Oznámenie č. 415/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva, Ministerstva strojárstva a elektrotechniky Českej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa § 5 výnosu vo veci prémiového sporenia mladých pre učňov učebného odboru baník z prostriedkov organizácií

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

415

Federálne ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo strojárstva a elektrotechniky Českej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo výnos, ktorým sa mení a dopĺňa § 5 výnosu Federálneho ministerstva palív a energetiky a Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 4/1982 z 25. júna 1982 č. FMPE 892/20 a FMHŤS 604/337 vo veci prémiového sporenia mladých pre učňov učebného odboru baník z prostriedkov organizácií (ktorého vydanie bolo oznámené v čiastke 25/1982 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve hospodárstva, Ministerstve strojárstva a elektrotechniky Českej republiky a Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.