Nariadenie vlády č. 434/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 29.10.1990

OBSAH

434

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 20. septembra 1990,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 2 zákona č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti, sa mení takto:

V § 1 sa vypúšťa odsek 2; doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a vypúšťajú sa v ňom slová „podľa predchádzajúcich ustanovení“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.