vzťahuje sa na prvý stupeň systému odvodu tepla. Ostatné stupne sú zahrnuté v odseku 4 písm. d).

4) Netýka sa prvých stupňov systému odvodu tepla, ktoré sú zahrnuté v odseku 3 písm. d) a e).

5) § 2 ods. 3 zákona č. 28/1984 Zb.

6) § 3 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

7) § 15 ods. 1 úpravy ČSKAE č. 6 z 23. 1. 1980 o zaistení jadrovej bezpečnosti pri spúšťaní a prevádzke jadrovoenergetických zariadení, registrovanej v čiastke 13/1980 Zb.

8) § 3 ods. 1 úpravy ČSKAE č. 6 z 23. 1. 1980.

9) § 7 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

10) § 4 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb.

11) § 20 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb.

12) § 39 ods. 2 písm. e) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb.